Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1694 Gustaf Nehrman Gustavus Michaelis, Aboensis 4023. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas 13.4.1686 (in cl. II colleg., Gustavus Michaelis Närä Aboënsis). Ylioppilas Turussa kl. 1694 Nurman‹¿› Gust. Mich:is Ab _ 206. Respondentti Viipurin lukiossa ylioppilaana 1699. — Apulaispappi Valkealassa (1701). Valkealan kappalainen (1703), kirkkoherra 1705. ‡ Valkealassa 28.3.1709.

Pso: 1:o N.N. Ithimaeus; 2:o Katarina Johansdotter tämän 1. avioliitossa († ~1723).

Pson edell. aviomies(?): Valkealan kappalainen Sigfrid Nircko 2705 (yo 1679, † 1699).

Veli: katselmuskirjuri Henrik Angilander, myöh. Nährman 3065 (yo 1683).

Tyttärenpoika: alemman maaoikeuden asessori Gustaf Johan Elephant U777 († 1789).

Lanko: Valkealan kirkkoherra Bertil Ithimaeus 3884 (yo 1692, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b; Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 29.1.2004 (Pyhtään, Lapinjärven ja Kymen käräjät 1.–5.7.1723, ii 32, s. 233); KA valtakunnanregistratuura 11.7.1705 f. 247 (Körkioherde Fullmacht för Gustaf Nehrman ... medelst Carlson Itimæi 3884 dödelige frånfälle Körkioherde bestellningen wid Walkela försambling uti Wiborgs stifft är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1820 (ii 22) Valkealan käräjät 13.10.1701 s. 321 (Coadjutoren här i Walckiala församblingh Wyrdig och Wällärde H:r Gustaff Neerman föredrogh Rätten, att såsom han fått förnimma, det lärer denne församblingz ledamöter, effter sin underdånige anhållan och önskan, obtinera hoos höga öffwerheeten, det Capellan Ehrewyrdige H:r Barthold Ithimæus 3884, lärer uthan twifwell, till Kyrckioheerde, här i församblingen Succedera ... Dhe nu närwarande af Tingzlaget iempte Nembden ... icke allenast att önska, uthan och ödmiukel:st anhålla, det måtte åffta bem:te Neerman, fram för någon annan, som dem kan wara obekant, blifwa ihogkommen, med omrörde Caplans tienste här i Walckiala församblingh; hwarpå detta till ett laga bewjs meddeles); KA mf. ES 1820 (ii 25) Valkealan käräjät 23.5.1703 s. 115 (Capellan Wyrdig och Wällärde H:r Gustaff Nehrman); KA mf. ES 1821 (ii 27) Valkealan käräjät 30.5.1705 s. 260 (Capellan här i Försambl:n Wyrdige H:r Gustaff Nehrman, och Kyrckioheerden H:r Gabriel Castelius 4102, ifrån Ingermanlänske orten), 277 (Capellan här i Walckiala Församblingh Wyrdig och Wäll:De H:r Gustaff Nehrman, föredrogh Rätten, att huru som Kyrckioheerden härsammastädes, Ehrewyrdige H:r Barthold Ithimæus, är nu nyl:n i dässe dagar, effter een länge Uthstådd Siwkdom, Uthj Een Sahl:e stund med döden afgången; Och såsom denne Försambl:n mehrendels, i lång tijd hafft, att hugna sigh där af, att Pastoris Succession, är dem tillfallen, som här tillförena warit Capellan ... han som med Sahl:e Kyrckioheerden, så när warit förbunden i Swågerlagh, då kunde hafwa så mycket bättre tillfälle att wara och See, Sahl:e Kyrckioh:ns gambl:e K: Moder, och oförsörgde Syskone barn medh flere andre i Sorgen qwarlåtne, i många deelar till goda ... deras [dhe nu närwarande Sochnemän] underdån och ödmiuke begiäran och önskan, att han kunde blif:a till denne Kyrckioheerde Succession i dheras Försambling förhulpen; Blifwandes detta således som för Rätta passerat efter begiäran till een laga Attest extraderat och meddelt); KA mf. ES 1821 (ii 28) Valkealan käräjät 30.1.1706 s. 59 (då warande Capellan, men nu Kyrkioh:n härsammastädes H:r Gustaff Nierman); KA mf. ES 1821 (ii 30) Vehkalahden käräjät 2.–4.10.1722 f. 153v (S:r Johan Neerman kiärade på des Styffaders H:r Ryttmästarens Anders Kijlströms wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265 (LIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 35; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 515; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 196 (1691:II, Gustavus Michaelis), 197 (1692:I), 199 (1693:I), 201 (1694:I). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum IV. Disp. gymnasticas (1779) p. 48; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 377, 381; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 192; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2548, 3098.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Nehrman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4023>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nurman [läs Nehrman], Gust. Mich:is Ab. p. 206 || Nämd i prot. 14.11.1694 vitne. Stud. Gust. Nehrman Aboens. respondens vid Vib. gymn. 1699 u. Matth. Martinius. Kpl 1703 och kh 1705 i Valkeala. Död 1709.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265.

Tallenna tiedot muistiin