Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

14.6.1697 Johan Ahochius Johannes Andreæ?, Carelius 4264. Vht luult.: Sortavalan kirkkoherra Anders Ahochius (Andreas, † 1704) ja Agneta Pulskianus. Ylioppilas Tartossa 17.4.1696. Ylioppilas Turussa 14.6.1697 Ahochius Johan. Carel _ 217. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1697] d. 14. Jun. Johannes Ahochius. Carel. Dorpato veniens. — Pappismies (A. Bergholm, Sukukirja I s. 56).

Pso: 1703 Anna Alopaeus († leskenä 1705).

Appi: Kirvun kappalainen Johan Alopaeus U248 († ~1683).

Lanko(?): Kiteen kirkkoherra Joakim Neglick U543 († 1744).

Lanko(?): Sortavalan kirkkoherra Samuel Lackman 4761 (yo 1703, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #288; KA valtakunnanregistratuura 16.5.1692 f. 265 (Kyrkioherde Fullmacht för H. Jacob Printz 2549 på Sordawalla Pastorat ... såsom Sordawalla Pastorat genom H. Mårten Toranij dödelige afgång är kommit at blifwa vacant och ledigt), 31.5.1692 f. 278 (Collation för H:r Andreas Ahokius ... såsom medelst Mag. Mårten Thorani 1895 dödelige frånfälle Sordavalla Pastorat är kommit at blifwa vacant och ledigt, blifwandes Oss till dess ersättiande underdånigst recommenderat och föreslagen Capellanen därsammastädes Andreas Ahokius såsom en skickelig Prästeman, hwilken icke allenast har förwärfwat sig Församblingens enhellige vocation, utan ock genom dess wackra studier, goda gåfwor i Predijkande och skickelige lefwerne, giordt sig till sådan Wår Nåd och befordring meriteradt och Wählförtient; Altså hafwe Wij härmed och i krafft af denne Wår öppne Fullmacht welat constituera och förordna honom Ahokius at wara Pastor i Sordavalla), 8.4.1705 f. 154 (Kyrkioherde fullmacht på Söderwalla Pastorat uti Wiborgs Stifft för Capellanen Erich Bouman ... medelst Anders Ahokii dödelige frånfälle, Sårdenwalla Pastorat uti Wiborgs Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 2003 (oo 5) Kerimäen käräjät 23.–24.1.1682 s. 37 (Borgaren ifrån Sordawala Isach Mackoinen kärde till Petter Kupiainen på Capellanens H:r Anders Ahochij wägnar, om 43 D:r K: M:t som Kupiainen af honom skall hafwa bekommit); KA mf. ES 2010 (oo 21) Rantasalmen käräjät 7.–8.10.1707 s. 230 (Capellan Wyrdige och Wällärde H:r Matthias Pardanus af sin swärmoder dygdesamma Matrina Agneta Pulskiana d: 15 nästl: Augusti med skrifftelig Fulmacht försedd ... hennes framl: Mans Sal: Pastorns i Sårdawalla H:r Andreæ Ahochii wägnar); KA mf. ES 1834 (jj 7) Ruokolahden käräjät 16.–17.12.1657 f. 323 (twenne Her Johan Pulskias handzskrifter); KA mf. ES 1842 (jj 40) Jääsken käräjät 3.–4.6.1701 s. 111 (Jungfruerne Margareta och Ana Alopæa); KA mf. ES 1795 (gg 1) Sortavalan käräjät 11.–12.2.1667 f. 752 (Affsades H:r Johan Pulskerus at betahla till Marckus Larsson Hafwinen 23 D: 6 öre Kopp:r m:t flytandhe af heste werde, som H:r Johans Bror Matz Michellsson uthaff denne Marckus kiöpt och H:r Johan för samma sin broder j borgen gådt hafwer); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sortavalan käräjät 7.–8.3.1682 f. 306v (Ängen Under Puickola byen ... Coadjutor her Anders Ahochius berätter, att då hans Sahl: Swär Fader her Johan Pulschianus Kyrckieheerde warit, hafwe dhe altijd 3 deeler der af till Prestebohlet slagit och bärgat), Sortavalan käräjät 25.–26.9.1682 f. 417v (Capplanen her Anders), Jaakkiman käräjät 29.–30.2.1680 f. 739 (af Coadjutore der sammastedes [Sordawala] Andrea Ahockio betygat), Tiuralan käräjät 13.–14.3.1675 f. 1188 (ett Attestatum, de Dato den 12 hujus nästförleden, uthaff Pastore her Johan Raclitio i Cronoborg och Sacellano ib:m her Eliæ Simonis Ahockio underskrefwen); KA mf. ES 1797 (gg 4) Sortavalan käräjät 16.–17.10.1685 f. 148v; KA mf. ES 1799 (gg 12) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 20.–27.10.1693 f. 143 (Såsom Nämbden och Närwarande Allmoge af Sordawalla S:n betyga, att den nu till förordnade Kyrckioherden dersammastädes Wyrdige och Wähllärde H: Andreas Ahochius haar medh sine egne Medel, så han der i Sochnen Capplan blifwit, Upbygdt alle dee hws som opå Capplans bohlet i Tiuhkala finnes medan det då öde warit, som doch Sochnen hadhe bordt byggia och upsättia); KA mf. ES 1799 (gg 14) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 5.–12.10.1695 f. 173 (Arrendatoren Wälbet:de Salomon Ehnbergh föredrogh Rätten, huru som denne Sordawalla Kyrckia ligger uppå een odogligh plattz och leergrund så wijda att ehnär någon graf så wähl i Kyrckian, som på Kyrckiegården upkastes, blifwer den full medh wattn, så att dee måste medh stöör och stengier nedh sänckia lijk kistorne uthi wattnet i Grafwen; Och såsom den gamble Kyrckiegården ähr 2 godte wirster ifrån Stadhen och denne nu warande Kyrckia i Hälylä by belägen warandes fördhenskuldh beswärligt, för Församblingen sine Lijk så långt bort att låta begrafwa, och före slåendes så ett annat lägligare ställe i Tuchkala by, som allenast ett Mussqweetz skått ifrån Kyrckian belägit ähr, hwarest een torr backa och godh jordh finnes); KA mf. ES 1802 (gg 26) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 9.–12.11.1708 f. 145v (så wähl med Mad: Agatha Pulschianas som Furierens Olof Bergz uthgifne Attester); KA mf. ES 1802 (gg 27) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 29.11.–1.12.1709 f. 170 (Cappellanen Wällärde H:r Samuel Lacman fordrade å sin Swärmoders framl: Kyrckioheerdens Ahokij Enckias dygdesamme Agatha Pulsianæ wägnar), 171. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 281 (LVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 40; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1398. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 86, 88.

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ahochius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4264>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ahochius, Johan. Carel. p. 217 || Vib. 288: 14.6.1697, Dorpato veniens. En Andr. Ahochius kpl 1686 och kh 1692–1704 i Sordavala.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 281.

Tallenna tiedot muistiin