Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1696 Gabriel Lauraeus Gabriel Gabrielis, Kalajokiensis 4197. * Turussa 18.4.1677. Vht: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681) ja Katarina Rajalenius tämän 1. avioliitossa. Sittemmin setänsä, Oulun koulun rehtori Olaus Olai Lauraeuksen kasvattipoikana. Asui lapsena myös isäpuolensa luona Tyrväällä ja ennen ylioppilaaksi tuloaan nähtävästi myös sukulaistensa luona Kalajoella, koska se mainitaan Indexissä kotipaikaksi. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa kl. 1696 [Lauræus] Gabr. Gabr. Calajok _ 213. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1696] Gabriel Gabr. Lauræus. | D. 29 Mart. | Pastor et Præpos. Loimijokiens. 1750. Prim S.S. Theol. Prof. et 1752 Doctor. obiit 1753. d. 10 Aug: anno ætatis 77. \ | ‹Lisälehti on sidottu matrikkeliin vuoden 1684 kohdalle:› 12. Gabriel Gabr. Lauræus. Inskrefs i Nationen den 29. Mars 1696, under Matheseos Professoren Johannes Flachsenii tredje Rectorat. Utnämndes till Kyrkoherde och Prost i Loimijoki 1750. Var först Theologiæ Professor och blef 1752 utnämnd till Theologiæ Doctor. Dog den 10. Augusti 1753, i en ålder af 77 år. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1702. TT h.c. Uppsalassa 15.6.1752. — Elätti itsensä ylioppilaaksi tulon jälkeen harjoittamalla käsityöammatteja, nimittäin veistoa, sorvausta, kulta- ja hopeasepäntöitä, sekä valmistamalla kelloja ja hienotaoksia (Tengström). — Porin läänin jalkaväkirykmentin 2. pataljoonansaarnaaja 1702, 1. pataljoonansaarnaaja 1703, rykmentinpastori 1705–23. Joutui sotavangiksi Carnovitzin luona Moldovassa syksyllä 1709, toimi vankeusaikanaan ensin käsityöammateissa, sitten saks. seurak. pappina ja opettajana Tobolskissa Siperiassa. Palasi Suomeen 1722. Loimaan kirkkoherra 1723. Rovasti 1729. Turun akatemian ensimmäinen teologian professori 1749, samalla palkkapitäjänsä Turun ruots. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti s.v. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1747. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1724, synodaaliväitöksen varapreeses 1736, preeses 1739. Valtiopäivämies 1731 ja 1746–47. † Turussa (ruots. seurak.) 10.8.1753.

Pso: 1707 Katarina Fontin († 1737).

Avioliitosta kaksi lasta, jotka molemmat kuolivat ennen äitiään.

Isäpuoli: Tyrvään kirkkoherra Olof Hartman 1829 (yo 1665/66, † 1695).

Kasvatusisä: Oulun triviaalikoulun rehtori, FM Olof Lauraeus 1969 (yo 1668, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #454; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 320 (26.4.1705, Till H:r Landzhöfdingen Bure. Såsom Qwinnan Anna Hans Dotter, som Åhr 1702 d 22: Januarii födt ett oächta barn, warit utj sin bekännelse om barnafadrens uthnämnande ostadig, och först bekänt sig blifwit lägrad af ... Gabriel Lauraeus, samt ...); HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 243 passim (koskien testamenttia ja perintöä); KA valtakunnanregistratuura 18.4.1705 f. 175 (Bataillons Predikants fullmacht wid Biörneborgz lähns Infanterie Regemente för Gabriel Lauræus ... underdånigst tillkänna gifwer, huru som han in februario 1702 till samma beställning är worden antangen, anhållandes derå om wår nådige Confirmation); KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 280v (Uppå framledne Probstens j Tyrfwis Sochn Sahl: H:r Olof Hartmans änckias dygdesamma Catharina Rajaleniæ wägnar framkom hennes Styfson[!] Studenten Gabriel Lauræus, och begiärte utslag utj den här j Rätten angengig giorde Saken); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 19.–20.2.1700 s. 1267 (På sin Moders dygdesamme Hustru Catharinæ Rajaleniæ wegnar förlijkte sig Sonen D:nus Gabriel Lauræus med Jören Michellson Hoppu ifrån Martila om een Kettell dhe warit strijdige); KA mf. ES 1974 (nn 25) Oriveden käräjät 22.–23.10.1706 s. 1481. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 134, 138, 448, 507, 548; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 3, 16; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 566; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 3, 57; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 199–201; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #454; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #276. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 501; B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän II (1819) s. 126; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 47, 75, 232; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 214; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 141; Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 31; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #685D, 1373D, 2393D, 2418D, 3490D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun ruotsalainen seurakunta; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8619; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 88; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1027; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 8 #1027; M. Löytönen (toim.), Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita. SKST 502 (1989) s. 138; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 761.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Lauraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4197>. Luettu 14.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lauræus, Gabr. Gabr. Calajok. p. 213 || Ob. 454: 29.3.1696. Hans far p. 89. Född i Åbo 1677. Af sin farbror Olaus (p. 95) hållen i Uleå skola. Slöjdkunnig. Nämd i prot. 13.4.1701 som vitne, 18.10.1704–28.3.1705, 25.10 i lägersmålssak. Bataljonspredikant 18.4.1705 och sedan regementspastor i Riga. Efter slaget vid Pultava fången i Moskva till 1712, sedan i Tobolsk, hvarest verksam i der inrättade tyska skola och barnhus. Återkom efter fredsslutet. Kh i Loimijoki 1724. Riksdagsman 1732, 1736. Ledamot i kongl. svenska vetenskapsakademin 1746. Oförmodadt kallad till teol. prof. och domprost i Åbo 1749. Teol. doktor 1752. Död 1753. Skrifter, se Strandb. I, 47; Elmgr. I, 131. 133.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278.

Tallenna tiedot muistiin