Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

21.10.1692 Henrik Munck Henricus Johannis, Ingermannus 3864. * noin 1675. Vht: Tuutarin (Duderhof) vapaaherrakunnan hopmanni Inkerissä Johan Eriksson Munck († 1688) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Henriksdotter Carstenius. Narvan katedraalikoulun oppilas (1688). Ylioppilas Turussa 21.10.1692 [Munck] Henr. Ingerm _ 198. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1692] d. 21. Octbr. Henricus Munck. Ingerm. Lector Sch. Narvensis. Respondentti 30.6.1697, pr. Torsten Rudeen U385. — Narvan katedraalikoulun teologian lehtori 1699.

Äidin isä: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683).

Velipuoli: vouti Gustaf Adam Munck 4033 (yo 1694, † 1727).

Velipuoli: Johan Munck 4660 (yo 1702).

Velipuoli: luutnantti Karl Munck 4661 (yo 1702).

Lanko: Narvan superintendentti, FM ja TT Johan Rungius 2903 (yo 1681, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #262; KA mf. ES 1808 (hh 1) Kaprion läänin yläosan ylim. käräjät 29.–30.5.1684 s. 118 (Framkom Hoppmannen Wäl:tt Johan Munck, berettandes, att dess arrende bönder ifrån Woissaka Godz ...), 153; KA mf. ES 1808 (hh 2) Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.3.1685 s. 19v (det påminte och Arrendatoren Wäl:t Johan Munck, att dess Studiosus Abraham Routelius 2617 som Läser för hans barn, honom berättat ...); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin yläosan käräjät 18.–24.2.1686 s. 9v (Ränttmestaren Wälb:gh Axel Christerson (katso 3423) framträdde för Rätten, tilkänna gifwandes, huru som han til Hoppmannen Wäll:t Johan Munck arrendewijs oplåtit Sesta by); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.7.1688 f. 178 (På Sal: Hoppmannen och Arrendatoren Wälb:de Johan Munkz effterlåtne Änckias wägnar, föredrog hennes ombudzman Mons:r Abrahamus Routhelius); KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 49v (Framträdde Kyrckioheerden här i Capurie Försambl: Wyrdige och Wällärde H: Johan Schütz (katso 3944) den yngre tillijka med Amptförwaltaren på Gurilowa Wäll:t Erich Dyster, tilkänna gifwandes, at effter som Sal: Arrendatoren och Hoppmannen Wälb:de Johan Munks Sterbhuuss lijkmätigt Förmyndare ordningen skal nu bringas til richtigheet, och til den ändan af närmaste förwanter för de quarlembnade barn bestående utj åthskillige kuller, förmyndare förordnatz; Altså hade de sig nu infunnit, med begäran, at Lijkmätigt Förmyndare ordningen deras nambn måtte inteknas, hafwandes H: Magister och doom Probsten i Wijborg hög Ehrewyrdige och hög Wällärde H: Petrus Carstenius 1743 sig åtagit at wara Förmyndare för den första kullans Möderne, han Nembl: Kyrckioheerden sielf för Sal: Hoppmannens Stiufbarn effter Sal: Häradzhöfdingen Falck 1525, fäderne, och H: Major Hinrich Hansson (katso 2751) sampt Förwaltaren Dyster för Sal: Hoppmannens begge kullers fäderne, Men Änckian Ehreborne och dygdesamme Matrona hustro Chatarina Litz (katso 4033) för sidsta kullans Möderne så wäl som för sine barn, dem hon med Sal: Falcken aflat, hwilket til wederbörandernes effterrättelse togz ad notam), 50v (Sal: Hoppman Munkz Änkias Ombudzman Mons:r Abraham Routhelius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 631; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 37. — H. Donner, Hauptmannen över Duderhofs friherreskap Johan Munck. Genos 9 (1938) s. 27; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3356R; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #234; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 158; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #833G, 2514, 3253R.

Päivitetty 10.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Munck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3864>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Munck, Henr. Ingerm. p. 198 || Vib. 262: 21.10.1692; lector scholae Narvensis [1699]. Från Narva. Respondens 30.6.1697 u. Rudeen.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259.

Tallenna tiedot muistiin