Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1692/93 Johan Winter Johannes Johannis, Aboensis 3914. * Turussa 19.1.1674. Vht: turkulainen kirjanpainaja Johan Karlsson Winter († 1705) ja Kristiina Ertvinsdotter Herweg. Turun katedraalikoulun oppilas 27.1.1687 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Johannis Winter Aboënsis). Ylioppilas Turussa 1692/93 Winter Johan. Ab _ 200. Respondentti 1695 (Lidén), pr. Simon Tålpo 1856. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.12.1699. — Uudenkaupungin pedagogi 1699, isonvihan aikana kaupungin veronkantomies 1714, sai Ritzin johtamalta tuomiokapitulilta määräyksen palata pedagoginvirkaansa 1719, ero 1745. Rehtorin arvonimi. † Uudessakaupungissa 2.12.1765.

Pso: 1:o 1700 Maria Bergius tämän 2. avioliitossa († 1705); 2:o 1706 Margareta Wanaeus († 1769).

Pson edell. aviomies: Uudenkaupungin pedagogi Johan Eneqvist U1124 († 1699).

Appi: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Petter Bergius 4 (yo 1640, † 1691).

Appi: Oriveden kappalainen Johan Wanaeus 1822 (yo 1665/66, † 1718).

Poika: Helsingin pitäjän kappalainen Johan Winter 5559 (yo 1727, † 1796).

Poika: apulaispappi Karl Winter 5912 (yo 1732).

Poika: Uudenkaupungin pedagogi Gabriel Winter 6169 (yo 1735, † 1775).

Lanko: turkulainen kauppias Kristoffer Böckelman U1156 († 1778).

Vävy: Maskun kappalainen Henrik Yllenius, myöh. Ylenius 5524 (yo 1726, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2; KA valtakunnanregistratuura 27.11.1680 f. 751 (Kungl. Maij:tz Nådige Resolution för Booktryckaren i Åbo Johan Winter), 25.10.1688 f. 656 (Till Stats Contoiret för Booketryckaren uti Åbo Johan Winter att niuta 60 D:r Sölf:rmt för dess möda, till Placaters aftryckiande); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 12.–14.1.1674 f. 26 (Kyrckheerdens i Masko, Wällärde H:r Eriks Istmeni Barns Præceptor och fulmechtigh Johan Wintter. Kyseinen lastenopettaja tuskin kuuluu tähän sukuun, vaan kyseessä on luultavasti sauvolainen vänrikki Johan Mårtensson Winter, josta ei ole löytynyt mainintaa ylioppilaana); KA mf. ES 1933 (mm 37) Laitilan käräjät 12.–14.10.1701 s. 132 (Det framtedde Pædagogus uti Nystad, wördig och wällärde H:r Johan Wintter ... angående den diäckne ränta som honom af Lethala Nykyrckio sampt Pyhäma Sochnar till dess aflöning och underhåld skall wara anslagen), Kalannin käräjät 18.–19.10.1701 s. 170; KA mf. ES 1936 (mm 45) Kalannin käräjät 23.–25.10.1706 f. 652 (Coadiutoren i Nystadh H:r Johan Winter ... den Räntta, som Coadiutoren för des Pædagogiæ bestälning af dem har at bekomma); KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 297 (Jacob Jöransson 1698 widh Bartholomæj marcknaden på Tammerforss med då warande Studenten och nu mera Scholemästaren i Nystad H:r Johan Winter om en 2 Åhrs gammal Stuuth ingådt Köp, för hwilken Winter skall låfwat 6 D:r 24 ö: K:r m:t som de påstå, Kyrckioheerden hafwa caverat före ... Kyrckioheerden Lillius 2151 nu iemwähl närwarande sade alldrig bewijsligit wara att han hwarken caverat för Winter, som den tijden præceptorerat hoos honom, eller att ben:de Stutens wärde blifwit aftahlt till någon Lijkstohl); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 19.3.1702 (Dett förehöltz Borgerskapet Skolmest:s H: Johan Winters giorde Påminnelse om Skol-Bygningens förfärdigande); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 19.3.1706 (Emedan Scholmästarens Wällärde H:r Johan Winters hustru fordom dygdesamme Matronan Maria Bergia allaredan j fiordh medelst döden afgångit, lembnandes effter sigh en Omyndigh Son af förra gifftet medh Sahl: Scholmästaren H:r Johan Enqvist U1124, samt Twänne döttrar af detta senare gifftet; Så förehöltz bem:te Skolmästare Winter, det honom likmätigt den 4:de puncten j Förmyndare Ordningen borde låta oprätta richtige Inventarier öfwer des framledne hustrus qwarlåtenskap, på dett Barnens Möderne så mycket bättre effter den 5:te puncten j samma Förordningh måtte kunna afwittras ... hafwandes fördenskull ochså här om confererat medh Barnens Moder-Broder Probsten och Kyrckioh: j Töfsala Sochn Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Mag:r Anders Bergius 2091), Uudenkaupungin RO 25.5.1706 (2:ne döttrars Christinæ och Margretæ afwittring); KA mf. ES 1371 (p 18) Uudenkaupungin RO 28.8.1709 (Emedan Scholmästarens härsammastädes Wällärde H:r Johan Winter j Stockholm tillhållande Swåger Michaël Frimell wedh Nampn, medh dess ankombne Skrifwelse af d: 15 Junii sidstl: anhåller, dett måtte bem:te Scholmäst: tillhållas, att straxt och utan längre förholan betala dhe 10 Ducater, hwilka han såsom en Förmyndare för sin Syster, bem:te Frimels nu warande hustru, af hennes arf om händer hafft, medh mera som sielfwa Skrifften uthwijsar, Fördenskull blef den samma Scholmäst: Winter till Skrifftelig Förklaring communiceradh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 39; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #225; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 197 (1692:I). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 204 V#4043; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 184; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1387 (Winter II. Turun suku. Taulu 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 202; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #111G, 1383D, 1853D, 2415D, 3502D, 4043R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7504; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 55; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2657, 3934R.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Winter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3914>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Winter, Joh. Ab. p. 200 || Född 1674. Respondens 1695 u. Tålpo. Pedagog i Nystad 1700. Rektors titel. Tog afsked 1745. Död 1765.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261.

Winter, Joh. Ab... Fadren hette Johan och var boktryckare.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42.

Tallenna tiedot muistiin