Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1644 Esaias Gammal Esaias Gabrielis, Ostrobotniensis 377. Vht: Vöyrin kirkkoherra Gabriel Gammal (Gabriel Matthæi, yo Uppsalassa 8.2.1620, † 1664) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Josefsdotter Lithovius. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Gammal Esaias Gab:is Ostrob _ 21. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Esajas Gabrielis Gammal. Esitti ahkeraa talonpoikaa Styrbidenia Surge-komediassa 6.5.1647. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Nils Bååtin rykm.) saarnaaja 1651. † 4.1653.

Eno: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Serkku: Kemin kappalainen Knut Gammal 54 (yo 1640, † ~1664).

Veli: Vöyrin kirkkoherra Gustaf Gammal 676 (yo 1648, † 1686).

Velipuoli: Vöyrin kappalainen Per Gammal 2030 (yo 1669, † 1701).

Lanko: Vähänkyrön kirkkoherra Anders Fant 518 (yo 1646, † 1691).

Lanko: Oravaisten kappalainen Johan Ruuth 570 (yo 1647, † 1703).

Lanko: Lappajärven kappalainen Lars Essevius 1637 (yo 1663, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #19; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1653 f. 70 (KA mf. WA 2058); KA valtakunnanregistratuura 22.7.1665 f. 147 (För 3 Fader- och Moderlöesa Barn ifrån Österbottn och Wärå Sochn om någon hielp och Rests Förskoningh ... framledne Kyrkioheerden i Österbottn och Wöro Sochn H. Gabriel ... han, hans hustru och tuu Barn aff dhe äldsta, nästförledne höest på een tijdh affsombnade och tillijka i Grafwen nederlades ... hans quarlembnade trij Fader- och moderlöse Barn, Karin, Päder och Margaretha); KA mf. ES 2077 (ss 1) Vöyrin käräjät 13.–14.2.1660 (at på detta åhredt 1660 war Bockhollaren effter Kyrckioherdens i Wörå flijtige begäran förrest medh någre andre redhelige männ, adt anfägna Petter Matzsson ifrå Vaza, huilcken Skolle blifwa Kyrckioherdens j Vörå H:r Gabrielis Gammal mågh), Vöyrin käräjät 14.10.1664 (Caplanen Wördigh och Wällärde H:r Marthinus Gammal [Vöyrin kirkkoherra Martinus Matthæi Gammal, yo Uppsalassa 10.1626, † 1668], genom Sin Fullmächtighe, Insinuerade j Rätten een Skrifft, För mälande dhett Gudh genom sitt wnderliga Rådh och Gudomligh Disposition haf:r Nådigast, icke allenast hans Elskelighe Broor /: nu mehra Sal: hooss Gudh :/ Fordom Ehre Wördige mannen, wäll Meriterat Kyrckio heerdhen H:r Gabrielem Gammall, den H:r i församblingen i 33 åhr Pastoris Embethe, berömmeligen förestådt och Förwaltat haf:r, ähr genom den Timmeliga döden den 28 7:bris ifrån denne Jämmerdalen kallat, Wthan och Straxt der Effter den 29 ejusdem hans Kiära Maka, och Eldsta dått:r den 2 8:bris bort Rycht, Lämnandhes effter sigh Een hoop Omyndiga och Swars löössa barn: aff hwilket Ynckeliga Fall, För dhee Fattige Fadher- Modher- och Tröstlöösse Barn ähr be:te H:r Marthinus Gammall för orsackat Nu wedh Allmogens Samman kompst j Tinget /: doch j Största anseende till hans långliga här j församblignen, Nembl: 36 åhrs giordhe Tienst :/ Söckia Sochnen, och des Vota, om successionen på dhet han deer igenom aff höga öf:r heethen, och dett högh wördiga Consistorio kunna bliffwa till Lägenheeten effter Sijn Sahl: brodhers dödeliga frånfälle j Ställe Sättias); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vöyrin käräjät 6.10.1668 s. 3 (Pastoris Sahl: H:r Marthini Gammals Enkia, Hustru Margreta Jörenssd:r, katso 924); KA mf. ES 2030 (rr 9) Vöyrin käräjät 6.2.1656 f. 269. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 143, 150–151, 153–154, 155–156; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 57 passim (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #19. — J. Chronander, Surge (1647); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 384 (Gammal Tab. 6); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4064; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #786.

Päivitetty 8.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Esaias Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=377>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gammal, Esaias Gab:is Ostrob. p. 21 || Ob. 19: 1644. – Trol. son af kh i Vörå Gabr. Matth. Gammal (1633–64). Nämd i prot. 1644, 1645. Aktör i Chronanders Surge.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21.

Tallenna tiedot muistiin