Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1693/94 Henrik Moliis Henricus Johannis, Ulfsbyensis 3981. * 1670. Vht: Porin kaupunginnotaari Johan Alexandersson Moliis († 1716) ja Maria Henriksdotter. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1693/94 Moliis Henr. Björneb _ 204. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Henricus Molijs | Ulfsbyensis, | Sacellanus in Pörttom. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.5.1703. — Närpiön Pirttikylän saarnaaja 1703. Pakeni sotaa Ruotsiin, oleskeli Ångermanlandissa (1717), Arnäsissä (1718), palasi virkaansa rauhanteon jälkeen. Närpiön Teuvan kappalainen 1722. † Teuvalla 14.10.1743.

Pso: Margareta Forsman († 1747).

Isän eno: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Johan Curnovius 8 (yo 1640, † 1665).

Veli: Vähänkyrön kappalainen Johan Moliis 4167 (yo 1695, † 1748).

Poika: Närpiön kappalainen Henrik Moliis 5737 (yo 1730, † 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #372; Kaarlo Kallialan tiedonanto 5.1.2013 (Korjaus Henrik Moliisin puolison kuolinaikaan, joka ei ole 1765 vaan Korsnäs 14.6.1747, lähde SSHY Korsnäsin kuolleet 1722–1776); SSHY (TMA Ulvila:1–2) Ulvilan käräjät 31.5.–1.6.1665 f. 209 (Cammar Skrifwaren S:r Johan Molijss förmedlest inlade Supplication giorde inspråk, huru såsom hans käre fadher Alexander Wolterson Molijss hade hans Mödernes een deell Skathe och een deell förlammat hemman Ryttmestare Welb: Gotfred Baranoff till Witickala för 370 D:r Kåpp: m: opdragit och försåldt); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 20.–21.1.1673 f. 2v (Ryttmestaren Wälb: Gotthardt Barranof lätt nu igenom Befallningzmannen Wählbetrod Hendrich Påfwelsson inleggia ett köpebref af den 26 Martij 1667, hwar uthinnan Emedan Häredz Skrifwaren S:r Johan Molis sitt bördzrättz Hemman i Swartzmark för Ett hundrade Dahl:r Sölf:r M:t Ryttmestaren opdrager blef dett till hans begiäran nu första gången oplyst), Ulvilan käräjät 15.–16.7.1673 f. 56v–59 (Häredz Skrifwaren wähl:t Johan Molis gaf nu klageligen tillkenna huruledes att Een Axel Bertillsson wed nampn ifrån Heinio by och Karku Sochn skall för fem wekor sedhan hans Fadher Alexander Woltersson Molis Lijfwet på Gammelbys Åker med een Yxe afhändt, begiärandes han derföre effter Sweriges Lagh straffas måtte), 60 (Häredzskrifwaren Wähl:t Johan Molis förekom nu, och som hans Fadher nu mehra Sahl: Alexander Woltersson ett Hemman uthi Swartzmark om 3½ öres Skatt och 2/3 Man:ll A:o 1671 opå Frijhet optagit, Ty ehrbiuder han dett samma igen att emot taga, och effter Frijheetz Åhrens förlop derföre wederbörligen skatta); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.9.1676 f. 63; KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 3.5.1659 (Wellbetrodde Henrich Pållsson ... sijn Swåger Alexander Wolthersson); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 23.1.1678 s. 3, Porin RO 23.1.1678 s. 3 (Wälförståndigh Johan Molijss giorde nu som d: 14 Hujus på 77 D:r 16 öre Kop: M:t anfordring, som han föregifwer sig ennu after laga doom hoos sin Sal: Moder Moder åtherståå, huilkes ägendoom han förmenar sin Moster Sal: H: Swens [Notenbergius] Enckias, Hustru Malin Henrichzdotters Erfwingar innehafwa); KA mf. ES 2090 (ss 24) Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1075 (Probsten och Kyrkioherden här sammastädes Ehrewyrdige Mag:r Gabriel Thauvonius anförde huruledes såsom Pörtomboarne hwilka 3 Mijhl äro boende ifrån Moderkyrkian och hafwa i bemelte by sin egen Kyrkia, Anhålla att få dit een serdeles Prästman, den dhee sielfwa willia underhålla uthan ordinarie Prästerskapetz och Moderkyrkians ringaste afkårtning), Maalahden käräjät 15.9.1702 s. 1130 (Det Framstego Samptel: dee Pörtomboar inläggiandes i Rätten een Skrifft hwar medelst dee förklara sin längtan och trägna begiäran att få weed sitt Capell en Ständig Präst); KA mf. ES 2093 (ss 30) Maalahden käräjät 7.–8.2.1708 s. 129 (Predikanten H:r Hindrich Molliis protesterade emoot bonden Erich Hanson, som hafwer berättadt det han af sine ägor 3 T: land åker, under Präst gården lagt hafwer); KA mf. ES 2093 (ss 31) Maalahden käräjät 18.–19.1.1709 s. 7 (Prästmannen wid Pörtom Capell H:r Hindrich Mollijs, upwiste H: Baron, General Majorens och Landzhöfdingens Högwälb: Lorents Clerks nådiga tillstånd af d: 27 Junii förledit åhr, att få uptaga Mårten Steens Öde lemnade hemman om 1/4 M:l i Pörtom by); KA mf. ES 2093 (ss 32) Maalahden käräjät 26.–27.1.1710 s. 17 (katso 2897); KA mf. ES 2095 (ss 34) Maalahden käräjät 5.–6.8.1712 s. 569 (Capellanen wid Pörtom Capell H:r Hindrich Mollijs); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 23.10.1690 s. 48, Porin RO 10.9.1694 s. 56 (Notarien Johan Molis aflade nu sin domare Eedh, att kunna således uthj Rådhmennens frånwaro beträda deras ställen, och Rätten för een bijsittiare bijwåna), Porin RO 23.3.1696 s. 14–25 (Trompetaren [Conrad] Mumma ... sine barns Præceptorem Studiosum Henricum Molis, katso 3980). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 449–450, 452; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #372; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #300. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 39, 47; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 716 (Moliis Tab. 17); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Teuva; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 193; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7521 (1717), 8042 (1718); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4270.

Päivitetty 5.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Moliis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3981>. Luettu 28.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Moliis, Henr. Björneb. p. 204 || Sat. 372. Nämd i prot. 27.3.1694 att deltagit i tumultet på hästtorget. Kpl i Pörtom 1703, i Östermark 1725. Död 1743. Hans bror p. 212.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265.

Tallenna tiedot muistiin