Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1644 Jakob Munselius Jacobus Josephi, Ostrobotniensis 376. Vht: Uudenkaarlepyyn pormestari Josef Jakobsson († ~1649) ja hänen 1. puolisonsa Susanna Knutsdotter Witting. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Munselius Jac. Josephi _ 21. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Iacobus Josephi Munselius. | Borgmästare i Jacobstad. Oraatio 20.3.1645. Turun hovioikeuden auskultantti. — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri 1649. Pietarsaaren pormestari 1653–69, samalla Pietarsaaren postimestari, Pohjanmaan kruununtuomiokunnan lainlukija 1653–69 sekä Kaarleporin ja Vöyriporin vapaaherrakuntien alilaamanni 1664–69. Valtiopäivämies 1659–60. † Pietarsaaressa 11.1669.

Pso: Margareta Johansdotter Pictorius tämän 1. avioliitossa († 1695).

Pson seur. aviomies: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Veli: lainlukija Knut Munselius 1250 (yo 1658, † 1671).

Veli: Savonlinnan pormestari, lainlukija Johan Munselius 1351 (yo 1659, † 1684).

Poika: sotatuomari Jakob Munselius 2029 (yo 1669, † 1701).

Poika: Knut Munselius 3050 (yo 1683).

Lanko: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Vävy: Pyhäjärven Ol. kappalainen Pehr Åhs 3266 (yo 1685, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #18; KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 293 (Sedermera hafwer bemelte Michel Mårthensson, berörde hemman till Bårgmestaren, nu mera Sahl: Joseph Jacobsson i Nycarleby Stad bårt bydt, där effter dedt ähr till 2:ne Röökar Klufwet wordet, då Kyrkioherdens 2365 gård, af 3/4 Mantahl haar behållit det Nampnet, Juutbacka; Men den andra deehlen är kallat Nygården, och ännu brukas uthaf Sahl: Rectoris Scholæ H:r Carl Ringii Änckia); KA mf. ES 2087 (ss 21) Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–26.1.1699 s. 147 (upwijstes ett Köpe Contract aff d: 1 Augusti 1631 hwar medelst fordom Borgmestaren i NyCarleby Gabriel Liungson merbemelte Hemman i Laga Köp updrager sin Swåger Joseph Jacobson); KA mf. ES 2092 (ss 28) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–7.9.1706 s. 695 (fordom Borgmestaren i Niecarlby Josep Jacobson ... Josep Jacobsons måg Capitein Läpsen, katso 2085); KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän ylim. käräjät 6.3.1656 f. 276v (Företrädde Lagläsaren Jacob Josephson och kiärde till H: Peer Lundinum 855 om dett han skulle haffwa beskyllt Jacob Josephson för een fallsk domare), Uudenkaarlepyyn käräjät 22.2.1656 f. 375 (Laghläsaren W:tt Jacob Josepzson oppå sin Swärmoders wägna ... Sahl: Kyrckieheerdens her Jacobj Carlmannj här j Sochnen åtherstående geldh); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 12.–13.2.1661 f. 14v (Laghläsaren Jacob Josepsson beswärade sigh öf:r Matz Bertillsson i Söder Iiå att han haf:r beskyldt honom som skulle han haffwa tagit een räff till mutår aff Jacob Ollsson i Når Iiå och dömbt orätt uthi saaken emellan Jakob och Matz); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 231 (Häredzskrifwaren Wel:t Erich Munselius proponerade för Retta, huru hans Bror Joseph nästl: Winttras In Januario har medh förord och afftahl sigh tillbydt een Häst af Hans Gabrielsson Kuorikåskj ifrån Kåustby, den hafft fehl och lamer warit i fotterna); KA mf. ES 2038 (rr 29) Pyhäjoen käräjät 29.8.1692 s. 144 (Sahl: Pastoris Johan Tawastz Enckia dygdesamme Matrona Hustru Margeta Johans dåtter Let igenom dess Son Johan Munselius inläggia i Rätten dess klage skrifft öfwer Limingåja Thomas); KA mf. ES 2039 (rr 33) Pyhäjoen käräjät 24.1.1696 s. 120 (Alldenstundh Monsieur Johan Munselius tillstodh sin Sahl: Moder dygdesamme Matrona hustru Margaretha Johans dotter Pastoris Sahl: H:r Johan Tawastz Änkia hafwa af Mattz Olofsson Helakåski Tiugu Fyra Dahl: K:mt tilläns tagit), Lohtajan käräjät 7.–8.9.1696 s. 251 (Häradz Skrifwarens wähl:t Erich Munselij förfrågan ... hans Swärfader Befall:n Sahl: Hans Graanqvist 1352); KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 281 (den Liqvida:on och förening som han med Ländzman Johan Munselio d: 8 hujus öfwer dess antecessoris uthj matrimonio Sahl: Christian Albrechtz (katso 674) skulld ingådt); KA mf. ES 2041 (rr 36) Lohtajan käräjät 22.–23.9.1699 s. 1049 (Sahl: Capiteins Wittingz Enckias Wällb:ne Fruu Catharina Lundz Fullmächtige Häradzskrifwaren wällb:de Erich Munselius), 1051, 1061 (Dhet leet Befall:n wällb:de Johan Rudhoff emoot Crono resten á 62 D:r S:M:t häradzskrif:ren wällb:de Erich Munselius på sin Swärmoders hustru Britha Wittingz wägnar för dess 558 D:r K:m:ts fordran första reesan Opbiuda Niemelä 2/3 M:lls Börde hem:n som Sahl: Cap: Gustaff Wittingz Erfwingar tillkommer, hwilcket klanderlööst wann sin framgång); KA mf. ES 2041 (rr 37) Lohtajan käräjät 25.–27.9.1700 s. 1015 (Regementzskrijfwaren Wälbetrodde Erich Munselius); KA mf. ES 2042 (rr 38) Lohtajan käräjät 27.–28.9.1701 s. 821 (Regementzskrijfwaren wällb:de Erich Munselius som ländzmans Tiänsten här sammastädes förträder). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 23 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 214, 216; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #18. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 780; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 217; E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 804; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 405; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1312D, 2072D, 2088D, 4363D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8905; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 80; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #119; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #786, 2661.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Munselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=376>. Luettu 28.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Munselius, Jac. Josephi. p. 21 || Ob. 18: 1644. – Son af borgm. i Nykarleby Jos. Munselius. Af honom en orat. De gratitudine, Ab. 20.3.1645. Auskultant i Åbo hofr. Magistratssekreterare. Borgmästare i Jakobstad. Häradsh. i Norra Österbotten.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 23.

Tallenna tiedot muistiin