Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1698 Petter Brennerus, myöhemmin Brenner Petrus Johannis, Ostrobotniensis 4306. * noin 1677. Vht: Närpiön kappalainen Johan Brennerus 2113 (yo 1671, † 1697) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Kalm. Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Brennerus] Petrus Ostrob _ 221. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1698] Petrus Brennerus. | D. 8 Febr. | Var slutligen utnämnd Pastor i Wasa, men blef olycklig genom delaktighet uti Görtziska förräderiet. Respondentti Pärnussa 1699 pro gradu, pr. teor. filos. prof. Dan. Sarcovius 2519. FM Pärnussa noin 1699. — Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja Riiassa 1701. Narvan varuskunnan saarnaaja 1703, joutui siellä sotavangiksi 1704. Pappina Asovissa ja Taganrogissa neljä vuotta. Viety vangiksi Moskovaan 1709, sittemmin vapautettu ja saarnaaja siellä. Riian S:t Jakobin seurakunnan kirkkoherra 1710. Pataljoonansaarnaaja ruotsalaisten hallinnassa olleessa Stadessa s.v. Kaarle XII:n mukana Benderiin 1712. Mustasaaren ja Vaasan kirkkoherra kuninkaan valtakirjalla s.v. (ei astunut virkaan). Oleskeli sittemmin mm. Tukholmassa. Sekaantui G. H. von Goertzin valtiolliseen toimintaan 1719, vangittu Hampurissa 1720 ja tuomittu kuolemaan. † mestattu Tukholmassa 4.7.1720.

Pso: Margareta Wallerian.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #471; KA valtakunnanregistratuura 28.12.1712 f. 335 (Till Samtel. Rådet att föreslå Sarcovium 3574 till något tienligit Pastorat ... Såsom Wij hafwer förordnat Regements presten Mag. Petrus Brenner till Præpositus och Kiörkoherde wid Wasa Försambling effter framl. Bengt Biugg 1535 och Wij förnimme att Kiörkoherden wid Finska församlingen i Stockholm Sarcovius af eder för detta är worden ditsatt, hwilken genom denne Wår Förordning kommer att afträda bem:te Pastorat till Brenner, Altså är härmed till Eder wår nådige befallning, att I föreslåen honom Sarcovium till någon annan honom anständig lägenhent antingen i Swerige eller Finland som först kan blifwa ledig. Behållandes han alla intrader af Wasa pastorat och dess annex alt intill dato, då Brenner med wår fullmackt der på blef försedd); KA mf. ES 2089 (ss 24) Närpiön käräjät 5.–6.2.1702 s. 82 (Angående dee 20 ducater så är aff Häredz Rätten d: 14 Martii 1699 resolverat, att om den posten borde dömmas uti merbemelte H:r Johan Brenners äldsta och myndige Sons Pettri Brenners närwaru, nu bewijste fuller Commissarien [Wälbet:de Pehr Jönsson Kalm] att samma Pettrus Brenner medelst des uthgifne skrifft daterad d: 10 Januarij 1700 gifwit Mor Fadren Kalm tillstånd utj des frånwaru denne Saak att uthföra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 286 (LVIII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #471; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) s. 8. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän II (1819) s. 116–121; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 28; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 301; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 29; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 224 (Brenner Taulu 10); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #211; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 91; G. Luther, Notiser ur Revals och Narvas kyrkböcker. Genos 30 (1959) s. 49; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #211; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 19 #211; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 188; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #680, 3324R; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 804; G. Luther (†), Släkten Wallerian. Genos 79 (2008) s. 7.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Brenner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4306>. Luettu 28.1.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brennerus, Petrus [Johannis] Ostrob. p. 221 || Ob. 471: 8.2.1698. Hans far p. 104. Född 1677 i Nerpes. Magister i Pernau omkr. 1699. Bataljonspred. vid öfverste von Funckens regem. i Riga 1701. Rysk fånge i Narva 1703. Anstäld i Asov, Taganrog, Moskva och åter i Riga 1710 som kh vid S:t Jakobs kyrka. Bataljonspred. i Stade, som innehades af Svenskarne, 1710. Härifrån till Karl XII i Bender, der hans predikan 1.2.1713 afbröts af kalabaliken. Fick konungens fullmagt på Vasa och Mustasaari. Tillträdde ej, utan vistades dels i Stockholm dels annorstädes. Invecklad i Görtzka stämplingarna. Till Köpenhamn, der lofvade ryska och danska ministrarne att öfverlemna Landskrona. Greps på väg till Petersburg. Halshöggs vid Stockholm 1720. Hans biografi, bref och skrifter, se J. Tengströms Handll. IV, 91–100. V, 164–173.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 286.

Tallenna tiedot muistiin