Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1694 Johan Lässle (myös Lessle) Johannes Bartholdi, Aboensis 4022. Vht: turkulainen raatimies Bertil Jakobsson Lässle (Visingsön kouluun 11.1655, † Tukholmassa 1717) ja hänen 1. puolisonsa Hebla Simonsdotter Anglenius. Ylioppilas Turussa kl. 1694 Lesle Joh. Ab _ 206. Stipendianomus [3.4.1701]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1701 – sl. 1704. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1705 – sl. 1712. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1713. — Turun kaupunginviskaali 1713. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). † 1715/16.

Pso: Anna Jakobsdotter Collinus († 1738).

Appi: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Äidin isä: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Simon Anglenius 72 (yo 1640, † 1654).

Lanko: Oulaisten pitäjänapulainen Henrik Hourenius 3611 (yo 1689, † 1697).

Lanko: Turun hovioikeuden asianajaja Johan Willstadius 3995 (yo 1693/94, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 115a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 109 (21.6.1701), 149 (16.12.1701); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([3.4.1701]); KA valtakunnanregistratuura 15.8.1684 f. 480 (Till Stats Contoiret för Johanna Lesle på 8 T:r Spannemåhl ... Wij hafwe i anseende både till frambledne Majorens under Carelische Dragonerne Bengt Danielssons långlige och trogne giorde tienster, så wähl som dess effterlåtne Enckia Johanna Lisles torfftige tillstånd, nådigst bewilliat henne 8 Tunnor Spanmåhl till åhrligit underhåld i lijfztijden); KA mf. ES 1752 (cc 17) Kiskon käräjät 14.–15.2.1689 f. 29v (dygdesamma Matrona Hustru Maria Alana ... sin omyndiga dotter Anna Collina); KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–11.3.1686 s. 257 (Bårgaren i Jacob Stadh Johan Arfwedsson Fullmechtigat af Rådhman i Åbo Wel:t Bertil Letzle, förmedelst des breef af d: 26 7:bris 1685 insinuerade een af bemelte Rådman till Retten Stylicerat Supplique af innehåldh att Ehuruwel han skall hafwa giordt Ansöökningh, så hoos Rådman i Christina Elias Gavelius som Befallnings Man Swen Månsson Brochius om sin Hustrus hoos dem innestående Arff, dåch lijkwehl beklagar han sigh icke kunna medh dem till endskap komma), Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 192; KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 82; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Saloisten käräjät 7.–8.3.1667 s. 60 (Jacob Letzle Borgare i Brahestadh); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 7.–9.7.1664 f. 430–433v (een bårgare utj Brahestadh Jacob Lessle). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 264 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 127, 128, 151, 172, 192, 203, 244, 286, 295, 350, 375, 376, 443, 468, 481; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 11, 16 (musicanten Lesle), 40, 103, 139, 164, 282, 308, 471, 473, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 14, 59, 129, 149, 219 (... försumlighet och olydna angående musiquen), 233, 234, 257, 334, 350, 351; G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649–1700 (1982) s. 17 (Carpelan påstår i sitt arbete Åbo i genealogiskt hänseende, s. 176, att Jacob Letzle hade två söner, Matts och Bertil, men detta torde vara helt orimligt. Om det föreligger någon släktskap mellan Matts och Bertil Letzle och Jacob Letzle är mycket osäkert.). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 176 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 77); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 21; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2448 (1714), 3385 (1715), 4541 (1716, död), 5748 (1719, änka); Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 71; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2523 (1700, Johannes Lässle); O. Elm, Var rådmannen i Åbo Bertil Jacobsson Lessle smålänning? Släktforskarnas årsbok 2008 s. 209.

Päivitetty 8.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lässle. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4022>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lesle [äfven Läsle], Joh. Ab. p. 206 || Son af rådman B. Lesle i Åbo (1680). Stipendiat i egenskap af akad. „musikant“ 1701–13, och som sådan frikänd från påförda umgälder 21.8.1706, 9.10.1708. Nämd för excess 13.7, 25.9, 11.12.1701, 8.12.1704. Besvärar sig 25.10.1705 jemte organisten Settegast att stud. Stenberg spelar på bröllop. Angifven af organisten Sam. Preutz, att försumlig vid musiken, 17.5.1711. Stadsfiskal 1713.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 264.

Tallenna tiedot muistiin