Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1695 Claes Jenderjan Claudius Claudii, Ostrobotniensis 4171. Vht: oululainen varakas kauppias, raatimies Claes Jenderjan († 1704) ja Katarina Henriksdotter tämän 2. avioliitossa. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 12.7.1692 Claudius Claudii Jenderjan. Ex Gymn. Uhleoensi cum test. Rect. Ylioppilas Turussa sl. 1695 Iennerjan Claud. Ostr. _ 212. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Claudius Jenderjan. Ups. dep. Magister Philosophiæ, obiit. Respondentti 20.6.1696 pro exercitio, pr. Johan Munster 2581. Respondentti 23.5.1699 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 14.12.1700. Ylioppilas Rostockissa 2.1701 Claudius Ienderiak Ostrobothnia-Suecus. ‡ Oulussa 4.12.1702.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 96b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #446; KA mf. ES 2010 (oo 24) Iisalmen käräjät 12.–13.9.1711 s. 113 (Gustaff Lemon å Sahl: Handelsmans Claes Jenderjans Enckias dygdesamme Chatarina Jenderjans wägnar); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 16.–18.3.1671 f. 670 (Handelssman i Uhlo S:r Zacharias Jenderian förekom och uppå sin Sahl: Fadherss Clas Jenderians wägnar fordradhe af Nembdeman Elias Eskillsson i Temmess 50 D: K:mt), Oulun käräjät 22.7.1671 f. 767 (Sahl: Clas Jenderians Enkia dygdesamma Hustru Margareta Ficke); KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 18.–20.3.1679 f. 103v (Handels Mans i Uhlo S:r Clas Jenderjans Swärmodher hust: Helga Matzdotter); KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 26.–28.2.1680 f. 38v (Sahl: Claes Jenderians Enckia läth annotera sin giäldz fordran af Niels Thomassons Hemman i Uhlosuu), 38v (Handelsman S:r Claes Jenderian upwijste een Specification opå Jacob Peckarais i Uhlosuu löösöhren), Kemin käräjät 9.–11.3.1680 f. 59v (Sahl: Claes Jenderians Enckias dygdesamme h: Margreta Fickes Fullmächtiges Johan Cnutssons prætention); KA mf. ES 2038 (rr 31) Oulun ja Hailuodon käräjät 14.–16.2.1694 s. 258 (På Rådman [Claes] Jenderians wägnar inställte sigh des Stiufsson Monsieur Hans Hoffrenius); KA mf. ES 2039 (rr 34) Oulun ja Hailuodon käräjät 16.–18.2.1697 s. 323 (Råd- och handelssman wähl:t Claas Jenderian berättade, huru såssom han för åtta åhr sedan månde uppå begiäran ophandla een klåcka ifrån Stockhollm till Muhos Capell för 1600 d:r k:m:t, emoot Capellboernes Obligation och skrifftel: förplichtelsse samma Summa honom här igen uthan uppehålldh att ersättia och fullgiöra, men dhe sådan sin låfwen och skylldigheet myckett ringa sökte att honorera och effterkomma); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun käräjät 15.–17.8.1698 s. 780 (Sijknoot); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kemin käräjät 15.–18.7.1699 s. 654 (Råd- och Handelssman wähl:t Claes Jenderian ... dess Stiufssonn Hans Hourenium); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 803 (katso 3616). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278 (LVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 348; Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694–1789 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1904) s. 34; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #446; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #108; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 380–393 (12.11.1694, Rector notificerade, dhet han nu ärnar att företaga dhen dråpmåhlssaken, som i förleden wecka sig tilldragit, nl. 4 Nov. ... Inkom altså bem:te stadzwachtmästare Jonas Pehrsson, som och studiosi Andreas Kemmer 4486, Hindrich Brenner 3141, Joseph Ulbeck 4239, Claudius Jennerjan O-Bothnienses, och Didrich Tellerstedt Uplandus ...), 393–398 (13.11.1694, Wijdare continuerades nu den i går begynte ransakningen öfwer dråpmålssaken), 398–401 (14.11.1694), 405, 425, 442 (19.12.1694, Dråpmåls saken afgiöres, jämpte wachtm:ns Yxdorphs och Jennerjans. Bem:te wachtm:e Yxdorph och Jennerjan begiära slippa uhr arresten mot caution), 443 (I lijka motto gifwes Claudius Jennerjan löös, effter han uthi sielfwa dråpet intet är interesserad); Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 50 (30.3.1695), 52, 66, 80, 92, 98, 101 (4.5.1695, Gudmundo Krok Smol., Eliæ Hamnio U455 och Claudio Jennerjan O-Bothniensibus bewilliades testimonium). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 222; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2647R, 2650R; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #1060; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 155; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2663R, 2679R, 2776.

Päivitetty 7.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Jenderjan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4171>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jennerjan, Claud. [Claudii] Ostr. p. 212 || Ob. 446: Jenderjan, 1695, Ups. depos. [12.7.1692: ex gymn. Uhloensi cum test. rect.]; magister philosophiæ obiit. Son af råd- och handelsman Klas Jenderjan i Uleåborg (1700). Respondens 20.6.1696 (med ded. till sin far) och 23.5.1699 pro gradu u. Munster. Magister 14.12.1700.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278.

Tallenna tiedot muistiin