Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1692/93 Zachris Achrinius Zacharias Erici, Helsingforsensis 3891. * Helsingissä 21.2.1668. Vht: helsinkiläinen suutari Erik Simonsson Nurkka ja N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 1692/93 Achrinius Zachar. Helsingf _ 199. — Helsingin triviaalikoulun alempi kollega 1698, ylempi 1704. Espoon vt. kirkkoherra isonvihan aikana 1713, rovasti Ritzin vahvistus virkamääräykselle 1717, ei saanut pitää virkaa enää rauhanteon jälkeen 1721. ‡ Helsingissä 9.10.1723.

Pso: 1701 Maria Andersdotter Streng.

Appi: Sipoon kirkkoherra Anders Streng 2000 (yo 1668/69, † 1691).

Sisarenpoika: Tammelan jahtivouti, katselmuskirjuri Isak Orell 6066 (yo 1733/34, † 1796).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; Pasi Mikkosen tiedonanto 18.6.2005 (Täydennyksiä Achriniuksen sukutietoihin); Helena Virolaisen tiedonanto 23.10.2008 (Korjaus kuolinaikaan Helsingin haudattujen luettelosta. Aiemman tiedon Akiander (1866) s. 245 mukaan "Död i okt. 1722"); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 24.4.1667 (Effterskrifne aflagde sin Borgare eedh nembl: Erich Simonsson Nurka, hans Borgesmän, Johan Burtss Anders Hendrichson), Helsingin RO 11.8.1667 (Dito före trädde af dee Finske borgarne Erich Nurkkar ..., katso 2); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 16.2.1698 s. 26 (uppå merbem:te H:r Kyrckioherdens [Andreas Ignatius] 1904 Wegnar, sigh nu D:s Studiosus Achrinius instelte), Helsingin RO 2.4.1698 s. 84 (Kyrckioherden Ignatius ... igenom dess Barns præceptor D:s Zacharias Achrinius); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 12.11.1700 s. 180 (Emedan Collega Wyrdige och Wällärde H:r Zacharias Acchrinius nu anhåller att få inbörda des Faders Skomakarens Mester Erich Nurkz Gårdh, ehrbiudandes sig att betahla dess Wärde på den Rest, som bem:te des Fader kan häfta före ..., 12.12. Borgmestare och Rådh i ´Helsingfors Giöre Witterligit att alldenstundh Skomakaren här i Staden Mest: Erich Simonsson Nurk befinnes häffta för 44 d:r Sölf: mynt till Kongl: Maij:tt och Cronan sampt ...), Helsingin RO 1.2.1702 s. 18, Helsingin RO 6.10.1702 s. 152 (Effter Uppsyningz Mannens Johan Spijk och And:s Lagersteens attest aff d: 3 hujus så ähr Borgaren Hans Raffz (katso 4082) Gårdh Werderat för 154 d:r k:m:t, och som han hefftar för 23 d:r 9 ö: S:m:tz Rest; Ty Uppbödz dhen nu 1:a gången Emedan han intet haf:r något annat att bettala medh ..., 20.10. Uppbödz samma gårdh 3: gång: wedh hwilket tillfälle H:r Zachris Acrinius anbödh sig dhenne Gårdh inlössa, dett och honom blef bewilliat så wijda Raf:n icke innan Fatalierne Clarerar Resten); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 15.6.1703 s. 110; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 13.7.1704 s. 100; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 20.12.1705 s. 147 (Ehuruwähl Collega Schola Härstädes Wählärde H: Zacharias Achrinius söckt Inbörda sin Faders Gamble Skomakaren Mest: Erich Simonssons Lilla Gårdh, som nährlagde Bårgmästare Och Rådz Skiötning af d: 12 Decemb: 1700 uthwijsar, och warit wärderat till Cronans Restz afbetahlning för 95 d:r k:m:t ... men såssom han intet sedermehra för sin Faders otillbörl:e Olåth kunnat begå sigh med honom, har han d: 17 Maij sidstledne oppsagdt sig Skrifftel:n in förr Rätta från samme Gård, begiärandes sina Pening:r igen ... Andra dagen der effter instälte sig Bårgaren Jacob Kyrklind och bewijste medh Casseurens qvittans hafwa Ehrlagdt Peningarne, då och Skomakarens Mågh Abraham Orenius (katso 6066) som ähr en Oppbördzskrifware i Tafwastelandh och har der sitt tillhålldh, begiärte igenom sin Fullmächtige Cammarskrifwaren Isach Biörckell inlöösa Gården för samme wärde, och låfwade hysa sin Swährfader till dess dödedag, dedh Kyrklind och uthfäste giöra så wijda han ähr Förlijklig Altså blef Jacob Kyrklindh som först uthlagt Peningarne Tryggat wed kiöpet effter åfwannämbde Faste Breefz lydellsse); KA mf. ES 1265 (g 112) Helsingin KämnO 26.5.1703 s. 108. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 255 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #228; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 1. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245, 248; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 203; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 146; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 43.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Achrinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3891>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Achrinius, Zachar. [Erici] Helsingf. p. 199 || Skolkollega i Helsingfors 1698. Död 1722.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 255.

Achrenius, Zach... Skolaris i H:fors 1691. Under ryska väldet kh i Esbo, sedan åter kollega.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42.

Tallenna tiedot muistiin