Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

19.2.1698 Henrik Asicanius (myös Ascanius) Henricus, Viburgensis 4311. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Turussa 19.2.1698. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1698. d. 19. Febr. Henric Asicanius. Sacell. in S:t Mich. ‹Virheellinen tieto.›. Kotiopettajana Mäntyharjun kirkkoherran Matias Molleruksen perheessä kahden vuoden ajan. — Porvoon kirkkoherran apulainen 1698. Hämeen läänin kaksikasjalkaväkirykmentin rykmentinpastori (1701–03). † luult. 1704...1712. Naimisissa (1704).

Pson edell. aviomies(?): Joutsenon kappalainen Benjamin Cygnaeus, myöh. (1679) Svahn 2480 (yo 1676, † 1701).

Veli: Mikkelin kappalainen Petter Asicanius, myöh. Aschanius 4492 (yo 1700, † 1750).

Oppilas: Matias Mollerus 4854.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #295; KA mf. ES 1842 (jj 42) Muolaan käräjät 11.–12.2.1703 s. 58 (Widh detta påstående Tingh, förekom H:r Hindrich Asicanius, framteendes een des Supliqve, som warit insinuerad uthj Ven: Consistorio, Hwaruthj han sigh Angif:t wara sinnat att försöria Sahl: Cappellanens Här j Måhla H:r Johan Rohiani 2764 Enckia, och att han dy måtte till Successionen wara Närmast; Hafwandes Consistorium d:n 30 Januarii Nästl:ne, remmitterat honom till Församblingens Ledamöter, att förmå deras Vocation; Hwarföre till spordes Nembden, medh dhe Öfrige af Nährwarande Ståndz Personer, och Allmogen uthj denne Sochnen, till Hwad dhe sig i så måtto wille uthlåta, Hwilka eenhäll:n sigh uthleto, att emedan Ven: Consistorium een Gångh, och af d:n 7:de Julii förledne Åhr, uppå deras förra afgångne Vocationer, icke allenast förundt H:r Hinricum Paulinum U467 Fullmacht på denne Lediga Lägenheeten, uthan och installation af d:n 21 Januarii sidstwekne; Altså förmeena dhe att detta nu mehra eij måtte Ändras); KA mf. ES 1820 (ii 26) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1704 s. 324 (Belangande den fodran, som Margeta Jöransdotter if:n Nujama, giör till H:r Hind: Asicani hustru if:n Jowtzenus ... ber:de Nembd:n ansades att Citera wederböranden till nästa Ting, Och emedlertijd, så wijda bem:te Asicanus skulle beflytta sig ifrån denne orten åth Carelen, som Kiäranden befarar, då Seqvestrera af däss egendom, så mycket som emot giäldzfodran kan swara). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285 (LVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 41. — G. Luther ja U. Asikainen, Asikainen – Aschan. Genos 43 (1972) s. 90.

Päivitetty 14.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Asicanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4311>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Asicanius, Henric. – Vib. 295: 19.2.1698, sacellanus in S:t Michel [ej hos Akiander, som blott har Pet. Aschanius, kpl i S:t Mikel 1711, död 1750].

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285.

Tallenna tiedot muistiin