Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1696 Gabriel Gammal Gabriel Petri, Ostrobotniensis 4233. * noin 1674. Vht: Vöyrin kappalainen Per Gammal 2030 (yo 1669, † 1701) ja Margareta Gabrielsdotter Peldan. Ylioppilas Turussa sl. 1696 [Gammal] Gabriel Ostrob _ 216. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1696] Gabriel Gammal | D. 20 Aug. Adjunctus Ministerii in Sund. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Apulaispappi Kumlingessa 1701, Sundin Vårdössä (1703–09), erotettu (1711). Pakeni sotaa Ruotsiin (1715). Össebyn komministeri (Uppsalan arkkihiippak.) 1728. † Össebyssa 5.9.1749.

Pso: Karin Ekeroth.

Appi: Vårdön kappalainen Lars Ekeroth 788 (yo 1650, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #459; KA mf. ES 2089 (ss 23) Vöyrin käräjät 5.9.1701 s. 1091 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Höglärde Mag:r Laurentius Getzelius 3618 beswärade sigh öfwer Sochne Männerne för det dhee Söndagen förr Bartholomæi, uti des frånwaru låtet upretta een skrifft, hwar medelst uthaff Venerando Consistorio anhålles det H:r Gabriel Gammal för detta Cappellanens Sahl: Pehr Gammals Sohn kunde blifwa förundt att predijka nådåhret effter berörde des Sahl: Fader Oachtadt att han heehlt oanständigt lefwerne fördt den tijden han uti Sochnen wistatz, hafwandes eij eller wijst det ringaste prof om sin Capacitet till samma beställningz förrettande); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Föglön ja Kökarin käräjät 20.–21.2.1706 s. 42 (Coadjutor Ministerii i Sundskären Wyrdige och Wähllärde H:r Gabriel Gammal), Sundin käräjät 17.–19.4.1706 s. 470, 476; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Sundin käräjät 10.–11.6.1707 s. 361, Sundin käräjät 4.–6.2.1708 s. 145; KA mf. ES 3240 (Åland 15) Sundin käräjät 12.–13.1.1709 s. 3 (Anklagade Länsman S:r Petter Örn uppå Medhielparens H:r Gabriel Gammals Angifwande Bonden Michel Hindersson ... warandes nu eij heller H:r Gabriel Gammal tillstädes, uthan berättes wara förtijden opasslig af werk i des ögon); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Sundin käräjät 7.–8.9.1711 s. 253 (Sochne Skräddaren i Saltwijkz Sochn Jöns Hindrichsson kom nu medh priverade Prästman Gabriel Gammal för Rätten, uti den widh sidste Ting anhängige Saaken, beswärandes sigh dett han förledne Höstas Andreæ tijdh kommit till Postbonden i Finby, Johan Michelson att affordra något penningar, som Johan warit honom skyldigh, och då han der något warit, Herr Gabriel Gammal inkommit, som honom straxt medh hugg och slagh sampt skäldz ordh öfwerfallit, och 3:ne Blodsår gifwit ... Refererandes att trätan sigh först yppat af ett wargskins foder som Gammall fådt efter des Sahl: Swärfader Cappellahn H: Lars Ekeroth af des Swägerska Kirstin Larsdotter i Pargas, men Skräddaren Jöns welat läggia sigh der uti, och dett af des Swåger Klåckaren Samuel Ekeroth tillhandla), 274, Sundin käräjät 19.–22.2.1712 s. 263 (Jöns Hindersson gaf tillkänna att han medh Prästen H:r Gabriel Gammall om den widh sidste Ting d: 7 Septembris 1711 angående Real injurier angifne Saak i wänligheet förlijcktz), Kumlingen ja Brändön käräjät 7.–8.5.1712 s. 372 (hwilket skedt uthi H:r Gabriel Gammals och Studentens Närwaro). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 282 (LVII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #459; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #263. — J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne III (1846) s. 499; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 401 (Gammal); O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 215 (Gabriel on tässä selvityksessä sijoitettu Vöyrin kirkkoherran pojaksi); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3571 (1715), 4705 (1716), 5985 (1719).

Päivitetty 15.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4233>. Luettu 4.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gammal, Gabriel Ostrob. p. 216 || Ob. 459: 20.8.1696; adjunctus ministerii in Sund (ej hos Strandb.). Flyktade från Åland 1719. Kmn i Össeby, Upsala stift 1728. Död 75-årig 1749.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 282.

Tallenna tiedot muistiin