Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1689/90 Anders Florinus Andreas Isaaci, Satacundensis 3629. Kastettu Tyrväällä 8.7.1669. Vht: Hämeenlinnan kirkkoherra (Hattulan nim. kirkkoherra), FM Isak Florinus 1471 (yo 1661, † 1676) ja Elisabet Pacchalenius. Ylioppilas Turussa 1689/90. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1689/90] Andreas Florinus. — Oli syytteessä kaksinnaimisesta 1699, oleskeli tällöin nähtävästi Inkerissä.

Pso: (jo 1695) Sigrid.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #336; KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 16.–19.2.1691 s. 130; KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 496 (Leerman producerade Häradzskrifwaren Carl Juniander och Studiosum Andreas Florin hwilka Oiäfwad aflade sin wittnes Edh), Isonkyrön käräjät 12.–14.8.1693 s. 203 (een annan Student Andreas Florinus haar tilbudit att skillia åth dem som blifwit slagen blodiger så att han begynt slåås emooth ... Altså pröfwer Rätten effter sådane sannolijke skiähl och Omstendigheeter thet skiähligt att Erich Leerman 3354 och Andreas Florin eedel: sig befrija skola); KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 28.2.–2.3.1698 s. 357 (Det berettade Mons:r Carl Backman 4053 ifrån Storkyrå, huruledes een Student Anders Florin ben:d, för någon tijd sedan, då dee begge wistades i Åbo, utaff gårdzfålket der berörde Backman Logerade, hafwer uth practicerat een hans Regn- ell:r Reese jacka, med hwilken han sedan, Äganden Owitterligen ifrån Staden sigh begifwit, hafwandes nu hujus Loci Sacellanus, wördige och wällärde H:r Gustaff Bäck 3379 Jackan om händer bekommit, begiärte Fördenskull H:r Backman, att åffta berörde Jacka, såsom hans rätta ägendoom, honom restituerat måtte, På Swarandens wegnar upsteeg Nämbdemannen Johan Thomason, tillståendes fuller att H:r Gustaf uthaf bonden Jacob Hackonen, i Tistenjåki een sådan Jacka, som nu omtalas sigh tillhandlat hafwer. Twiflandes doch om den H:r Backman tillhöra skulle, wid samma tillfälle, framsteegh iämwehl berörde Hackonen, och berettade att Florin här igenom Sochnen Reest, tagandes hans häst den han Olåfwandes brukat, att bonden måst Reesa effter Een lång wäg, alt neder till Cangazala, der han hoom Florin öfwerkommit, Och hästen igenfått, då han taget uthaf honom denne Jackan, och een Hatt, såsom till wederkändzlo, för sitt Hinder- och Skadestånd, Men hwart Florinus sedermera taget wägen, wiste ingen att beretta. Backman ehrhölt effter det 5 Capitel Kiöp måhla Balken L: L:, med Eed å book, att den nu Omtwistade Jackan är hans rätta ägendoom, hwar med åffta bemelte Florinus, uthan låf och tillstånd begifwit sigh ifrån Åbo Stad. Ty resolverades lijkmätigt åfwanskrefne Cap:l att Käranden skall uthaff H:r Gustaf Bäck, sin Jacka igen bekomma, Skolandes bonden Hackonen åter lefwerera, det upburne wärdet, Och söökia Florin för sitt Hinder och Skadestånd, dedt bästa han kan och gitter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 636 (1.4.1699, skrivelse till Viceguvernören i Ingermanland om förre studenten Andreas Florinus, som anklagats för bigami); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #336. — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 410 (Florinus II. Tab. 31, tässä ylioppilas Anders Florinus on sijoitettu lapseksi väärään perheeseen, isänsä veljeksi).

Päivitetty 5.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3629>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Florinus, Andreas. – Sat. 336.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239.

Tallenna tiedot muistiin