Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1692/93 Josef Welchenius Josephus Simonis, Borea-Finlandus 3921. Vht: Rauman kaupunginkirjuri Simon Welchenius (Välkkilä, † 1672...1675) ja Susanna Mårtensdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 17.10.1688 (in cl. rect. circ. infer., Josephus Simonis Raumannus Adjunct. minist.). Ylioppilas Turussa 1692/93 Welkenius Joseph. Bor _ 200. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1692/93] Josephus Welkenius, Borea Finlandus. | Adjunct. minist: in Nousis, ubi obiit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.10.1703. — Apulaispappi Kalannissa 1703. Nousiaisten kirkkoherran apulainen 1705–08. † Nousiaisissa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Bor. osak. matr. #223; Virpi Nissilän tiedonanto 2.9.2012 (Tieto Josef Welcheniuksen äidistä, lähteinä Digitaaliarkisto (r 3a) Rauman RO 2.3.1675 s. 17 Förekom hustru Susanna Mårtenssdotter och fordrade på någon Rest af Matz Jacobsson, han uthi hennes Mans Sal: Simon Welchenij tijd, enär han uthi några åhr Casseur war, är skyldigh blifwen, Digitaaliarkisto (r 3c) Rauman RO 22.9.1680 s. 37 Sahl: Welchenius då warande [A: 1672] Stadzskrifware ... hans Enckia Susanna Mårtensdotter, Digitaaliarkisto (r 3c) Rauman RO 2.4.1687 s. 20 Skreddaren Johan Strandman fordrade nu af hustro Susanna Mårtensdotter Welckilän effter dess Sal: Mans Simon Welkenij till Sal: Nills Erichsson uthgifne obligation af d: 16 Septemb: 1669 37 D:r 30 öre K:m:t ja Digitaaliarkisto (r 3e) Rauman RO 6.6.1698 s. 105 Dn: Joseph Welchenij Modher Susanna Mårtensdotter); KA mf. ES 1931 (mm 35) Laitilan käräjät 18.–20.10.1699 s. 739 (Studenten från Raumo Mons:r Joseph Wellkenius); KA mf. ES 1969 (nn 12) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.7.1695 f. 307 (Capitein Wälb: Jacob Finckenbergh (katso 4521) ... medh sine Barns Præceptore Josepho Welchenio); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 14.9.1691 (Hustru Sussanna Mårtenssdotter gaff tillkiänna, huru att hon för 20 åhr sedan gifuitt Cappelanens Wähllärde H: Mathiæ 1915 hustru som är hennes syster en hoop med ächtta pärlor, sökiandes nu aff henne där för betalning), Rauman RO 25.9.1693 (Tullnären Wälbet:d Johan Wilhelm föredrogh Rätten, huru att han betingat Studiosum Dn: Joseph Welchenium, med sitt godz att reesa öfwer till Stockholm, dhet att föryttra, hwar aff han een godh deel skall försnillat, som hans opteedde Rächningh uthwijsar, Welchenius war nu skrifftel: Citerat men Comparerade intet), Rauman RO 27.9.1693, Rauman RO 30.9.1693, Rauman RO 16.4.1694 (Studiosi Dn: Joseph Wælchenij Åker i Sandaranda, bleff för Tulnärens Wälbet:d Johan Wilhelms giäldz fordran, tridie gången opbuden), Rauman RO 13.8.1694, Rauman RO 31.1.1695 (Skrijfwaren Johan Ammelin (katso 6038) ifrån Eufraåminne Sochn fordradhe aff Stud: Dn: Joseph Welckenius effter inlagd Specification 13 D:r 24 öhre Kopp:r m:t för någre Böcker sampt ett Rijfjärn, 2 st: Knijfwar sampt een Messingz panna, som Josphi Sahl: Fadher Simon Welken:s aff honom skall bekommit hafwa); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 14.3.1698 (Förste gången opbödz Wälkilä Gård med dess pertinentier som Stud: Dns: Joseph Welchenius till Joseph Melander (katso 5435) för 230 D:r Kopp:r m:t försåldt haf:r), Rauman RO 3.7.1699 (Studenten Dns: Joseph Welchenius beswäradhe sig öfwer sin Frände Stud: Dn: Johan Arvelium 4371, för dett han otta dagar sedan, kommit uthi hans Cammar, och föruthan någon gifwen orsaak, med hårdragh honom öfwerfallit), Rauman RO 27.11.1699, Rauman RO 18.12.1699, Rauman RO 22.12.1699; KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 5.2.1700 (Pastorskan dygdesamme h: Catrina Tacku (katso 2229) leeth nu genom Stud: Dn: Joseph Welchenius anhålla om sluut uthi Saken, som ...), Rauman RO 10.3.1700, Rauman RO 1.9.1700, Rauman RO 29.10.1700, Rauman RO 5.11.1700. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261 (LIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #306; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 194 (1690:II), 196 (1691:II), 198 (1692:II), 199 (1693:I). — A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 303; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210.

Päivitetty 1.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Welchenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3921>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Welkenius, Joseph. Bor. p. 200 || Bor. 223: adjunct. minist. in Nousis, ubi obiit. Ej hos Strandb.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261.

Tallenna tiedot muistiin