Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1691/92 Simon Sadenius Simon Gregorii, Australis 3808. Vht: Halikon Toivilan Alaskylän virkatalon lampuoti Grels Tomasson († ~1697) ja Kirstin Henriksdotter († Turussa 1717). Turun katedraalikoulun oppilas 5.11.1683 (in cl. etymol., Simon Gregorij Halickoensis). Ylioppilas Turussa 1691/92 Sadenius Sim. Gregorii Austr _ 196. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Apulaispappi Turussa 1696. Turun 1. suom. kappalainen (choralis) 1697. Isonvihan aikana vt. kirkkoherrana Turussa ja Rymättylässä sekä Turun tuomiokirkon vt. taloudenhoitaja 1713–22. Hattulan kirkkoherra 1724. Rovasti. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1701. † Hattulassa 26.8.1726.

Pso: 1:o (jo 1701) Anna († 1709); 2:o 1711 Margareta Keckonius († 1752).

Pson edell. aviomies(?): Turun kappalainen Simon Hilander 3067 (yo 1683, † 1696).

Appi: Porin pormestari Gabriel Keckonius 1580 (yo 1662/63, † 1709).

Poika: Jakob Sadenius 5368 (yo 1722/23).

Poika: Sotkamon kirkkoherra Abraham Sadenius U1241 († 1735).

Sukulainen(?): Laitilan kappalainen Matias Sadenius 7476 (yo 1749, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 166b; KA Immeniuksen päiväkirja [s. 110]; KA mf. ES 1848 (kk 12) Marttilan käräjät 11.–12.10.1695 f. 368v (Emedan Sahl: Abraham Torlinius (katso 1595) på sin Sote Säng bekiendt sig wara skyldig till Studenten Simon Sadenium Tålf Dal:r 16: ö: K:m:t för Præceptoris Löhn), 370 (Endoch Studenten Simon Sadenius som läsit för Förarens Daniel Tackus Stiufsöner Hendrich och Gustaf Wijnquister (katso 2405) fordrar Tijo D:r K:m:t och Lijnkläder för Femb Dal:r ännu för sitt omak, der emoth Föraren påstår, att samma fordran är med Studentens Kost betalt, lijkwähl emedan han läsitt för Barnen i Staden, der och dheras aftahl skeedt, warandes bem:te Söner nu mehra afwitrade, som af sin egendom böör sielfwa betala Studentens Löhn), 370 (Studenten Simon Sadenius beswärade sig öfwer Föraren Daniel Tacku, hwilken skall hafwa i Åbo Uthropat honom för Sahl: Kyrckioheerdens Johan Indræi 2222 Baneman. Jatkuu (kk 13) Marttilan käräjät 12.–13.10.1696 f. 395v–397); KA mf. ES 1852 (kk 24) Marttilan käräjät 5.–6.2.1706 f. 145v (Choralis i Åbo Wyrdig och Wällärde H:r Simon Sadenius uyppwiste Befallningzmans Wählbet:de Johan Nyholms uprättade inventarium af åhr 1704. d: 8: November öfwer dess frambledne Syster Augumentz Bondens Mattz Johanssons, nu mehra Solldatens Sahl. [hustrus] Walborg Grelssdotters Egendomb i Ruhikåski by och S:e Mårtens Sochn ... hans Sahl: Systers 2:ne omyndige Barn); KA mf. ES 1758 (cc 35) Halikon ja Uskelan käräjät 1.–5.2.1707 f. 333–336v (Sona hustrun nu mehra framledne Brijta Grelsd:r ifrån Kierawuori berättat att hennes Broder Cappellanen H:r Simon Sadenius i Åbo ...); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 8.9.1712 s. 136 (Såssom Cappellanen widh Finska Församblingen i Åbo Wördige och Wällärde H:r Simon Sadenius i sin till Magistraten d: 28 sidstl:e Aug: aflåtne skrifwelse anhåller, det hans hustrus dygdesamme Margareta Keckoniæ Möderne utaff des Sal: Swär Faders Fordom Bårgmest:s härsammastädes Gabriel Keckoni 1580 Sterbhuus och dess fasta Egendom måtte honom till säkerheet inprotocolleras. Påstående effter oprättade och d: 20 Septembr: 1684 af bem:te Sal: Gabriel Keckonio underskrefne Arfzföreening, i Wittnens Probstens och Kyrckioherdens i Hwittis Sochn Ehrewördige H:r Johan Keckonij sampt Inspect:s Wälbet:de Lars Nilsson Giers, ber:de Margaretæ Keckoniæ Möderne Etthundrade dahl:r K:rmt hafwandes hennes Broder Militiæ Auditeuren Anders Keckonius 3977 wid sin hemma warlse här i Biörneborg d: 5 Februarij 1703 Äfwen sin Mödernes andehl 100 D:r dito m:t denne sin Syster att opbära bewilliat. Hwilcken sin Oemot säijelige fordran H:r Sadenius påstår wid all skäldz indrifwande behörigen observeras måtte, hälst emedan den är äldre, och i krafft af Lag hwarcken siuncka, stiählas eller brinna, mindre af annor händellse förwärckas böör. Altså warder denne H:r Sadenij begiäran således ad Acta förtt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254 (LII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 63, 239 ("Jonas Sadenius"), 370, 373; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 42 (11.11.1709, ‡ hustru), 79 (7.3.1717, ‡ Simonis Sadenii moor, Kirstin Henrichsdotter); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 33, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #143; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 188 (1687:II), 190 (1688:II), 191 (1689:I), 193 (1690:I), 195 (1691:I), 197 (1692:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 58, 303; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 144; H. Impiwaara, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. Genos 12 (1941) s. 62; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hattula; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 171; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 217; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3712, 3847; K. Kyläkoski, Flachsenius, muistiinpanoja (2009) s. 13 (Simon Sadenius mainitaan Vehmaan Mähkärlän tilan haltijana 1713).

Päivitetty 12.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Sadenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3808>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sadenius, Sim. Gregorii Austr. p. 196 || Finsk kpl i Åbo 1697. T. f. pastor efter prof. Munsters flykt; skötte derjemte Rimito församling och domkyrkosyslomans tjensten. Kh i Hattula 1724. Död 1726.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254.

Tallenna tiedot muistiin