Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.9.1693 Johan Schütz (nepos) Johannes Johannis, Ingermannus 3944. Vht: Kaprion ja sittemmin Narvan suom. seurak. kirkkoherra Inkerissä Johan Schütz (Johannes Johannis, nuorempi, ‡ 1722) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Törne tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 15.9.1693 Schytz Joh. Capurio-Ingerm _ 203. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1693] d. 15. Septbr. Johannes Schytz. Capuria-Ingerm. Ylioppilas Tartossa 8.4.1696. — Pedagogi Kapriossa 1699 (vuoteen 1702?).

Äidin aiempi pso: Kaprion kirkkoherra Petter Aleqwist U1102.

Isän isä: Kupanitsan kirkkoherra Johan Schütz U133 († 1695).

Lanko: Keuruun kirkkoherra Jöran Herpman 2599 (yo 1677/78, † 1729).

Lanko: Kupanitsan kirkkoherra Johan Melartopaeus 4013 (yo 1694, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 173a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #266; KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 49v (Framträdde Kyrckioheerden här i Capurie Försambl: Wyrdige och Wällärde H: Johan Schütz den yngre tillijka med Amptförwaltaren på Gurilowa Wäll:t Erich Dyster, tilkänna gifwandes, at effter som Sal: Arrendatoren och Hoppmannen Wälb:de Johan Munks Sterbhuuss lijkmätigt Förmyndare ordningen skal nu bringas til richtigheet, katso 3864); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 37 (H: Pastoren härsammastädes H: Johan Schütz ... sin Styffbroder Christopher Schütz); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.7.1693 s. 364 (katso 2458); KA mf. ES 1812 (hh 15) Soikkolan ja Kattilan käräjät 3.–4.6.1698 s. 679 (så intygade och Studenten Mons:r Johan Schytz); KA mf. ES 1812 (hh 16) Kaprion ja Unaditsan käräjät 10.–13.1.1699 s. 53 (Kyrckioherden här i Caporie Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Johan Schutz kom för Rätta berättandes sigh nu wara i annat giffte trädd medh Sahl: Kyrckioherdens H:r Arfwed Forstadii 2447 Enckia dygdesamme Hustru Elisabeth Bergh, och såssom honom i föllie af Lagh och Kongl: Förordningar åligger att afwittra sine medh sin förre hustru Sahl: Margetha Törne hafwande barn sampt Stiufbarn för dheras Möderne, så jnlade han nu ett Jnventarium på all sin Egendoom som han uthj främmande Mäns ... närwaro antecknadt och af dhem werdera låtit ... anhållandes att Rätten dher öfwer emellan honom och dess barn, Nämbl:n een Sohn Studenten Mons:r Johan Schutz, och een dotter Jungfru Anna Dorothea Schutz, såssom och Stiufdotter Hedwigh Ahlquist (katso U1102) för dheras Möderne een laga fördeelningh giöra wille, emedan dhe öfrige hans Stiufbarn såssom förlängst myndige redan från honom skillde äre och jembwähl S:r Christopher Schytz som een dotter äger för Rätten tillstodh); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–8.6.1701 s. 62 (Sämskmakaren Gabriel Schytz); KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 201. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 449–450, 452; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 37; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1396. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 125; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #305; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #936.

Päivitetty 25.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Schütz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3944>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Schytz, Joh. Capuria Ingerm. p. 203 || Vb. 266: 15.9.1693. Son af kh i Koporie, Ingermanland, Joh. Schütz († efter 1708; jfr Akiander p. 77). Pedagog i Koporie 1699.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266.

Tallenna tiedot muistiin