Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

9.6.1691 Samuel Weckman Samuel Georgii, Viburgensis 3753. * noin 1670. Vht mahdollisesti: vehkalahtelainen porvari, valtiopäivämies Jöran Grelsson (elossa 1682) ja Anna Nilsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 23.4.1688 (in cl. I colleg., Samuel Georgii Wekmann Wecklax. Pastor in Mäntsälä‹!›) – 9.6.1691 (Soc. Acad. adscr., Samuel Georgii Wekmann). Ylioppilas Turussa 9.6.1691 Weckman Sam. Vib _ 191. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1691. d. 9. Junii. Samuel Veckman. Pastor in Mörskåm. — Myrskylän kirkkoherran apulainen (coadjutor) 1693, kirkkoherra 1701. † Myrskylässä 25.11.1711.

Pso: 1:o (jo 1695) N.N. Wernstadius († ~1702); 2:o ~1703 Maria Elisabet Blanckenhagen tämän 1. avioliitossa († 1742).

Pson seur. aviomies: Myrskylän kirkkoherra Matias Hacklin 4414 (yo 1699, † ~1731).

Appi: nevanlinnalainen raatimies Henrik Blanckenhagen U1094 († 1691).

Veli: Pernajan kappalainen Henrik Weckman 4015 (yo 1694, † 1741).

Tyttärenpojan poika: ent. pappi Lars Deutschman 10087 (yo 1784, † 1828).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 207a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #253; KA valtakunnanregistratuura 9.12.1701 f. 835 (Kyrkioherde fullmacht för Samuel Weckman ... medelst Jonas Wernstadij dödelige frånfälle Kyrkioherde bestellningen wid Mörskoms församling uti Nyland är kommen at blifwa ledig), 29.12.1712 f. 336 (Fullmakt för Mathias Haklin 4414 att wara Kiörkoherde wid Mörskom Försambling i Wiborgs stifft ... uti framl. Pastorens Weckmans ställe); KA mf. ES 1725 (bb 19) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 27.–28.6.1698 s. 98 (Medhielparen i Mörskom Församblingh Wällärde H:r Samuel Wekman); KA mf. ES 1726 (bb 20) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1700 s. 6; KA mf. ES 1726 (bb 21) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 1.–2.8.1701 s. 90 (kyrckioheerdskan hustru Catharina Colina ... besagde kyrkioheerdska Collina), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 3.–4.12.1701 s. 288 (Framträdde för Rätta Adiuncten Wähllärde H:r Samuel Weckman, föredragandes Rätten hurulunda Venerando Consistorio omilt är wordet förebracht, som skulle han H:r Samuel genom någre gåfwor förmått sig Sochnemännernes enhällelige Votum och begiäran, till Succession effter Sahl: Kyrkioheerden Ehrewyrdige H:r Jonas Wernstadius; der doch åhörarena i Mörskom Församblingh wed Visitatione Episcopali d: 26 Febr: innewarande åhr enhälligt endast i anseende till H:r Samuels giorde tienst påstådt; Uthom detta är och effter H:r Samuels anförande osant föreburit, som skulle mehroffannembde H:r Samuel Wekman lefwat oförlijkelig med des framledne swärfader offannembde Kyrckioheerde H:r Jonas Wernstadius; men som han i detta fall finner sigh oskyldig; Opwijsandes i det senare måhl des Swärmors Madam Catharina Kielinas (vertaa 322) skrifft till denne Rätt); KA mf. ES 1726 (bb 22) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 9.–10.10.1702 s. 178 (Kyrckioheerdens Ehrewyrdige H:r Samuel Wekmans attestatum af d: 5 i innewarande Åhr och Månadh), 178 (Kyrckioheerdskan i Mörskom Madam Catharina Collina); KA mf. ES 1727 (bb 23) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.10.1703 f. 95 (Framträdde för Rätta Regementz Qwartermestaren Wälb: Mattz Forbes 2543, Angifwandes Kyrckioherden i Mörskom H:r Samuel Weckman eij allenast för injurier som Kyrckioherden skall tillagdt honom Regementz Qwartermestaren, uthan och för det stora Oskick wed Gudztienstens förrättande, hwilket Ährende han Regementz Qwartermest:n för det högwördige Dom Capitlet angifwit. Forbesin mukaan kirkkoherra on kesken jumalanpalveluksen vaihtanut kieltä suomesta ruotsiksi ja päinvastoin); KA mf. ES 1727 (bb 25) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 2.–3.6.1705 f. 47v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 11.–12.6.1706 f. 53 (Både i anseende af dhett, att Kyrkioherden i Mörskom Ehrewyrdige H:r Samuel Weckman medelst dess obligation af d: 22 November 1701 giordt sig skyldig till Ehrewyrdige H:r Peer Berg 4223 30 D:r K:m:tt ... dömmes han H:r Samuel Weckman att betala honom resterande skuldh), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.12.1706 f. 126v; KA mf. ES 1728 (bb 27) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 8.–9.10.1707 f. 102; KA mf. ES 1728 (bb 28) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 27.–28.1.1708 f. 4 (eldhskada); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 3.6.1698 s. 59 (Cappellanen ifrån Mörskom H:r Samuel Weckman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 42, 46; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 36. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 83; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #122D; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 222 (Weckman Tab. 40); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 119.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Weckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3753>. Luettu 14.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Weckman, Sam. [G.] Vib. p. 191 || Vib. 253: 9.6.1691. Kh i Mörskom 1702. Död 1711.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249.

Weckman, Sam. G. d. ä. Georgii. Fr. Åbo sk. 9.6.1691.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41.

Tallenna tiedot muistiin