Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1694/95 Erland Ståhlfot Erlandus Erlandi, Aboensis 4064. Vht: turkulainen kannunvalaja Erland Bengtsson Ståhlfot († 1697) ja Katarina Eriksdotter Snick. Ylioppilas Turussa 1694/95 [Ståhlfoot] Erland Ab _ 208. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1697 – sl. 1698. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1699 – sl. 1702. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1708 (stipendinotaarina duplex-stipendi sl. 1709 alkaen) – kl. 1712. — Varakirjastonhoitaja (1708). Stipendinotaari 1708–12. Pietisti Petter Schaeferin kannattaja. Sairaalloinen. † hukkui tai hukuttautui 1712.

Setä: Inkoon kappalainen Anders Ståhlfot 828 (yo 1651, † 1676).

Veli: Porin pormestari Per Ståhlfot 5119 (yo 1709/10, † 1769).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 180b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 489 (17.7.1708, Till Bokauctionisten Richard von der Hardt), 490 (20.7.1708, Till H:s Exc:ce H:r Cancellarium), 504 (9.10.1708, Till H:s Excell:ce H:r Cancellarium), 774 (20.12.1711, Till Borgmästare och Råd i Åbo. Såsom det swåra melancholie hwarmed Studenten Erland Stålfot beklagel. är behäfftad, ...); KA valtakunnanregistratuura 5.7.1686 f. 371 (Kongl. M:ts Resolution uthi dhen Rättegångs twist som är afdömd i Åbo Håfrätt d. 16 Decemb. åhr 1685 emellan Sadelmakaren Hans Niclas John, och Kangiutaren Erland Ståldfoot, med Handelsmannen Barthol Festing (katso 2676) och Handelsmännerne Johan Banken och Christian Issebehn angående præferencen till Baronens och general Lieutenantens Wälborne Nils Bielkes därsammastädes belägne huus och bodar sampt flehre därtill hörande appertinentier, som de hafwa warit strijdige om), 22.6.1688 f. 350 (Till Landzhöfdingen L. Creutz remiss att hielpa Kannegiutaren Ståhlfoot ifrån Åbo, att niutha Contractet till godo medh sine wederparter), 5.12.1688 f. 789 (Till Hoff Rätten i Åbo att skiärskåda Kanjutarens Erlandh Bengtsson Ståhlfootz nye påberopade skiähl), 14.3.1694 f. 201 (Kongl. Maij:tz Förordning för Kangiutare Embeten här i Rijket, huruledes the sig wijd theras arbete och försällningar förhålla skohle), 19.7.1694 f. 453 (Till Cammar- och Commercie Collegium angående Kangiutarnes ansökning och Teenetz införsel), 18.9.1694 f. 534 (Til Commercie Collegium, angående et Reglement för Kangiutare Ämbetet); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Ahvenanmaan maakäräjät 23.8.1658 f. 145v (Der nest framsteeg een Ung Person, Ehrlandh Bengtsson Ståålfoot be:dh begärandes Heredz Nembdz Witnesbördh, om sin Ehrliga födelse och förhållandhe her hemma på Åhlandh huilket honom och Wndher Heredz Signete meddeltes effter sådhan form som föllier. Katso 828); KA mf. ES 1759 (cc 36) Sauvon käräjät 30.9.–1.10.1708 f. 267 (Vice Bibliothecarien H:r Erland Ståhlfoot å Handellsmans Sahl: Hendrich Jöranssons Änkias Dygdesamma Hustru Helena Erichzd:r Snekz wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 273 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 62 (isä), 71 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 44, 93, 128, 192, 244, 285, 294; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 307, 308, 460, 463, 470, 471, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 13, 14, 56, 59, 129, 149, 153, 168, 195 (25.5.1711, proposition om Erland Stålfots inlösande i hospitalet, emedan honom en hufwudswaghet åkommit), 201 (2.6.1711, Oplästes Rådstugurättens bref af d. 31 passato ... Stålfots morsyster, köpmans Henrich Jörenssons änckia ...), 205, 212, 234, 246 (13.12.1711, Härwid tyckes nu rådligast at låta honom inlösas i hospitalet), 250, 256, 257, 301, 310, 315; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 487 #516 (22.9.1708). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 198; E. Kansanaho, Suomalaiset yltiöpietistit Lauri Ulstadius ja Pietari Schaefer. SKHSV 41–42 (1954) s. 176 ("Hän lienee päättänyt omantunnon vaivoissaan päivänsä hukuttautumalla"); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4280D; J. Pousar, Ståhlfot. Genos 73 (2002) s. 122; P. Schäfer (toim. M. Piispa), Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 (2000) s. 60, ..., 202 (2.10.1712, Rukoilin häntä ... karttamaan Erland Erlandinpoika Stålfotin surullisen lopun), 236 (4.3.1713, Ingemund Brömsi ... sanoi minun lihan himossa yhteen tulleen minun rakkaan puolisoni kanssa ja hukuttaneen Erland Stålfotin.).

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erland Ståhlfot. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4064>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ståhlfoot, Erland. Ab. p. 208 || Stipendiat 1698–1709. Vistades ofta i Stockholm. Blef svagsint, hvarom ofta i prot. 1708–12. I prot. 6.9.1682 begär en Erl. Ståhlfot (inspektor) eftergift i sin skuld till prof. Tunanders sterbus; månne dennes far? Hans moster handlandeenka (1711).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 273.

Tallenna tiedot muistiin