Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1691 Isak Laurbecchius Isaacus Petri, Aboensis 3756. * Turussa noin 1678. Vht: Viipurin piispa, FM ja TT Petter Becchius, myöh. Laurbecchius 914 (yo 1652, † 1705) ja hänen 2. puolisonsa Maria Pratanus. Ylioppilas Turussa kl. 1691 [Laurbecchius] Isaac. [_ 192]. Oraatio sl. 1695. Respondentti 1.2.1696, pr. Simon Tålpo 1856. Respondentti 4.4.1698, pr. Anders Wanochius 2021. FK 1698. Respondentti 14.5.1698 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. Ulkomaanmatka kuninkaallisella stipendillä. Ylioppilas Altdorfissa 16.2.1700 Isaacus Laurbeccius, Suecus. Respondentti Altdorfissa 24.3.1700, pr. teol. prof. Joh. Michaelis Langius. Väitöskirja Altdorfissa 30.4.1700 pro licentia. TL. Ylioppilas Giessenissä 30.8.1700 Jsaacus Laurbecchius, Svecus, ss. th. licentiatus. Väitöskirja Giessenissä 3.9.1700. Ylioppilas Rostockissa 20.10.1700 Isaacus Laurbecchius, episcopi Finlandiae filius, s. theol. licentiatus. Preeses Rostockissa 13.11.1700. Preeses Rostockissa 19.3.1701. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 13.10.1701. Preeses 31.5.1702 pro doctoratu. TT Altdorfissa 1707 (tuomittu Turun tuomiokapitulissa menettämään tämän oppiarvon virasta erottamisen lisäksi 1708). — Viipurin triviaalikoulun rehtori 1697 (ei astunut virkaan). Turun akatemian teologisen tiedekunnan ylim. apulainen 1704, syytetty pietistisistä mielipiteistä, erotettu 1708. Vt. saarnaajana Piikkiössä 1706–07. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). † Ystadissa 16.3.1716.

Pso: Elisabet Brotterus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: luutnantti Jakob Flachsenius, myöh. Flachsén 4779 (yo 1703/04).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 130 (27.9.1701), 176 (31.3.1702), 203 (5.11.1702), 252 (23.10.1703), 268 (27.4.1704), 387 (5.12.1706), 407 (29.5.1707), 432 (16.11.1707), 436 (11.12.1707), 709 (15.6.1711); KA valtakunnanregistratuura 20.12.1697 f. 788 (Rectoris Scholæ fullmakt för Isac Laurbeckius ... medelst Ernesti Gestrinij 3447 befordran till Græcæ Linguæ Lecturam uti Wijborgs Gymnasio, des här tils förträdde Rectoris Scholæ Embete därsammastädes är kommit at blifwa ledigt, och Oss till des ersättiande underdånigst föreslås och recommenderes Candidatus Philosophiæ Isaac Laurbeckius för des inhämptade kundskap uti Boklige konster sampt skickelige förhållande skull), 8.7.1698 f. 462 (Till Biskopen D. Pet. Laurbechium 914 swar ang. den nye swänske Psalmbokens inlösande, och des verterande på finska Språket samt begiärt Stipendium till Hans Sons Studiers fortsättiande ... Anbelangande för det sidste Eder underdånige ansökning det wij i nåder täcktes benåda Eder Son Isacum Laurbeckium med försäkring på någon med tijden sig yppande function wijd Academien i Åbo el. Dorpt, såsom ock nu i medlertijd med något Stipendio till sine påbegynte Studiers ytterligare fortsättiande och fullbordan; Så tillåta närwarande knappe tijder icke at han med någon understöd må blifwa subleverad, warandes icke heller wahnligit at någre sådane expectancer el. försäkringar utgifwas; Men när framdeles någon lägenhet, hwartill han skickelig finnes, förefaller, läre Wij låta honom i en nådig Consideration komma och elliest altijd honom så wähl som andre wåre trogne undersåtare wår K. Nåd wederfahras), 8.7.1698 f. 467 (Till Consistorium Academicum i Åbo swar at Biskopen Laurbeckij Son med något stipendio eij kan blifwa subleverad); KA mf. ES 1758 (cc 35) Paimion käräjät 13.–14.5.1707 f. 129v; KA mf. ES 1759 (cc 37) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 23.–24.9.1709 f. 279v–282v (Saken emellan H:r Isacus Laurbeckius kärande och Crono Bonden Pehr Michelsson i Teppela af Pikie S:n swarande, angående öfwerwåld); KA mf. ES 1760 (cc 38) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 22.9.1710 f. 171, 174v, 181v, (cc 39) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 22.–23.9.1711 f. 107. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 247 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 155, 157, 164, 167, 171, 173, 180, 197, 237, 242, 251, 263, 286, 343, 358, 381, 392, 419, 423, 430, 448; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 12–15, 17, 19, 26, 106, 107, 110, 113, 114, 125–131, 132, 134–135, 138, 140, 141–145, 151, 203, 215–218, 219–222, 225, 236, 237, 240, 245, 255, 256, 262, 263, 264, 265, 267–270, 272–280, 281, 284, 287, 290, 303, 304, 309, 310, 314, 385, 387, 390, 393, 555; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 172, 205; Die Matrikel der Universität Giessen 1608–1707 (hrsg. v. E. Klewitz und K. Ebel, 1898) s. 140; Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694–1789 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1904) s. 31; Die Matrikel der Universität Altdorf (hrsg. v. E. von Steinmeyer, 1912) s. 464 #14354; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 385, 410, 413, 414–415, 421–424, 450–452, 464, 467, 470, 472–475, 481, 482; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #268. — K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #216; E. Kansanaho, Suomalaiset yltiöpietistit Lauri Ulstadius ja Pietari Schaefer. SKHSV 41–42 (1954) s. 177; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1459G, 2141–2145P, 2328, 2347G, 2649G, 2946G, 4022R, 4062R, 4266R; C. Callmer, Svenska studenter i Giessen. Lychnos 1969–1970 (1971) s. 182; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #1057; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 154; E. Laine, Isaacus Laurbecchius ja Turun akatemia. SKHSV 82–83 (1994) s. 145–190; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1424 (1714), 2627 (1715), 3862 (1716, Elisabet Brotera, Licentiat Enkia); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1046, 2270, 2276–2279, 3905R, 3912R, 4324R; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 765.

Doria gratulantti

Päivitetty 9.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Laurbecchius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3756>. Luettu 10.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laurbecchius, Isaac. p. 192 || Hans far p. 46, bror p. 163. Respondens 1.2.1696 och pro gradu 14.5.1698 u. Tålpo samt, såsom „phil. cand.“ u. Wanochius (s. a.). Med stipend. regale till utlandet. Teol. licentiat i Altdorf, på dissert. u. Langius 1700. Återkommen till Åbo, söker e. o. teol. professur 19.7.1701 samt, då detta för hans ungdom afslås, den ena befattn. vid akad. efter den andra. Derom samt om hans irrläror ständigt i prot. 1701–08 (särskildt 3.9.1704, 25.10.1705, 18.9, 7.11, 14.11, 5.12.1706). E. o. teol. adjunkt 1704. T. f. predikant i Piikis 1706, 1707. Afsatt och förklarad sin teol. grad förlustig 1708. Död i Ystad 1716. Skrifter, se Stjernm. p. 138; Lidén; Marklin.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 247.

Tallenna tiedot muistiin