Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1691 Anders Barckman Andreas Matthiæ, Ostrobotniensis 3768. Vht: Lohtajan Himangankylän Parkhaudan isäntä ja kestikievarinpitäjä Matts Johansson († 1702/03) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa Anna Jonasdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 2.10.1686 Andreas Matthiæ [fratr. germ.] [Ex Schola Uhloensi O. Bothn.]. Ylioppilas Turussa sl. 1691 [Barckman] Andr. Ostrobot _ 190‹¿›. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Andreas Barchman. Upsaliæ depos. 1686. † vähän isänsä jälkeen 1702/03.

Veli: merenkävijä Johan Barckman U441.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #390; KA mf. ES 2038 (rr 29) Lohtajan käräjät 11.1.1692 s. 41 (Corporalen [Johan Matsson Sappar] i sin Attest beropar sigh på Studenten Mons:r Anders Barckæus ... Och aflade Studenten Barckæus Eedh å book, och bekände: att han warit i samma gårdh i Himmanga by, tillijka med bem:te Corporal, då Thomas sagt sigh warit länge i träta medh sin Swåger ...); KA mf. ES 2039 (rr 33) Lohtajan käräjät 7.–8.9.1696 s. 239 (Jacob Thomassonn Hanni refererade huru såssom Mattz Parckhautas Son Studenten Andreas Barckman månde för några Åhr sedan uppå dess och ber:de sin Faders trägne begiäran af Jacobs Fader Thomas Mattsson till lähns bekomma 50 dahl:r k:m:t, dem han på dess räckningh hoos handelssman Jacob Reinholltsson skulle undfåå och bekomma, men Barckman, som sielf skrifwit denne assignation af d: 14 Februarij 1691 införde emoot deras willia och wettskap i stället för 50 dahl:r 100 d:r k:m:t, hwilcken Skrifftz richtigheet Michell Carlssonn ifrån Hilliläbyy, Erich Thomasson Kinnari och Johan Mattsson Sämbi medelst sine Boomärckens undersättiande bekräfftat ... Alltså afsades: att Kinnari och Sämbi, som attesterat denne bedrägelige Skrifft, synes så wähl som Barckman hafwa begådt Crimen falsi); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kalajoen käräjät 17.–20.1.1700 s. 126 (Såssom det Högwördige DoomCapitlet i Åbo behagat igenom dess till Kyrckioheerden här sammastädes Ehrewyrdig och Högwällärde H:r Abraham Falander ankombne Resolution af d:n 15 sidstl:ne Novemb: uthställa till denne Rättz närmare skärskådan och Ransakan, Saaken angående Anders Barckæi lagl:n ingångne troolåfning med Anders Käändäs dotter Maria, som Fadren jämte dottren för dhe i ber:de resolution af dem anförde skiähl söker ophäfwa, Alltså blefwo desse Parter till hörsamste föllie deraf framkallade och tillspordes Fadren Anders Käändä och dess hustru på hwadh sätt eller medh hwadh skiähl dhe sitt föregifwande att tillförenne eij weetat om Barckæi otilbörlige förhållande, förr än effter Troolåfningen, kunde fulltyga, der till swarades att dhe så mycket mindre kunnat hafft kundskap der om, som att hwarken H:r Pehr Calamnius då sielfwa Troolåfningen skedde derom nämbdt eller sagdt om hans tillståndh eij heller sedermeera förr än ett allmänt rychte kring landet uthspridt war, att Barckeus falskel:n angifwit sigh wara Landz Fiscal och brukat åthskillige andre exorbitantier medh fallske Obligationer och annat så wähl här som i Stockholm hwarest han för sine excesser een lång tijd fängzlig sutit ... sägandes dhe ytterligare sig nu meera så mycket mindre kunna samtyckia till något ächtenskapz bandh medh Barckæo som att han då straxt effter Troolåfningen medh skymfelige och skamlöse ordh deras dotter hoos främmande follck angrijpit och baaktahlt, som dhe sedermera fåt förnimma ...); KA mf. ES 2042 (rr 39) Lohtajan käräjät 25.–26.9.1702 s. 930 (Nembdeman Johan Mattsson Sumbilä if:n Hilliläby kärde till Nembdeman och Giästgifwaren Mattz Jönssonn Parckahauta, angående een häst som han honom förmehnar, ehuruwähl dess Sonn Anders Barckæus wedh sin afreesa här ifrån den samme försäkrat honom i afbetahlning på dhe 40 D:r K:m:t han till frambl:ne Handelssman Jacob Reinholltsson på hans wägnar betahlt, anhållandes det måte Fadren förplichtas att tillställa honom samme häst ... Barckæus begifwit sig if:n honom i Stockhollm); KA mf. ES 2043 (rr 40) Lohtajan käräjät 6.4.1703 s. 433 (Carl Mattssonn Parckahauta framkom och gaf Rätten tillkänna huru såssom han wore sinnad att tillträda sin faders Mattz Jönssons Bördehemman, emedan icke allenast dess fader Mattz Jönss:n för någon tijd genom döden afgådt, uthan och älldsta Brodren Johan afwijkit denne Orten, sampt begifwit sig på Skiepp, warandes jämbwähl dess andra Broor Anders, något effter fadren död blefwen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII), 244 (LI), 251 (LII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 305; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #390, s. 251. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2372 (1690, And. Barckman).

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Barckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3768>. Luettu 2.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johannes Matthiae & Andreas Matthias Ostrob. – bröder, studenter i Upsala 11.10.1686: ex schola Uhloensi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221.

Barckman, Andr. Ostrob. p. 190 || [Ob. 390]: Barchman, Andreas, 1691; Upsaliæ depos. 1689, – alt detta är dock åter öfverkorsadt i Österb. matr. och fördt till följande rektorat.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244.

Barchman, Andr. – Ob. 390. Se i LI; han blef således senare inskrifven i nation.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 251.

Tallenna tiedot muistiin