Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1691 Simon Arinus, myöhemmin Arihn Simon Thomæ, Ostrobotniensis 3732. Vht: Vähänkyrön Haarajoen Nissilän talollinen Tomas Klemetsson († 1697) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1691 Arihn Simon OB _ 190. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Simon Arinus. Sacellanus Lapoensis. obiit 1721. | In Kuortane 1705. Vihitty papiksi Turun hiippakunnan pappeinkokouksen aikana Vaasassa 23.2.1698. — Apulaispappi Lapualla 1698. Lapuan Kuortaneen vt. kappalainen (1701), kappalainen 1702. Pakeni sotaa 1714. † paon aikana 1716/17.

Pso: 1:o Helena Tadman; 2:o 1709 Maria Steen.

Tyttärenpoika: Sulvan kappalainen Karl Hällström 8380 (yo 1762, † 1809).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #387; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 28.11.2009 (Tieto ensimmäisen puolison nimestä, lähteenä SSHY Lappajärven kirkonarkisto, jonka mukaan H. Simon Arihn i Cuortane Försambling kastoi lapsen Lappajärvellä 27.9.1701 ja lapsen kummina oli mm. bem:te H. Simons hustro Helena Tadman); KA mf. ES 1972 (nn 21) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–5.3.1704 f. 171v (en Attest, af den 28 Julij 1703 under Coadiutorens Uthj Cuortane i Österbotten H:r Simon Arins namn); KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapuan käräjät 21.–24.2.1668 s. 22 (Befalningzmannen Wäl:t Hans Tadman); KA mf. ES 2079 (ss 3) Vöyrin käräjät 17.9.1674 s. 13 (Grefweskapedtz Befahlningzman wäll:t Hans Andersson Tadhman förmandte Allmoghen, Adt giöra sin Flijth medh wthlagors och restens ährläggiande), Lapuan käräjät 23.–27.3.1674 s. 79 (Befahlningzmannen wäll:t Hans Andhersson Tadhman proponerade för Allmoghen, adt dhe skolla hålla sina wargnäät j Bereddskapp); KA mf. ES 2026 (qq 1) Ilmajoen käräjät 6.–7.3.1678 f. 64 (Hans Exell:tz H:r Richz Skatt Mestarens högwelborne H:r Steen Bielkes Ombodzman wel:t Hans Tadman tillfrågadhe Allmogen, hwadh dhe skulle af een frij willja wehla wthfesta, för dhet dhe framdheles wnder Herskapz för Swar, skulle slippa at Stå 20 i Rothan emoth Dhet at Cronoböndher stå 10 i Roothan, hwar till dhe eenhellit swaradhe sigh willia oemothsejeligen aff hwar Röök ärleggia Een daller Sölf:r m:t hwilket effter begieran togz ad notam, och Befal:n efter begieran till Attest Meddehltes); KA mf. ES 2082 (ss 9) Isonkyrön käräjät 21.–22.2.1687 s. 161 (Befallningzmans Hans Tadmans Mågh Simon Bengtsson Padhman Upwiste Rådhstugu doom af A:o 1685 d: 6 Julij), Mustasaaren ja Maalahden käräjät 7.–8.3.1687 s. 236 (Befallningz Mans Wel:t Hans Tadmans Mågh Simon Palander); KA mf. ES 2083 (ss 11) Vöyrin käräjät 15.–18.2.1689 s. 174; KA mf. ES 2083 (ss 12) Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 217 (Cappellanen wördige och Wällärde H: Petrus Gammall 2030 föredrogh Rätten huruledes honom till Cappellans bohl är anslagit Sahl: Befalningzmans Hans Tadmans 1 Mant:s hemman ... att Tadmans Enckia will upskära det uthsäde som hon i åhr och förledit åhr sådt); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vöyrin käräjät 23.–25.2.1691 s. 323 (till Cappellans bohl anslagne 1 Mantahl Wöroborgh), Vöyrin käräjät 29.7.1691 s. 125 (Dygdesamme Hustru Rachel Håkans dåtter Sahl: Befallningsmans Hanss Tadmans änckia föredrogh Retten huruledes hoon af Sahl: Upbördzmannen Anders Larssons Biörkmans Änckia Magdalena Stake haar att fordra een Ansehnligh påst penningar); KA mf. ES 2085 (ss 16) Mustasaaren käräjät 12.2.1694 s. 286 (Rådhman wähl:t Petter Wilstadius befullmechtigadh af Anders Bengtsson, Johan Kaust och Rachel Tadman å dheras Swärmoders och Moders Margeta Erss dotters wegnar, emoot dheras Mohrbroder och dheras arfwingar i Hälsingeby, om Engiar hoon för sin arfz deel bekommet, af sin Sahl: Fader); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 6.2.1699 s. 281 (Sahl: Kyrckioherdens, H:r Marci Gronovi 2506 Enckias, dygdesamme hustru Margreta Wernbergs Fullmechtige, wördige och wällärde H:r Simon Ariin); KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapuan käräjät 21.8.1701 s. 859 (Coadjutor wed Cuortane Cappell H:r Simon Ariin præsenterade i Rätten det huuse Syns instrument som Länsmann Johan Thomason å Crono Befallningzmans wegnar d: 10 huius jämpte andre gode män öfwer Hapala Capplans Bord i Cuortane uprettadt; Anhållandes att Emedan huusen sampt åkerbruket med flere hemmanetz ägor äro mycket förfallne, det hans Antecessor H:r Carl Hordelius 677 alt sådant ärsättia skulle); KA mf. ES 2089 (ss 24) Vöyrin käräjät 6.–7.3.1702 s. 421 (framledne Befallningzmans Hans Tadmans Enckia hustru Rachel Håkans dåtter), Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 908 (Capellanen H:r Simon Arin); KA mf. ES 2092 (ss 28) Lapuan käräjät 23.–24.2.1706 s. 248 (Capellanen wid Cuortane Capell wällärde H:r Simon Arin beswärade sig mycket öfwer den långa och beswärliga Kyrkio wäg han hafwer ifrån Hapala Caplans bohl som består af 1/2 Mant:l skatte och är beläget 3/4 Mijl ifrån Kyrckian, hwilket hemman capellboarne till deras Prästers förnödenheet och booställe uphandlat hafwa, anhållandes i det stället at få tillträda Hafwisto Crono hemman 1/4 M:l som Staphan Jöransson åboor och är beläget allenast 1/4 Mihl ifrån Kyrkian, hälst emedan det tillförna waret till Caplans bohl anslaget, men förra Caplanen H:r Carl Hordelius begynte att boo uti sin egen gård son han hade på Kyrckiobackan); KA mf. ES 2094 (ss 33) Lapuan käräjät 30.–31.8.1711 s. 701 (Capellanen wid Cuortane Capell, wällärde H:r Simon Arihn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244 (LI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #387; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 85 #387 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #179. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 113; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 176; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #8447 (7.5.1721, Maria Steen, Prästänka fr. Österbotten, i Grundsunda sn, utfattig, tillika med dess stiufdotter); M. Lehtiö, Petteri Hällströmin apen vähäkyröläiset juuret. Eteläpohjalaiset Juuret 4/2001 (lähteenä mm. ES 2097 (ss 40) Vähänkyrön käräjät 12.9.1726 s. 716).

Päivitetty 15.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Arihn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3732>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Arihn, Simon Ob. p. 190 || Ob. 387: Arinus, 1691. Kpl i Kuortane (Lappo) 1705. Död 1721.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244.

Tallenna tiedot muistiin