Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

26.6.1696 Johan Kettunius, myöhemmin Norrgren Johannes Samuelis, Viburgensis 4224. * Ilomantsissa 14.2.1678. Vht: Ilomantsin kirkkoherra Samuel Kettunius (Samuel Johannis, † 1719) ja Anna Grelsdotter Wendalius. Pielisjärven (Brahean) pedagogion oppilas (1687). Viipurin triviaalikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 26.6.1696 Kiettunius Joh. (post. Norrgren) _ 216. Merkintä Indexissä Norrgren Joh. Vib. _ 216. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1696. d. 26. Junii. Johannes ‹Sukunimi Kjettunius on sittemmin korjattu muotoon Kettunius.› Norrgrén, Phil. Mag. & Praep. Randasalm. Respondentti 22.4.1699 pro exercitio, pr. Torsten Rudeen U385. Respondentti 29.11.1700 pro gradu, pr. Krister Alander 2026. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Moskovassa 3.1713. — Viipurin lukion ylim. filosofian lehtori 1703. Jäi kasakkain vangiksi 1704 ja vietiin Moskovaan, saks. koulun opettaja siellä 1705. Suomalaisten sotavankien pappi 1713. Moskovan suom. ja ruots. seurakuntien konsistorin jäsen 1718. Palasi Suomeen rauhanteon jälkeen. Apulaispappi Tohmajärvellä 1722. Lammin kirkkoherra 1723, Rantasalmen 1730. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1729. † Rantasalmella 23.6.1740.

Pso: 1702 Anna Herkepaeus († 1744).

Appi: Pälkjärven kirkkoherra Anders Herkepaeus 2821 (yo 1679/80, † 1705).

Serkku: Grels Wendalius U556.

Veli: Ilomantsin kirkkoherra Anders Norrgren 5235 (yo 1713, † 1771).

Poika: pataljoonansaarnaaja Anders Norrgren 5471 (yo 1725, † 1737).

Poika: armovuodensaarnaaja Karl Norrgren 6093 (yo 1734, † 1741).

Lanko: Uukuniemen kirkkoherra Grels Wastin 4265 (yo 1697, † ~1731).

