Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1644 Henrik Strigelius, myöhemmin Peldanus Henricus Jacobi, Ostrobotniensis 397. * noin 1626. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Jakob Peldanus (Jacobus Pauli, † 1652) ja Märta Henriksdotter Strigelius. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Stregelius Henr. Jacobi _ 21. — Ilmajoen pitäjänapulainen 1646, kirkkoherra 1652. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1657. † Ilmajoella 18.3.1673.

Pso: Margareta Håkansdotter Galle (‡ 1708).

Veli: ylioppilas Johan Peldanus 574 (yo 1647).

Veli: Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldanus 928 (yo 1652, † 1699).

Veli: ratsumestari Jakob Peldanus 1147 (yo 1656).

Veli: Ilmajoen kappalainen Isak Peldanus 1518 (yo 1662, † 1699).

Poika: Johan Peldanus 1950 (yo 1668).

Poika: Isonkyrön kappalainen Jakob Peldan 2300 (yo 1673, † 1705).

Poika: majoitusmestari Henrik Peldan 2301 (yo 1673, † 1728).

Poika: Kurikan kappalainen Gabriel Peldan 2302 (yo 1673, † 1691).

Lanko: Laihian kirkkoherra Johan Laihelius 573 (yo 1647, † 1663).

Lanko: Tyrnävän kappalainen Josef Limingius, myöh. Lithovius 927 (yo 1652, † ~1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; KA valtakunnanregistratuura 18.7.1685 f. 398 (Öppet breef för Kyrkioheerde Enkian i Illmola och Österbottn på et hemman Roisioiläby at niuta frijheet); KA mf. ES 2077 (ss 1) Ilmajoen käräjät 20.–21.10.1664 (ett Gammalt breff Daterat den 18 Decemb: 1620 aff fordom Kyrckio heerden Sahl: H:r Henrico Jacobij [Ilmajoen kirkkoherra Henricus Jacobi Strigelius, † ~1629] Skriffwit), (Sochnens Signete), (Kyrckio heerdhen wällärdhe H:r Henrich Peldanus fram ladhe Fordom Biskopens Sahl: M: Isaacj Rothovj Skrifft aff den 2 Feb: 1639); KA mf. ES 2078 (ss 1) Ilmajoen käräjät 20.–21.2.1666 s. 17, Ilmajoen käräjät 18.–20.9.1666 s. 16, 20, Ilmajoen käräjät 3.–4.10.1667 s. 25, 27; KA mf. ES 2079 (ss 2) Ilmajoen käräjät 14.–15.7.1671 f. 9; KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 10.–11.10.1673 f. 8v, Ilmajoen käräjät 16.–18.3.1674 s. 28 (Luchtasela Hemman), 34 (Wällärdhe H:r Isaacus Peldanus företrädde och oppå samptelighe sina Syskions och Sahl:e Kyrckioheerdens Henrici Peldani arfwingars wägnar gaff rätten tillkänna, att een tiensteqwinna Elin Jörans dotter Pajonen Hafwer samptelige Prästegårdz Sällskap och arfwingar till Nijonde Knä, medh onda önskningar wnsagdt, sosom och jättat Sahl:e Kyrckieherren myckit ondt, att effterlembnadhe hafwa orsaak fatta een stoor misstancka till Henne, om Hennes för Hållande, H:r Isaak beroopandes Nembdemannen Erich Mattsson att giöra sin relation wthj saaken på dett som han Hördt och förnummit Hafwer; Hwilken j Eedz stadh giorde denna bekännelsen. Adt Han j förledhen wåras warit j Nänättämä, adt Låtha mala sin miälder, och j medler tijdh gåådt igenom Sigfredh Hinderssons gårdh der sammestädhes, då Han medh sin son Jöran Sigfredhsson bygde på een Bååth, Jöran Begyndt säija och tala att Pajunen Elli förer edh olijdheliget banskapp wthj byyn på een och annan j Synnerheet förbannar Hon Prästerskapet, önskiandes dem alt ondt, Till Läggiandes sådana Formalia, Jo Perckele Yhden weij, Kyllä hän tajta toisett pärhän wiedhä, Sigfredh och Jöran, sampt Jörans Hustru twenne resor bediandes att Erich Mattsson sådant skulle H:r Isack oppenbara ... H:r Isack tillspordes om Han wille Elin fullkombligen tilläggia Henne, att förmedelst sina onda önskningar wara orsaken till Sahl:e Kyrckioherrens Långl:a Siukdoom,och der på fölliande dödheliga afgångh? dett Han sadhe sigh fullkombligen icke till läggia, wthan allenast Hafft Henne der om mistänckt ... Blef för den skulldh förb:de Elin Jörans dotter Saak denna gången till Forum Ecclæsiasticum Heemskuthen), Ilmajoen käräjät 15.