Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1691 Matias Salonius Matthias Matthiæ, Ostrobotniensis 3796. Vht: Saloisten kirkkoherra Matias Salonius 438 (yo 1644, † 1690) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 29.10.1687 Matthias Salonius ostroboth. cum testim. Ylioppilas Turussa sl. 1691 [Salonius] Matth. Ostrob _ 195. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Mathias Salonius. Ups. dep. Sacellanus in Pulkila 1702. Obiit 1716. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Raahessa) 24.1.1694. — Apulaispappi Siikajoella 1694. Pulkkilan pitäjänapulainen siellä 1699, kappalainen (1701). Vangittu isonvihan aikana 1716 ja viety Turkuun. ‡ Turussa 12.6.1716.

Pso: Anna Hansdotter Forbus tämän 1. avioliitossa († 1734).

Pson seur. aviomies: Iisalmen kirkkoherra Jakob Hoffrenius 3888 (yo 1692, † 1733).

Lanko: Siikajoen kirkkoherra Hans Forbus 2111 (yo 1671, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #397; KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 20.–21.1.1690 s. 93 (Studiosus Johannes Salonius Inlade i Retten på sin Faders wegnar Peer Peersson Mackonens uthgifne Obligation Dat: Sahlå d: 7 Junij 1688 på hans resterande Prästränttior och Pastoralier berecknat i bem:te Obligation till 30 D:r Km:t hwilcka förplichtes uthan Lagsöckningh och medh det första att betalas Ty dömdes Peer Lijckmetigt Executions Ordinantzien att genast betahla bem:te peningar Och remitterades denne fordran till wederbörande Cronones Befal:n att uthlaga, der Peer eij will elliest Contentera, betahlandes åth H:r Kyrckioheerden 1½ D:r Sm:t Expenser. Pöytäkirjan merkintä tarkoittanee Matthias Saloniusta, koska Johannes-nimistä ylioppilasveljeä ei ole löytynyt muista lähteistä); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 25.–26.8.1692 s. 131 (Sahl: Pastoris Mathiæ Saloni Enckia Leet igenom dess Son Studiosen Dn: Math: Salonio påminna Rätten); KA mf. ES 2040 (rr 35) Limingan käräjät 14.–16.2.1698 s. 281 (Coadjutore i nästber:de Sokn [Sijkajoki] H:r Mathias Salonius); KA mf. ES 2042 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 10.–13.9.1701 s. 712 (Cappellanen wed Pullkila Cappell i Sijkajoki Sochn Wyrdige H:r Mathias Salonius); KA mf. ES 2044 (rr 42) Saloisten ja Siikajoen käräjät 4.–7.9.1705 s. 670, 690 (Cappellans H:r Mattz Salonii anhållan om laga wärdering på dhe huus han jämpte een dehl af Pullkila Capell Boer opsatt på ett lägl:t och för honom beqwämbl:t ställe, effter den försäkran dhe till hans högwyrdigheet H:r Biskopen giordt, enär dhe Präst till bemälte Capell erhållit, då dhe åtagit sig att Opbyggia een Prästegård). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254 (LII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 311; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 77 (12.6.1716, ‡ Matts Salonius, Sacellanus i Sijkajoki); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #397; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #93. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 176; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 210; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7867 (1718, leski).

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3796>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Salonius, Matth. Ostrob. p. 195 || Ob. 397: 1691, Ups. depos. [29.10.1687]. Sockneadjunkt 1699 och kpl 1702 i Pulkkila. Död 1716 i Åbo, dit släpad af Ryssarne.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254.

Tallenna tiedot muistiin