Vävy: Iitin kirkkoherra, FM Nils Ursinus 5791 (yo 1730, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 104b, 139a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #284; KA mf. ES 1833 (jj 5) Jääsken käräjät 17.–18.6.1645 f. 56v (Intercederade hela Soknens allmoghe så och Nämden för Johannem Bartholdi att effter som han måste wijka undan Peer Sauisuni och inryma honom thet Ödhis Hemanet som han laghligen hafuer uptagit och Dns: Johannes een tijdh haf:r skyyltt sigh, sijn fattighe hustro och barn uthi; att honom kunde blijfwa innrymdt thet Ödhis hemanethz huus som Henrich Bärttillsson haf:r nu een tijdh innhafft. Och endoch be:te Dns: Johannes är een Suagh mann uthaf Synen, så är han lijkwäll ännu benäghen församblingen till Tiänt daghelighen), Jääsken käräjät 15.–16.2.1649 f. 47; KA mf. ES 1834 (jj 7) Jääsken käräjät 12.–13.1.1658 f. 381 (Framstegh Her Johan Bartholdi, och fordrade af Peter Sawisunj 2 T:r Hafra, emedan han till uthsäde honom 1 T:a Ländt hafwer, till den ändan, at niuta af wäxten halfpartten hwardera; Altså dömbdes be:te Sawisunj at betala honom 1½ T:a); KA mf. ES 1836 (jj 13) Jääsken käräjät 21.–23.5.1666 s. 46 (Her Johan Bartholdi, som nu till 30 åhr i denne Jäskis Sochn hafwer låtit bruka sigh för een hielpepräst, men icke kunnat Ordinarie brukas för Capellan, för sine Ögons swagheetz skuldh, recommenderes af Häredz Rätten till Stådthållaren Wälb: Philip Krwsenstierna, hwilkens hemman han besitter, till hwilken han tencker sigh begifwa at niuta någon förmedlingh för samma hemman, af barmhertigheet, efftersom och han för sin stoor fattigdom skuld icke förmå der uppå stoort bruk hafwa); KA mf. ES 1837 (jj 17) Jääsken käräjät 7.–9.3.1672 s. 30 (Dömes Sahl: H:r Johan Kättunij Erfwingar att betala till deras drängh Sigfredh Mickelsson een Tunna Spanmåhl, på hans resterande dränge Löhn); KA mf. ES 1795 (gg 2) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 28.2.–2.3.1683 f. 63 (Destinatus Pastor D:nus Samuel Kettunius); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kiteen, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 2.–3.12.1681 f. 610 (Pastoris Coadjutor i Ilomans Pogost, Dn: Samuel Johannis Kettunus företrädde och præsenterade det wyrdige Consistorij recommendation till Hoppmannen och Inspectoren welbe:de Simon Hoppenstong, att honom för hans slätta tilståndh skull, i det han med bekymber sig hoos sin Swärfader Kyrckieherden der sammastedes måste uppehålla, något landstycke till att boo och byggia opå assigneras måtte); KA mf. ES 1797 (gg 4) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 26.2.–2.3.1685 f. 44 (Såsom Kyrckieherden her Samuel Kettunius från Ilomans beswärer sigh högeligen och klageligen föredrager Rätten, att uthj Ilomans ähr een lijthen och gammal Sochne Kyrckia, så att Församblingen, då dhe i stor myckenheet Gudz Tiensten Upwachta skola, måste sigh på backan uthehålla, som och Nämbden dett samma berätta och betyga; dy förmantes Allmogen af berörde Sochn Alfwarligen, att dhe sigh een större Kyrckia Upbyggia, och nu straxt i denne winter der till Ståckar framföhra, så frampt dhe Laga straf undwijka wela, der till dhe nu närwarande Ryssar tillsadhe sigh ok medh een Ståck hwardera behielpeliga wara), 48 (Kyrckieheerden her Samuel Kettunius i Ilomans på sin Swärmodhers Sahl: Gregorij Wendalij Enckias, dygdesamme hustro Carin Andersdotters wägnar tillijka medh Upbördzskrifwaren Henrich Nettuius af bem:te Enckia Fullmechtigadh föredrogo Rätten, Huru som allmogen af Ilomans Sochn hafwa medh förordh begert till deeres Sochne Capplan her Jören Harlenium (katso 3319), att så frampt han skulle taga för bem:te Kyrckieheerdes Sahl: Wendalij dotter i bem:te Ilomans sigh till Hustro, så skulle han deeres Capplan blifwa och deres votum sigh till godho åthniutha, som han ok då haar dem så wäll som henne der om försäkrat, men sedhan han opå samme deeres vocation ähr blefwen ordinerat, haar han samme sin lofwen eij hållit, uthan dragit till Pielis och der sammestädes medh een Enckia sigh gifft ...); KA mf. ES 1798 (gg 7) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 23.–24.3.1688 f. 124 (För dett Capplans her Jören Harlenij [Ilomantsin kappalainen Jöran Harlenius] hustro Maria Anders dotter Biörnman haar förledne Februarij Månad hoos Nembdemannen Henrich Muickuin i Ilomans by slgit och med sina Naglar rijfwit Kyrckioheerdens her Samuels Kettunij hustro Anna Grels dotter i Ansichtet och annorstädes 12 blånader och Blodh wijten till hopa, som hoon nu der öfwer sigh beswärer ...), Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 22.