Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

6.3.1689 Anders Neglick Andreas Erici, Viburgensis 3555. * noin 1664. Vht: Kurkijoen siltavouti Erik Näglick ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 6.3.1689 Næglick Andr. Vib _ 178. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1689] d. 6 Mart. Andreas Näglick. — Lastenopettaja ja lukkari Kurkijoella, sitten kappalainen siellä 1705 (ei ilmeisesti astunut virkaan, koska oli jo paennut sotaa sieltä). Armovuodensaarnaaja Rantasalmella s.v., apulaispappi siellä 1706. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1711–14. Kurkijoen kirkkoherra (1724). † Kurkijoella alkuvuodesta 1725.

Pso: 1:o (jo 1692) N.N. Axelsdotter Koppar; 2:o (jo 1706) Anna Grisilia Lang.

Pojanpoika: Muolaan kappalainen Karl Anders Neglick 6983 (yo 1744, † 1778).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #231; KA mf. ES 2005 (oo 7) Rantasalmen käräjät 26.–28.11.1690 s. 73 (tracterat honom illa, så att han spottadhe blodh, såsom och några blånader, och blodsåår, Insinuerade twänne Attester uthan något Dato, den een aff Candidaten Nils Wijckman 1789, den andra af And: E: Näglick een Student, som nu närwarandhe sin Attest till stodh); KA mf. ES 2006 (oo 7) Rantasalmen käräjät 8.–9.11.1692 s. 222 (Öfwersteleutnamptenn Wälb:ne H. Niels Grootenfelt prætenderade af Häredz Skrijfwaren Wälbet: Axell Koppar och dess Måg Studenten D:o Andrea Neglick den Skadan som een dreng Jören Neglick bem: Studentz Broder, hwilken dee begge Recommenderat utj H: öfwerstel: tienst, honom tillfogat); KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen käräjät 17.–19.5.1697 f. 112 (Förste Gången Opbödz ett Börde Hemman i Temasaloby á 1 1/4 Skattm:r som förre Opbördz Skrifwaren Lars Larsson till för detta Häradz Skrifwaren Axel Kåppar d: 14 Feb: 1697 för 70 D:r Kopp:r m:t försåldt, hwar emoth ingen klandrade), 112 (Börde- och Ryttare Hemman Cupiala, katso 2564); KA mf. ES 2010 (oo 24) Rantasalmen käräjät 27.–28.9.1711 s. 166 (Capellan H:r Anders Neglich); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kurkijoen käräjät 21.–22.3.1681 f. 569v (Erich Andersson Näglick i Rahoila kerde till sin granne Samuel Grelsson); KA mf. ES 1799 (gg 12) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 9.–14.10.1693 f. 131v (Kyrckioherden [H:r Johan Nigræus] reponerade wijdare, at ingen af Reiselä åboer el:r Ryttilä Torpare hafft i trenne Pastorum Nbl: Sal: H: Anders Neglicks, Sal: H: Johans Berneri och Sal: H: Erich Mollenij tijdh något bruuk på det Landet); KA mf. ES 1800 (gg 18) Kurkijoen, Tiuralan ja Räisälän käräjät 6.–11.3.1699 f. 86v (Arendatoren Wällbetrodde Victor Gröön beswärade sig högeligen öfwer Brofåugden i Kurckjåkj S:n Erich Näglick det han uthi sin Brofåugde tienst een straf wärd försummelse haar tijdh effter annan wijsat); KA mf. ES 1801 (gg 26) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–8.2.1708 f. 15 (Befallningzman Wälbet:de Hans Hollender inlefwererade Coadjutorens Wällärde H:r Anders Näglickz honom meddelte Fullmacht af d: 30 Janu: 1708 att emoth hans broder Håffzens Krögare Cronoborg Staffan Näglick, uth föra Saken angående den prætention uppå dhe 18 d: k:m:t med hwillka H:r Anders uth löst den halfwa delen utj sin Sahl: Faders Tompt, och Gård, hwar till hans Stiuf Moder Christina Sittman medelst hennes framledne Manns giorde Testamente warit berättigad, och honom den samma emoth dhe berörde till henne richtigt lefwererade medell dess hafwande Rätt och possession uplåtit; Men bem:te hans broder honom owitterl: så wäl sne som hans andeel försåldt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 33. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 274; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 416, 419; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #248; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 97, 110; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 46; G. Luther ja J. Rouvinen, Neiglick-suvun vaiheita 1800-luvulle. SSV 45 (2003) s. 59.

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Neglick. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3555>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Næglick [Neglick, Neiglick], Andr. Vib. p. 178 || Vib. 231: 6.3.1689. Pedagog i Kronoborg 1693. Kpl 1705 och kh der 1724–28.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236.

Tallenna tiedot muistiin