Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1695 Matias Löflund Matthias Andreæ, Aboensis 4107. Vht: turkulainen porvari Anders Claesson Hakkinen († Tukholmassa 1682) ja Malin Mattsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1695 Löflund Matth. Ab _ 209. — Apulaispappi Iitissä (1705). Hoiti papintehtäviä Toksovan seurakunnassa Inkerissä vuonna 1714. Iitin vt. kappalainen (1719). Virolahden kappalainen 1723. † Virolahdella 19.10.1742.

Pso: Beata Tuisku (Urväder) (elossa 1736).

Veli(?): korpraali Anders Löflund 4515 (yo 1700, † 1716).

Poika: Virolahden kirkkoherra Arvid Löflund 6082 (yo 1734, † 1748).

Lanko: Iitin kappalainen Anders Paulinus 2743 (yo 1679, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a; KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.6.1700 s. 299 (Studenten Mathias Löflundh å Kyrckioheerdens i Lapstrandh Ehrewyrdige H:r Arfved Paulini 3191 wägnar); KA mf. ES 1726 (bb 21) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 28.–29.5.1701 s. 108 (Kyrckioheerdens, Ehrewyrdige H:r Johan Paulini 51 Fullmechtiges Studentens Löflunds anförande); KA mf. ES 1726 (bb 22) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.11.1702 s. 220; KA mf. ES 1726 (bb 23) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.2.1703 f. 27v, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 16.–17.6.1703 f. 125v (Det sökte wähl Thomas Jörensson i Liytilä att Studenten Math: Löflundh måtte wed Rätten med böter blifwa belagdh, för det han ... skall för någon tijdh sedan i kärandens sömpn, afskurit honom Skägget. Jatkuu 3.–4.11.1703 f. 164 Men som Befaln:n Wälbet:de And: Gilberg här wed Rätten föredrogh Löflundz förfall, och att han för sin Swågers Sahl: H:r Anders Paulini nyligen tijmade dödzfall, eij kan wedh detta Tingh opwachta, 29.–30.1.1704 f. 12v Swaranden afreest till Wijborgh ja 27.–29.11.1705 f. 147v Det är för åthskillige Tingh tillbaka en Saak anhängigh giordh emellan Thomas Jörensson i Liötilä, och Prestman Mattz Löflund ... desse Parter sedermehra d: 13 nästwekne Martii treffat en skriftelig Förlijkningh); KA mf. ES 1728 (bb 28) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.8.1708 f. 106 (Coadiutoren i Itis Math: Löflund), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 7.–8.12.1708 f. 143 (Medhielparen i Itis Mathias Löflund); KA mf. ES 1729 (bb 29) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 19.1.1709 f. 5 (Coadiutoren Mattz Löflund påminte om endteligit uthslag i saaken, som wed nästweckne åhrs höste tingh blifwit angifwen af honom Löflund emoth Trumslagarne Mattz Michellson och Baltzar Starck sampt Pjparen Hindrich Turing, ang:de huusfredz brott och iniurier ... Mattz Löflunds hustru Beata Tuisku), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.8.1709 f. 84v, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.12.1709 f. 194 (Coadiutoren i Itis Mattz Löflund, hwilken sig nyl:n skall nedsatt i Liötilä by); KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.1.1699 s. 12 (Cappellan här wed Lappwässi Församblingh Wyrdigh H:r Magnus Hielman 4201, föredrogh Rätten huru som han om senaste Nyåhrs dagh, warit med flere andre till Giäst hoos H:r Capitein Wälb:e Carl Gyllen Brandt, på däss Boställe Lauritzala, hwarest och Studenten Mathias Lööflundh, som Præceptorerar hoos Vice Pastoren här sammastädes, Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Arvidum Paulinum 3191, haar warit och då dhe något öfwer Nattetijden emot Måndagz Morgon blifwit fägnade aff H:r Capitein, har bem:te Lööflund honom alldeles oskylldigdt, icke allenast med otiänliga ordh öfwerfallet i det han skall kallat honom för een skiälm, uthan och med een knijff skuret honom ett elackt blodsåår opp i pannan, som och een blodrispa under ansichtet, Begiärandes Capelan att denne Lööflundh, nu härföre lagl:n plichta måtte och däss där af tagne skada ehrsättia. Här på uthleet sigh bem:te Lööflundh ... Skolandes han wed samme gielagh äfwen wara öfwerfallen och slagen af Caplan, och flere andre, särdeles af Gymnasisten Johanne Gilandro (vertaa 5386), som Præceptorerar hoos Beefallningz:n Wälbet:de Hans Brottero). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 271 (LV); J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 110 (A:o 1679 d. 15 Martij begynte Anders Classons Hackinens Ällsta Son Matthias först läsa hoos Praecept:s). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 394; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 428; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1561D; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 100; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #444.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Löflund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4107>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Löflund, Matth. Ab. p. 209 || En Aboens Löflund antog enl. prot. 27.11.1700 anbudet att bli officer vid fördubblings manskapet. En Matth. Löflund från Åbo stift kpl i Vederlax 1723; död 76-årig 1742.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 271.

Tallenna tiedot muistiin