–16.2.1675 s. 126 (Caplanen H:r Isaak oppå sin broders Sahl: H:r Hendrichz dåtters Carin Henders dåtters wegna beswärade öf:r Hendrich Eskelsson förra Prestegårdz drengen Henne belegrat och Möökrenkt, Hwar effter hoon hafwande blifwit och fostret födt som Nämbden bekende), 127 (Pastorskan Margeta Håkans dåtter igenom sin Swåger H:r Isaak beswärade öfwer denne Sochne män om olydno till Presteliga Rättigheeters afleggiande); KA mf. ES 2080 (ss 3) Ilmajoen käräjät 25.–27.10.1675 s. 683; KA mf. ES 2027 (qq 3) Ilmajoen käräjät 9.–11.2.1680 s. 6; KA mf. ES 2082 (ss 8) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1686 s. 110, Ilmajoen käräjät 8.–10.6.1686 s. 41 (Fordom Kyrckioherdens Sal: H:r Henrici Peldani dåtter, Maria Hendrichzdåtter Peldan, een Officerare Hustru ifrån Riga, wittnade edeligen); KA mf. ES 2082 (ss 10) Ilmajoen käräjät 1.–3.8.1688 f. 237 (Företredde foordoom Kyrckioherdens i denne försambling Sahl: Wördige och Wellerde H:r Henrici Peldani, effterlefwerska, dygdesamme Matrona Hustru Margareta Håkans dåtter, och gaf tillkänna, huru såsom Hennes Söner, så wehl H:r Jacob, som H:r Gabriel Hwilka för detta Hoos Henne på Hemmanet Åijanpära om 2/3 Mantahl warit, ähre af Gudj på andre orter medh Tienster förseedde; hafwer hoon fördenskull nu ingen annan, som Hoon i sin ålderdoom och tillstundande brächligheet anlijta kan, än som sin yngste Son Gustaf, helst emedan hans äldre brodher Henrich, så för andra orsaaker, som i synnerheet, hans Eensligheet skuld, Synes kunna, hwarken wijdh macht hålla Hemmanet ...); KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 3.–4.3.1699 s. 367 (Sahl: Kyrkioherdens H:r Hindrich Peldans Enckia, dygdesamme hustru Margreta Håkansdåtter, åth hwilken berörde Hemman [Ojanpärä] allernådigast på lijfztijdz frijheet är förundt); KA mf. ES 2028 (rr 6) Ilmajoen käräjät 12.3.1646 f. 149 (Kyrkioherdens Wäll:de Jacobi Peldani bewjss daterat 1636 den 12 Septembris), Laihian käräjät 7.1.1648 f. 270v (det brefuet som till Biskopen skrifuit ähr om her Hendrich i Ilmåla at han skulle blifwa Caplaan, katso 573), Ilmajoen käräjät 14.1.1648 f. 280, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 17.–18.5.1648 f. 317v (Her Hendrich Jacobi gaff tillkänna at han hadhe köpt och inlööst af Bengt Mårtensson i Kyråby een engh Pappismaa be:dt under 8 Skrind land, huilket nu uplystes och ingen emoot klandradhe, effter som den ock tillförende 3 gångår uplyst ähr och tå eij heller någhån åtaallt, därföre Confirmeres samma köp), Ilmajoen käräjät 13.8.1649 f. 476; KA mf. ES 2029 (rr 7) Ilmajoen käräjät 5.3.1650 f. 116v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Ilmajoen käräjät 29.–31.3.1655 f. 104 (Peurala), Ilmajoen käräjät 1.–3.3.1656 f. 389, 394; KA mf. ES 2030 (rr 10) Ilmajoen käräjät 10.8.1657 f. 65, Ilmajoen käräjät 11.–13.2.1658 f. 302v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 24 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 204–205, 207; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17, 34; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 408; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 239. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 55, 61; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1010 (Peldan Taulu 5); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 67 (Graduale och Notae Psalmorum, i HUB); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8670.

Päivitetty 5.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Peldanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=397>. Luettu 2.4.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stregelius, Henr. Jacobi. p. 21 || Väl Bothn. och son af kh i Ilmola Henr. Strigelius. Nämd 18.2.1646.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 24.

Tallenna tiedot muistiin