Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1692 Erik Lindqvist (myös Lindeqvist) Ericus Henrici, Satacundensis 3865. * Loimaalla 6.1.1672. Vht: Loimaan nimismies, kirkonisäntä Henrik Bertilsson († 1705) ja Elin Eriksdotter Spåra tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 22.3.1688 (in cl. I colleg., Ericus [Henrici Loimjokienses] Sacellanus in Kökar). Ylioppilas Turussa sl. 1692. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1692/93] Ericus Lindeqwist. sacellanus in Föglö Ålandiæ. ‹Nimi Ericus Lindqwist on kirjoitettu jo edellisen rehtoraatin viimeiseksi nimeksi, mutta on yliviivattu sieltä ja kirjoitettu uudestaan tämän rehtoraatin ensimmäiseksi.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.7.1696. — Apulaispappi Föglössä 1696. Föglön Kökarin kappalainen 1698. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715), palasi rauhanteon jälkeen. † Kökarissa 29.3.1739.

Pso: Elisabet Mansnerus († ~1769).

Appi: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Poika: Eckerön kappalainen Daniel Lindqvist 5485 (yo 1725, † 1759).

Poika: vääpeli Erik Lindqvist 5598 (yo 1728).

Poika: Lumparlandin kappalainen Henrik Lindqvist 5664 (yo 1729, † 1785).

Poika: Sottungan kappalainen Johan Lindqvist 6378 (yo 1737, † 1781).

Lanko: Loimaan kappalainen Krister Voigt 3294 (yo 1685/86, † 1724).

Vävy: Kökarin kappalainen Simon Sachrelius 5322 (yo 1722, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #358; KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 15.–17.9.1686 f. 851v (Denne Sochns Lensman Wählförståndig Henrich Bertillsson föregaf hans Swåger Clemet Velonius (katso 7559), sedan han förledne höstas med Lensmans hustru Syster Ingeborg Erichzdotter wigd blifwit, här på Gården sitt tillhåld haft, icke kunnandes längre med honom förehnas, och fördenskuld påstodh, dett Clemet sig om annat booställe skulle försee ... här uppå sin Sahl: Swärfaders Bördehemman); KA mf. ES 1969 (nn 12) Loimaan käräjät 26.–29.10.1695 f. 485 (att emädan Länsman utj Loimjocki Sochn och Ninijoensu Hendrich Bertillson, är kommen till Een godh ålder, och sålunda nu mehra icke förmår, att förestå Länsmans tiänsten, föreslåendes där till hans Son Hendrich Hendrichson, hwilcken icke allenast är Een Sedigh Persohn, om sina 20 Åhr, utan och alt här till gådt j Åbo Skola, där ifrån fadren honom icke kunnat taga, förr än han wore någorlunda försäkrat, om Succession efter sin Fader, kunnandes han Räckna och Skrifwa, såsom och elliest j sina Studier för sig kommen, sampt Swänska Språket mächtig, begiärandes och nu Fadren att han medh Een föreskrift till Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen kunde förhiälpas); KA mf. ES 1970 (nn 15) Loimaan käräjät 25.6.1698 f. 26; KA mf. ES 1966 (nn 8) Loimaan käräjät 28.2.–1.3.1700 s. 1314 (Borgaren ifrån Åbo Jacob Simonsson Ilfwes fordrade aff sin Swåger för detta lensman Henrich Bertillsson 118 Dahl: K:m:t som honom på dess Sahl: Hustrus arff hoos honom inneståår); KA mf. ES 1971 (nn 19) Loimaan käräjät 15.–16.7.1702 f. 284v (Länsman härsammastädes Henrich Henrichsson); KA mf. ES 1972 (nn 20) Loimaan käräjät 26.–27.10.1703 f. 574v (Länsman Henrich Henrichson Lindeqvist); KA mf. ES 1975 (nn 26) Loimaan käräjät 9.–11.2.1707 s. 392 (Länsman Henrich Lindqvist föredrog Rätten, det hans Fader Henrich Bertilsson i förl: Höstas Åhr sedan genom döden aflijdit, sedan Modren Elin Erichzd:r iemwähl 15 Åhr tillförrne afsåmnat ... Arfwingarne); KA mf. ES 1850 (kk 15) Tutkinta Loimaalla 20.–21.5.1698 f. 412 (Lendzmans Hindrich Bertillssons Son, hwilcken då warit Student, men är nu mehra Coadjutor i Kiökar på Åhlandh, Erich Lindeqvist wed nampn); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Föglön ja Kökarin käräjät 4.–6.9.1700 (Capellanen H:r Erich Linqvist i Kiökar); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Föglön ja Kökarin käräjät 21.–23.8.1701 f. 94v (Ehrewördige och Wällärde H:r Paul Mansnerus 4017 ... dess Swåger Capellan H:r Erich Linneqwist); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Föglön ja Kökarin käräjät 26.–27.8.1707 s. 465 (katso 7559); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Föglön ja Kökarin käräjät 18.–20.9.1709 s. 502; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Föglön ja Kökarin käräjät 3.–5.7.1714 s. 162 (Sacellanus widh Föglöö och Kiökars Församblingar wyrdige och Wähllärde H:r Erich Lindquist, som för ett halft Åhr sedan medh Crono Befallningzmans Wälb:de Wilhelm Pihls samtyckie antagit ett Crono hemman i Öfwerboda by, som een ben:dh Thomas Thomson för detta åbodt, men för dess stora fattigdoom och anseenlige på samkade Rest från hemmanet afsatt blef, inlade nu ett af Crono Befallningzman underskrifwit Huusesyyns Instrument). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 545, 556; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 42; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #358; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #148. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 20; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1555D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 149; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3534 (1715), 4671 (1716); V. P. Toropainen, Liedon Spåra-suvun jälkipolvia. Genos 72 (2001) s. 25.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Lindqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3865>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lindeqvist, Eric. – Sat. 358: sacellanus in Föglö. Född 1672. Död 1739. Nämd för excess 26.2, 4.3.1695.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258.

Tallenna tiedot muistiin