Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1689 Johan Sarcovius Johannes Eliæ, Aboensis 3574. * noin 1672. Vht: Turun akatemian kursori Elias Sarcovius 2056 (yo 1669/70, † 1697) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 12.5.1685 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Eliae Sarckovius Aboensis). Ylioppilas Turussa kl. 1689 [Sarchovius] Joh. Eliæ Ab _ 179. Respondentti 30.5.1695, pr. Petter Laurbecchius 914. Vihitty papiksi Tukholmaan Turun hiippakunnassa 16.6.1697. Ylioppilas Tartossa 3.8.1697 (tieto Tartossa opiskelusta syksyllä 1697 sopii huonosti yhteen sen kanssa että Sarcovius olisi pappina Tukholmassa, joten Tarton yo Johannes Sarcovius Aboensis saattaa olla eri henkilö kuin Turussa opiskellut kaima). — Mainitaan ylioppilaana ja koulumestarina Inkerissä 1693. Narvan katedraalikoulun vt. kollega noin 1696. Tukholman suom. seurak. kirkkoherran apulainen 1697, komministeri 1699, kirkkoherra s.v. Tukholman konsistorin jäsen 1702. Vaasan kirkkoherra 1709 (virkaan 1711), joutui luopumaan virasta 1712. Uudestaan Tukholman suom. seurak. kirkkoherra 1713. Alundan ja Morkarlan kirkkoherra 1715. Lääninrovasti 1722. † Alundassa 25.4.1731.

Pso: 1696 Elisabet Bertilsdotter Schultz.

Pson lanko: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas Gestrinius U409 († 1699).

Poika: Johan Sarcovius. Kastettu Tukholmassa (suom. seurak.) 22.10.1707. † Uppsalassa 3.11.1722 (HYK Rv. mf. 3734: Wällärde H. Johannes Sarcovius). Häntä ei mainita Uppsalan yliopiston matrikkelissa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; KA valtakunnanregistratuura 12.12.1699 f. 372 (Fullmackt för H:r Johan Sarcovio, at wara Kyrkioherde wid Finska församlingen härsammastädes ... Kyrkioherde Embetet uti Finska Församlingen i Stockholm medelst H:r Thomæ Gestrinii U409 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 28.12.1712 f. 335 (Till Samtel. Rådet att föreslå Sarcovium till något tienligit Pastorat ... Såsom Wij hafwer förordnat Regements presten Mag. Petrus Brenner 4306 till Præpositus och Kiörkoherde wid Wasa Försambling effter framl. Bengt Biugg 1535 och Wij förnimme att Kiörkoherden wid Finska församlingen i Stockholm Sarcovius af eder för detta är worden ditsatt, hwilken genom denne Wår Förordning kommer att afträda bem:te Pastorat till Brenner, Altså är härmed till Eder wår nådige befallning, att I föreslåen honom Sarcovium till någon annan honom anständig lägenhent antingen i Swerige eller Finland som först kan blifwa ledig. Behållandes han alla intrader af Wasa pastorat och dess annex alt intill dato, då Brenner med wår fullmackt der på blef försedd), 11.1.1716 f. 597 (Kyrkoherde Fulmacht för Andr. Menander 3564 ... såsom Kyrkoherde beställningen wid Finska Församlingen i Stockholm är medelst Sarcovii befordran kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 2094 (ss 33) Mustasaaren käräjät 17.–18.8.1711 s. 462 (I anledning af Kyrckioherdens Ehrew: H:r Johan Sarcovii påminnelse, förmantes allmogen att reparera Prästgårdz husen aff det som först behöfwes till dess som Syn derå skeer); KA mf. ES 2095 (ss 34) Mustasaaren käräjät 8.–9.9.1712 s. 796 (Kyrckioheerden härsammastädes Ehrewördige H:r Johannes Sarcovius); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin alaosan käräjät 13.–18.2.1693 s. 150 (Studenten D: Johannes Sarcovius, katso 3065), 157 (Scholmästaren Johan Sarchovius); KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin alaosan käräjät 25.–29.6.1695 s. 352 (men dhe andra 2:ne såssom Studenten Johannes Sarkowius och drängen Thomas kunna för Häradz Rätten icke inställas, effter som den förra widh Academien i Åbo, der han och föder är, Freqventerar, och den senare sigh under H:r Öfwerste Funckz Regimente till Soldat wärfwa låtit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 237 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 526–529, 611; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 31, 32, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #170; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 184 (1685:II), 186 (1686:II), 188 (1687:II), 189 (1688:I), 191 (1689:I, pro vale); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1445. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 64; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 55; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 27; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 107; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 136; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 123; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 97; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2177R; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #292b; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #936, 2311R; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 264.

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Sarcovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3574>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sarchovius, Joh. Eliae Ab. p. 179 || Hans far p. 100? Nämd i prot. 18.12.1694 att tubbat i spel. Respondens 1695 u. Laurbecchius. Pvgd i Åbo 1697, ytterst okunnig. Kmn och 1701 kh vid finska kyrkan i Stockh. Kh i Vasa 1709 (men måste vika för Petr. Brenner 1712), i Alunda, Upsala stift, 1714. Död 59-årig 1731. Skrifter (deribl. en „finsk visa 1694“), se Ups. stifts Herdam. I, 107.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 237.

Tallenna tiedot muistiin