Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

8.10.1695 Henrik Lyra Henricus Petri, Viburgensis 4163. Vht: Iisalmen kappalainen Per Lyra (Petrus Henrici, † 1678) ja Kristina Samuelsdotter Paldanius. Asunut isänsä kuoltua nähtävästi Rantasalmella. Ylioppilas Uppsalassa 21.10.1692 Henricus Petri Lyra Ost. both. [testimoniis instructi advenerunt.]. Ylioppilas Turussa 8.10.1695 [Lyra] Henric _ 212. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1695] d. 8. Octbr. Henricus Lyra. Randasalm. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Henricus Petri Lyra. Stud: Upsalens. — Pappina Viipurin hiippakunnassa. Otettu mielisairaana Viipurin hospitaaliin 1704.

Isän lanko(?): Kuopion kirkkoherra Henrik Hoffrenius, myöh. Hoffreen U333 († 1718).

Eno: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Vertaa: Kaprion kirkkoherra Johan Lyra 5017 (yo 1708).

/ Akianderin tuntema ja Laguksen mainitsema Kaprion kirkkoherra Inkerissä "1703–44" N.N. Lyra oli etunimeltään tuskin Henrik, vaan luultavasti Johan (G. Luther 2000). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #438; HYK ms., Viip. osak. matr. I #278; KA mf. ES 2113 (tt 2) Iisalmen käräjät 13.–16.7.1674 s. 153 (Efftersåssom Sacellanus wyrdige H:r Peer Lyra sig högeligen beswäradhe at han intet kan uthbekomma sin rättigheet af en dhell hårdnackadhe och mootspennige åhörare här i Sochnen), Iisalmen käräjät 20.–23.1.1675 s. 53, Iisalmen käräjät 22.–24.1.1678 s. 56 (Förekom Capellanen Wyrdig och Wällärde H:r Peer Henrici Lyra och effter Laghmans ifrån Wijborg Högachtadt H:r Johan Roche meddelte Fulmacht Dat: Piexämäki Sochn d: 25 Martij A:o 1675 fordrade af Nissilä och Karackala boor ett hundrade och fämbtijo D:r K: M:t); KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 15.–19.2.1695 f. 60 (uthi frambledne Cappellanens Sahl: H:r Per Lyras Enckias dygdesamme h:o Chirstin Samuelsd:rs, J: Maria Lyras och Enckians Sons Samuel Persons närwaro); KA mf. ES 2007 (oo 9) Iisalmen käräjät 25.2.–4.3.1697 f. 40v (Dedh gaf Probsten och Kyrckioherden HöghEhrewyrdige och Höghwällärde herr Henricus Hoffrenius Rätten tillkenna att sedan fordom Cappellanen här i Sochnen och Pielawesi Cappelgieldh H:r Richardh Borgerus (katso U160) igenom den timeliga döden warit hädankallat, har han straxt der effter opå denne Idensalmi Sochns Inwånares begiäran igenom bref låtit förre Cappellanen nu mehra Sahl: Herr Lyras Son Studiosum præstantissimum Hendrichum Lyra då wistande widh Åbo Academia att idka sina Studier, weta, dedh dhe honom i ber:de Borgeri ställe till Sacellanien åstundade, der på och Lyra icke uthan bekostnadh ehuruwähl han warit försäkradh om een annan condition sigh hijt begifwit, till hwilcken legenheet fuller Venerandum Consistorium Wijburgense, wyrdige och Wällärde H:r Olaum Marinum Recommenderat ... allmogen än tillfrågas, hwem af bem:te Personer, anten H:r Marinum eller Dominum Lyram, dhe, der till wällia behagade; altså och emedan allmogen och serdeles Pielawesiboerne såssom medh een Munn kallade och begierte Dominum Henricum Lyra till ber:de Vacante Sacellanie förnembligast i betrachtande 1:o Af dedh han är född här i Sochnen, hwilkens Fader medh loff och beröm een långh tijdh dem betient, och att Enckian, den nu sitter i ett myckit misserabelt tillståndh, kunde hafwa af sin Sons befordran någon tröst och understödh i sitt Enckieståndh ... 2:o Berätta sigh sielfwa till den ändan på dess Studier bekostadt, att han sin Fader Succedera skulle ... 4:o Haar Lyra af den Kongl: Aboiske Academien ett gådt testimonium om sitt wählförhållande sampt goda progress i bokelige konster; Sampt dess uthan 5:o af Kyrckioherden i Rautalambi Sochn Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Portano /: af hwilcken Sochn een dhel under Pielawesi Cappelgield Sorterar :/ på deras wegnar till Capplans tiensten äskad, Fördenskull warder detta der öfwer till ett Laga Attestatum meddelt), Iisalmen käräjät 9.–11.8.1697 f. 157. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278 (LVI), 278 (LVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 349; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #438; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 40. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 829 (Lyra Taulu 45); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2343G, 2345G, 2647G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7514; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #204; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #443.

Päivitetty 4.4.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Lyra. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4163>. Luettu 18.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lyra, Henric. [Petri]. p. 212 || Ob. 438: Petri, 1695, stud. i Upsal. [21.10.1692: test. instructus].

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278.

Lyra, Henricus Randasalm. – Vib. 278: 8.10.1696. En Henr. Petri Lyra var 1656–64 kh i Pieksämäki; dennes farfar? En Lyra kh i Koporie 1703–44(?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278.

Tallenna tiedot muistiin