Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

26.2.1698 Henrik Giösling Henricus Philippi, Viburgensis 4313. Vht: vehkalahtelainen kauppias Philip Giösling ja Brita Hoppius. Ylioppilas Turussa 26.2.1698 Gösling Henr. Vib _ 221. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1698] d. 26. Febr. Henricus Gösling. Vib. Phil. Mag. Pastor in Lappträsk. Respondentti 17.4.1701, pr. Petter Hahn 2187. Respondentti 1.7.1704 pro gradu, pr. Lars Tammelin 3106. FM (ei Turussa). — Lapinjärven kirkkoherran apulainen (1705). Lapinjärven kirkkoherra appensa jälkeen 1706, pysyi virassa isonvihan yli. Rovasti. † Lapinjärvellä 1729.

Pso: 1705 Kristina Gudzaeus († 1749).

Appi: Lapinjärven kirkkoherra Fabian Gutzaeus 1952 (yo 1668, † 1709).

Eno: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Kristoffer Hoppius 3159 (yo 1684, † 1719).

Veli: pataljoonansaarnaaja Petter Giösling 4930 (yo 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #296; KA valtakunnanregistratuura 12.5.1705 f. 200 (Till Consistorium uti Wijborg swar, angående den af dem föreslagne Candidaten Henning Giösling till Lapträsks Pastoratets besättiande uti Fabian Guzæi 1952 ställe ... som för des ålderdomb skull det samma söker att få afträda ... men som Biskopen samma bref intet har underskrifwit, han sig jemwäll beklagar, att bemelte Giösling, hwilken dess utan hwarken skall hafwa gåfwor, Studier eller meriter, honom owetterligen till samma Pastorat är worden föreslagen ... Så kunne Wij intet annars än med särdeles missnöije uptaga detta edert procedere, samt det foracht I uti så måtto hafwe wist emot eder af Oss tillsatte förman och Biskopp, williandes eder härigenom hafwa åtwaranade, at I tage eder för slikt förhållande hädaneffter till wahra, så framt I wehle unfly behörig näpst och en alfwarsammare correction), 4.9.1705 f. 276 (Till Consistorium i Wiborg swar, angående Lapträsk Pastorat ... Wi see utur Eder underdånige Skrifwelse daterat d. 30 Junii, sidstledne, hwad I berätte angående Lapträsk Pastorat, hwarmed Wi uppå framledne Biskopens Laurbeckii recommendation hafwe benådat Predikanten Magister Anders Hasselquist 3755, anhållandes I underdånigst, att som bemelte recommendation, intet är skedd af Biskopen sielf, utan af des anhörige, uti des swåra siukdom, det antingen den af Eder föreslagne Hindric Giösling, som är förre Pastoris måg, måtte med bemelte Pastorat blifwa benådat, eller och Pastoren Gudzeus det samma få behålla, så länge han lefwer, eftersom han allenast welat Cedera bemelte lägenheet till berörde sin Måg, men åth ingen annan, och länder Eder däruppå till nådigt swar, att som Hasselquist redan har undfått wår fullmacht på detta Pastoratet; Så måste och därwid förblifwa), 13.3.1706 f. 349 (Kyrkioherde fulmacht för Hindrich Giösling på Lapträsk Pastorat i Wijborgz Stift ... medelst Fabian Gudzæi 1952 friwillige afträde för des ålderdom och siuklighet skull, Kyrkioherde embetet uti Lapträsk och Artjerfwi Pastorat i Wiborgz Stift kommer at blifwa ledigt), 13.3.1706 f. 350 (Til Consistorium i Wiborg angående Lapträsk Pastorat besättiande); KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 10.–12.1.1693 f. 530v (För detta Tullnärens i Weckelax Philip Göslingkz Fullmechtige Johan Erichson Ahllöf); KA mf. ES 1818 (ii 14) Vehkalahden ja Kymin käräjät 28.–29.5.1697 f. 117v (Handelsman Philip Giöslingz hust:u Brijta Hoppia förekom och beklagadhe sigh öfwer Wälb:e H:r Nils Poitz dotter Jungfru Chatarina Poitz för det hon skall om een söndag, som warit d: 9 Maij bemöt henne med otiänl:e och förargel:e ordh, uthi Kyrckian under g:z tiensten); KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 7.1.1705 s. 27 (Kyrckioh:ns dotter J: Stina ben:dh); KA mf. ES 1821 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.5.1705 s. 241 (Såssom effterskrefne bönder if:n Lapträsk S:n ... absenterade, att swara Candidaten och Coadjutoren ifrån Lapträsk Prästegård, H:r Hindrich Giöslingh, ang:de giäldz fodringar, som han på sin Swägerskas Borgmestar Enckian dygdesamme Matronan hust: Chatarina Gudzæus (katso 3365) wägnar är förorsakad att sökia dem före); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 15.1.1706 s. 33, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 1.10.1706 s. 324; KA mf. ES 1821 (ii 30) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 7.–10.5.1722 f. 38, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 26.–27.9.1722 f. 140 (Dett kärade å Magisterns och Kyrckioherdens Ehrewyrdige och Högwällärde Hind: Giöslings wägnar ifrån Lapträsk Försambling, Klåckaren Bertill Petterson till Bonden Matz Mårtensonn af Haarsböhle och Laptresk S:n, angående någre H:r Kyrckioherden tillagde beskyllningar); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 9.8.1673 (Borgaren i Weckelax Philip Giösslingh), Porvoon RO 31.8.1674. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287 (LVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 42. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 458; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1478R, 3854R, 3931D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 113; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 169; H. Andersin, Prästsläkten Oleander. Uppsatser XIV (2007) s. 147.

Doria respondentti

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Giösling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4313>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gösling, Henric. [P.] Vib. p. 221 || Vib. 296: 26.2.1698, Veckelaxia Vib. Respondens 17.4.1701 u. Hahn, 1.7.1704 (hos Lidén tryckfel: Sösling) pro gradu u. Tammelin. Kallas magister. Kh i Lappträsk 1707. Död 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287.

Tallenna tiedot muistiin