–25.10.1688 f. 199; KA mf. ES 1798 (gg 8) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 19.–23.2.1689 f. 42v (För dett Kyrckioheerdens her Samuel Kettunij hustro Anna Grels dotter, haar förledne Sommar tuu Åhr sedhan slagit Capplans her Jörens Harlenii hustro Maria Biörn Man på Kyrckiewägen om een Söndagh i hufwudet och stött henne öf:r ända); KA mf. ES 1799 (gg 14) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 14.–21.10.1695 f. 195; KA mf. ES 1800 (gg 19) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 6.–10.3.1700 f. 59v (Coadjutoren Wällärde H:r Christian Cajander å Kyrckioherdens i Jachimowara Ehrewördig H:r Reinh:t Hertz 1954 wägnar angaf den saak som h:s högwördigh:t H:r Biskoppen Doctor Pehr Laurbeckius till denne Rättz Cognition och afdömmande haar d: 1 Martj förledne Åhr remitterat, angående een Sijdentygs Kiorttel som han till Kyrckioherden Ehrewördige H:r Samuel Kettenius försållt och bem:te Kyrckioherde nu eij will tillstå, anhållandes fördenskull det bem:te Kyrkioherde måtte tillhållas Kiortelens af des dotter Catharina Kättunia betingade wärde förnöija, jemwähl och att honom måtte med för hans reesa och andre Rättegångs uthgifter 10 D:r S:m:ts Expenser tillerkände blifwa, å Kyrckioherdens wägnar waar des mågh och Coadjutor H:r Grels 4265 till swars och förklarade sig att som hans Swärfader eij någon absolut handel om Kiorttelen ingådt så förmente han honom ifrå des förnöijande blifwa ändtledigat ... Kyrckioherdens Kettunj äldsta dotter då warande [d: 7 nestl:e Febr.] Jungfru Chatarina Kettunia ... H:r Grels hwillckens hustro bem:te Kettunia nu är ... Kyrckioherdens Käreste här närwarande dygdesamme h:o Anna Wendelia ... Sentens. Alldenstund Rätten befinner det den afhandel som emellan Kyrckioherdens i Jachimowara, Ehrewördige H:r Reinholt Hertz Käreste dygdesamme h:o Catharina Lakman och Kyrckioherdens i Ilomantz Ehrewördig H:r Samuels Kettunj dåtter Chatarina Kettunia angående een Sijdentygs Kiorttel förelupit är uthan des faders wederbörlige låf och minne passerat ... dömbdes samma giord kööp och afhandel aldeles återgångo ...); KA mf. ES 1802 (gg 27) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 14.–19.3.1710 f. 263v (warandes Kyrckioheerden H:r Samuel Kettunius sambwähl till en hög ålder kommen, katso 5236). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283 (LVII), 283 (LVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 40. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 524; B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 693; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 325, 328; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 448; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 208; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #116G, 119R, 520D, 2612G, 3362R, 3478D; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 42; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 165; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #189R, 909H (prom. 1700), 2262, 3239R, 3436; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 473.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Norrgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4224>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kiettunius [Kettunius], Joh. (post Norrgren). p. 216 || Vib. 284: Kettunius, 26.6.1696. Den första af slägten, som antog, redan vid akad., namnet Norrgren. Son af kh i Ilomants Sam. Kettunius († 1719). Född 1678. Genomgick pedagogin i Pielis samt skolan och gymn. i Viborg. I akad. sedan 1699 informator för häradsh. Bosins söner (p. 209). Respondens 22.4.1699 u. Rudeen, 1700 pro gradu u. Alander. Magister 14.12.1700. Afreste till Viborg 1701, der e. o. lektor 1703. Afslog erbjuden professur i Pernau 1704. Vid besök på Pelgjärvi prestgård jemte sina svärföräldrar (kh And. Herkepæus med hustru) gripen af kosacker och förd till Moskva 1705. Antogs der till lärare i tyska skolan. Pvgd der af kongl. hofpredikanten, sist kh vid Clara församl. i Stockholm d:r Göran Nordberg 1713, och betjenade fångna Finnar. Ledamot i dervarande konsist. för svenska och finska församll. 1718. Efter fredsslutet kh i Lampis 1723, i Randasalmi 1730. Död 1740. Skrifter, se Alop., efter hans egenhändiga biografi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283.

Norrgren, Joh. Vib. p. 216 || Se ofvan Kettunius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283.

Tallenna tiedot muistiin