Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1697 Simon Bernelius Simon Erici, Björneburgensis 4278. Kastettu Porissa 12.10.1670. Vht: porilainen porvari Erik Henriksson Merihärkä († 1702) ja hänen 1. puolisonsa Brita Nilsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1697. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.10.1697 [1697] 20: 8:ber Simon Bernelius | Biörn: | Sch: Biorneburg. Collega. — Porin vt. pedagogi (1711). † isonvihan aikana.

Setä: Porin ent. kaupunginkirjuri Tomas Rördrom 2491 (yo 1676, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #400; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 17.1.1703 s. 1 (Studiosus Simon Bernelius medelst des Skrifwelse Dat: Eufra Åminne den 12 sidstledne hujus Rätten föredrager, huru såssom des Sahl: Fader Borgaren Erich Henrichsson hwilken på reesan till Stockholm förledne höst medh döden afgången skall wedh des ahnträde til annat giffte tilsagt honom medh des Syskon, för dheras Möderne, någon dehl af då behåldne des Ägendoom, Ahnhållandes fördenskull, att såssom bem: deras Möderne icke ännu wore aflagdt, dhe altså fram för andre Geldhnärer till sin rätt förhielpas och des Sahl: Faders begrafningz bekåstnadh, hans Syster Walborgh i Stockholm giordt till Trettijo dahl:r Koppar Mynt), Porin RO 28.6.1711 s. 79 (Schole Mästaren her sammastädes höghwällärde H:r Mag:r Henrich Bonerus 3291 ... tilförenne är een ängz hollma eller klippa under scholan bewilliat, hwilcken Bonerus sade aldeles senck och liten wara, den han och ej will bewärdige att bruka låta, uthan sin Vicario stud: D:no Simon Bernelio, någre åhr för detta opdragit), Porin RO 22.1.1712 s. 2 (Opsyningzman Henrich Celenius angaf Såldatens Johan Erichssons /: hwilcken 1702 med flere if:ne denne Stadh uthskrefwen blifwit :/ Enckia Lijsa Mattzdotter, för det hon försedt sig med Lönskeläger och barn aflat, det hon d: 24 Novembr: sidstl: födt ... hennes Sahl: Mans Syskonebarn Anna Thomasdotter ... Collega Dns: [Simon] Bernelius, hwilcken är hennes Syskonebarn ... Annas Broder Student:n Jonas Bernelius 5155 ...), Porin RO 26.2.1712 s. 11, Porin RO 23.8.1712 s. 123 (Enckian Lijsa Mattzdotter inkallades med sin Nampngifne belägrare Johan Gabriellsson och tillspordes henne hwad beskied hon hade att des Man Johan Ersson Ruolax som till Såldat för Cappellanens Rota i Karcku Sochn 1702 uthmarcherat, wore genom döden afleden? Swarade dett hennes Man warit med någre flere Commenderat att öfwerföra Ryska Fångar till Stockholm, derest han 1710 i Pesten afledit, som hennes Sal: Mans här warande Broder Collega Dns: Simon Bernelius genom bref är wordet förständigat, och Systran Skomakare hustru här sammastädes Walborg Erssdotter nu i Sommar i Stockholm warande, i sanning ehrfarit, utom det att förre Klåckaren wid Finska Församblingen i Stockholm Thomas Pahlman, om det samma sin Broder Bårgaren här sammastädes Johan Pahlman tillskrifwit. Hwar wid Lijsa sade den aff henne till wittne förr påberopade Augne Jöransdotter Pawolan med sine Föräldrar och Syster Maria wähl wara om Johans der hoos dem fälte taal kunnige, med anhållan det de afhöras måtte ...), Porin RO 27.8.1712 s. 130 (Lijsa beswärade sig öfwer sin Sal: Mans Broder Collega H:r Simon Bernelio för det han henne Nästl: Söndagen för S:t Jacobi dag, håårdragit och slagit), Porin RO 22.9.1712 s. 148 (Bärnelij Swägerska Lijsa Merihärke). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 286 (LVIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #400. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Bernelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4278>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bernelius, Simon Björneb. – Sat. 400: 2.10; sch. Björneb. collega (ej hos Strandb.).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 286.

Tallenna tiedot muistiin