Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1695 Jöran Pahlman Georgius Marci, Björneburgensis 4169. Kastettu Porissa 20.4.1672. Vht (Jokipii 1954): porilainen porvari Markus Mårtensson Paavola ja Brita. Ylioppilas Turussa sl. 1695 Paalman Georg. Björneb: _ 212. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1695/96] Georgius Paalman | Adjunctus ministerii in Hollola. — Apulaispappi Hollolassa, Nurmijärvellä (1706) ja Sysmän Hartolassa (1708). Armovuodensaarnaaja Koskella Hl. 1710, kappalainen siellä 1711. † Koskella Hl. loppuvuodesta 1723.

Pso: 1:o 1699 Brita Jöransdotter († 1704); 2:o 1710 Anna Florinus tämän 2. avioliitossa; 3:o Maria Pacchalenius.

Pson edell. aviomies: Hämeenlinnan kirkkoherra Gabriel Röökman 2233 (yo 1672/73, † 1699).

Appi: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

Appi: Vanajan kappalainen Axel Pacchalenius 3628 (yo 1689/90, † 1721).

Sukulainen(?): Anders Pahlman 4540 (yo 1700).

Sukulainen(?): tykistön konstaapeli Johan Pahlman 4725 (yo 1703, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #394; Seppo Niiniojan tiedonanto 24.8.2009 (täydennys 1. puolison tietoihin lähteenä Nurmijärven kirkonarkisto); KA mf. ES 1849 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 3.–4.10.1698 f. 336v (Studiosus Georgius Pahlman föredrog Rätten sig hafwa till kiöpz för 2: åhr sedan uplåtit åth framledne Hindrich Thomasson Erlä i Mertilä, Een Häst för 19: D:r 16: ö: K:m:t. Pahlman vaatii myymäänsä hevosta takaisin koska ei ole saanut siitä täyttä maksua); KA mf. ES 1727 (bb 26) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.5.1706 f. 52v (Dett införes uppå Cappelans H:r Olåff Combenii (vertaa 51) begäran, det han efter ansachth stemning, opwahtat wed detta ting sin Swåger H:r Jören Pahlman till swars, ang:de iniurier och arfs fordringar, men käranden sielf uthe blifwit); KA mf. ES 1728 (bb 28) Sysmän käräjät 24.–25.9.1708 f. 118v (een attest af d: 28 nästweckne Aug: under Målarens Eskell Gallini nampn, som och af Coadiutoren Georg Pahlman till wittne är underskref:n); KA mf. ES 1729 (bb 29) Sysmän käräjät 28.–29.5.1709 f. 69v (hwilket alt äfwen bestyrckes medelst den berättelsen Coadiutoren Jören Pahlman genom Nembdeman Sigfred Staffanson i Joutza giort), 71 (Coadiutorens Georg Pahlmans attest af d: 27 huius); KA mf. ES 1729 (bb 30) Sysmän käräjät 8.1.1710 f. 1 (Coadiutorens i Hardola Jören Pahlmans bewittnande), Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.7.1710 f. 82v (Ehuruwäll Carin Hindrichsdotter i Hyfweneula nu söckte om arf efter sahl: Cappellan Olof Combenius af nästnembdes enckia, ell:r Carins sona hustru Carin Påhlsdotter Paulina, doch som besagde Combenius wed sitt yttersta, och då han med herrans högwärdige nattwardh blifwit besöckt, af Kyrckioherden Ehrewyrdige Erich Florinus eij tillsagt besagde sin Moder någon större rättigheet, i den lilla löösa, af honom sammanlagde egendomen, än att hon der af skulle till sin dödedag niuta sitt nödige uppehälle, warandes samma sterbhuus elliest i anseenlig gäldh fördiupadh), Sysmän käräjät 30.9.–1.10.1710 f. 109 (Coadiutorens Georg Pahlmans wittnes skrift af d: 23 Sept: 1709), Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 3.–4.11.1710 f. 124v (Madam Anna Florina ... sin Fästeman H:r Jören Pahlman); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 18.4.1691 s. 13 (Markus Pawolan medh sin Broder Jören Pawolan beswärade sigh öfwer Bertill Matsson Bygmestars); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 20.11.1697 s. 194 (Tullnären Wälbet:de Petter Wetter (katso 6371) ... des Barns præceptor Georgius Palman); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 2.5.1698 s. 100 (Studenten Georg Pahlman Insinuerade Ciembners Rettens dom, afsagdh emellan honom och Tull:n Welbet:de Petter Wetter, d: 15 nestl: Aprill ...); KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 18.3.1698 s. 50–97 (Tullnären Wällbetrodde Petter Wetter (katso 6371) förekom, och begärade att Cämners Rätten må Optaga desse klagan och angifwande öfwer sin barns præceptor Studenten Georg Pahlman, sambt hans lagstadde legofålck ..., 24.3. Studenten Förklarade sig, at hanss Fahr warit Caplans i Syssmä Herr Eliæ Mensenj Ryttare, och på sin löhn hafft af honom än något att fordra ... Studentens Fahr Tornblåsaren Marckus Mårtensson förehades, och bekände, at han desse 5 kannor bränwijn på sin Gieldz Fordran effter Juuhl fådt i från Syssmä Sochn och Saris by, af bonden Christer Larsson och Hindrich Madtson ..., 31.3. Ländzman i Syssmä Henrich Dammert Förekom, afladhe sin Eedh å Book, bekännandes at denne Student:s Fahr, warit 1678 des Swärfahrs Kyrckioheerdens Herr Jacob Gååsmans (katso 2651) och Cappellans H:r Eliæ Mensenij Ryttare, fått under sig full mundtering och med Recreut uthreeste till Lijfland, uthe warit 1 åhr och fått medh sig 2:ne åhrs löhner ...); KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 15.6.1699 s. 75 (medelst een ofullkombligh Fullmacht, upsende Studenten Georg Pahlman som intet aflagdh sin Procuratoris Eedh, för sigh i Saken att swara); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 17.12.1698 (deras utskickade Studenten Pahlman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 279 (LVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LVI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #394. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 213; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21 (sijaiskappalainen?); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 113; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6110.

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Pahlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4169>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Paalman, Ge... Kpl i Lampis Koskis 1711. Död 1722. (Bergholm).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44.

Paalman, Georg. Björneb. p. 212 || Sat. 394: 1695: adjunctus ministerii in Hollola (ej hos Akiander).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 279.

Tallenna tiedot muistiin