Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1689 Lars Matilainen (myös Mathelien) Laurentius Andreæ, Ostrobotniensis 3609. Vht: oululainen porvari Anders Henriksson Matilainen († hukkui yhdessä isänsä kanssa 1676) ja Brita Larsdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1685 Laurentius Andreæ Mathilain O. Both. [cum testim Rect. Schol. uhlensis.]. Ylioppilas Turussa sl. 1689 Matilainen Laur. Ostrob _ 184. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1689] Laurentius Matilainen. Ups. dep. | 1693. factus Collega Scholæ Uloensis edidit disputationem problemata qvædam continentem. | Adjunctus Ministerii in NyCarleby 1694. Respondentti 6.5.1693, pr. David Lund 2257. Vihitty papiksi Turun hiippakunnan pappeinkokouksen aikana Vaasassa 20.2.1694. — Oulun triviaalikoulun ylempi kollega 1693. Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen ja pedagogi 1694. † Uudessakaarlepyyssä 1695.

Pso: Anna Johansdotter Forsman tämän 3. avioliitossa († 1726).

Pson edell. aviomies: Oulun triviaalikoulun rehtori, FM Olof Lauraeus 1969 (yo 1668, † 1690).

Setä: oululainen porvari Olof Matilainen U377 († 1735).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Forsman 2365 (yo 1674/75, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #370; Johannes Hissan tiedonanto 25.7.2010 (Täydennys vanhempien tietoihin, lähteenä Alf Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #59); KA mf. ES 2085 (ss 17) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.2.1695 s. 269 (Wyrdige och Wällärde H:r Laurentius Matilin Leeth Första gången Opbiuda den afhandlingh som han giordt, medh sine medh arfwingar om Forsbacka Hemmans inlöösande, Hwilket nu klanderlööst skedde och her medh ad notam togs), Uudenkaarlepyyn käräjät 21.8.1695 s. 215 (Twisten om Enges Rååen emellan H:r Lars Matelin på Forsbacka och Jacob Mattzson i Ytterieppu, kunde eij uthan Een wederbörligh besichtningh afgiöras), 216 (Fårsbacka Hemmanet blef nu andra Reesan till H:r Lars Matelin Opbudit som det af Arfwingarne sigh tillhandlat hwilket Klanderlööst skedde, och således till Minnes fördes); KA mf. ES 2086 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.1.1697 s. 63 (Dedt inskickade nu uthi Retten Sahl: H:r Lars Matilains Enckia Ehreborne och Dygdesamme Matrona Hustru Anna Forssman Een sin K: Broders Kyrckioherdens Ährewördige och Högwällärde H:r Johans Kiöpeskrifft på Forsbacka Hemman lydande Ordh ifrån Ordh som föllier ... Nycarleby d: 26 Februarj 1695. Joh: Forsman ... Tilldömmes wählbemelte Hustru Anna Forsman och hennes Arfwingar bemelte Fårssbacka Hemman 1½ Mantahl), Lapuan käräjät 30.1.1697 s. 182 (Sahl: Handelsmannens i Nycarleby Grels Rysses Enkia dygdesamme Matrona Hustru Anna Forsman); KA mf. ES 2089 (ss 24) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.3.1702 s. 337 (Med Crono Befallningzmannens Wälbet:de Samuel Österbeckz tillåtelse och uti des närwaru kärde Crono bonden Jacob Hanson ifrån Wexala till dygdesamma Matronan hustru Anna Forssman Angående 3:ne Enges stycken på Sandören som ifrån hans hemman skola wara abalienerade och under Forsbacka lagde ... der å hon upwijste den Högl: Kongl: Håffrättens doom af d: 7 Junij 1690, hwar af befinnes att Madam Anna Forssmans Moder Fordom dygdesamma hustru Sussanna Johans dåtter warit uti Långlig twist om een äng, med Munsala boarne, hwilken twist då in integrum restituerad, och än oaffgiord är; Men så hafwer dock icke bemelte Sussanna bodt på Forsbacka som hoon Lijkwähl ägde, uthan på sitt andra hemman Juutbacka hwar under den twistige Engen een tijd legat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 241 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 10–12; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #370; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #96; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 428 (katso U396). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 90, 299; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2327G, 2328G, 2330R, 4206G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8148; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 147; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2482R.

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Matilainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3609>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Matilainen, Laur. [Andreæ] Ostrob. p. 184 || Ob. 370: 1689. Student i Upsala 24.9.1685: cum testim. rect. scholae Uhlens. Respondens 6.5.1693 u. Lund. Skolkollega i Uleåborg 1693. Sockneadjunkt och pedagog i Nykarleby 1694.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 241.

Tallenna tiedot muistiin