Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1698 Johan Pihlman Johannes Isaaci, Aboensis 4333. Vht: kaunopuheisuuden professori, FM Isak Pihlman 2136 (yo 1671, † 1707) ja Anna Lund. Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Pihlman] Johan. Prof. fil _ 222. Respondentti 11.7.1703 pro exercitio, pr. Torsten Rudeen U385. Respondentti 1.12.1703 pro gradu, pr. Krister Alander 2026. FM 14.12.1703. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1707 (duplex alkaen sl. 1709, kaksinkertainen duplex stipendinotaarina alkaen sl. 1712) – kl. 1713. — Stipendinotaari 1712–13. — Turun akatemian kirjaston amanuenssi eli varakirjastonhoitaja 1708, samalla 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1712, käytännöllisen filosofian professori 1720, ero 1721. Luotsikonttorin tirehtööri s.v. † 1734 (Vallinkoski, HYKJ 30:8 s. 204).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; KA valtakunnanregistratuura 7.1.1720 f. 5 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Secreteraren Joh. Pihlman at wara Moralium och Historiarum Professor wid Academien i Åbo ... medelst Professorens Munsters 2581 dödeliga afgång Moralium och Historiarum professionen wid Academian i Åbo är ledig worden), 21.3.1720 f. 32 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Alexander Kepplerus 4117 at wara Secreterare wid Åbo Academie ... medelst Johan Pihlmans befordran til Historiarum och Moralium Professionen, Secreterare beställningen wid Åbo Academie är worden ledig), 4.10.1721 f. 381 (Krigsexpeditionen, Afskied för Professor Johan Pihlman ... Wij Friedrich etc. Giöre witterligit at såsom wår Tro-Tienare och Historiarum Professor wid Academien i Åbo, Oss älskelig Johan Pihlman, i underdånighet anhåller om Wårt nådige afsked ifrån samma des Beställning, i anseende der till, at des wilkor och medel eij kunna tåla den omkåstnad som till flyttiandes öfwer till Finland erfordras, Altså wele Wij här med, och i krafft af detta wårt öpne bref, nådel:n hafwa förafskedat honom Johan Pihlman ifrån berörde Professors Beställning), 4.10.1721 f. 382 (Krigsexpeditionen, Lots Directeurs Fullmackt för Johan Pihlman ... Wij Friedrich etc. Giöre witterligit at såsom hos Oss till Lots Inspectors Beställningens förwaltande i Swenske Skiärgården uti nådig åtanka kommer Wår Tro Tiänare för detta Historiarum Professor wid Academien i Åbo, Oss Älskelig Johan Pihlman, i anseende der till, at han bem:te Lots Inspectors beställning, medan Kriget påstådt uti några åhrs tid med all flijt waksamhet och trohet allaredan har förestådt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 509; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 154, 222, 282, 308, 319, 331, 380–381, 441, 460, 470, 471, 504, 593, 598, 607; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 13, 14, 59, 101, 106, 129, 147, 149, 154, 167, 170, 209, 210, 211, 214, 231, 234, 235, 242, 248, 254, 257, 276, 285, 291, 293, 295, 298, 301, 304, 307, 309, 315, 316, 332, 334, 336, 346, 347, 348, 351, 355, 357, 367, 380, 394, 396, 398, 403, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 16; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 437 passim. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 178; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 306; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #127R, 2615G, 2626G, 2930G, 2939G, 3374R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 172; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5190 (1720), 5192 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #303, 2433.

Doria respondentti

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pihlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4333>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Pihlman, Joh. Prof. fil. p. 222 || Hans far p. 107. Respondens 20.7.1703 (med ded. till sin far samt Joh. Pihlman, grufinspektor) u. Prysz, 1.12.1703 pro gradu u. Alander. Magister 14.12.1703. Stipendiat i 1 kl. och notarius stip. 1707–13. Vicebibliotekarie 9.10.1708, tillika akad. sekreterare 1712 och adjunkt. Professor i hist. o. moralen 1720. Lotsdirektör 1722. Några bref af honom i Linköpings bibliotek.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288.

Tallenna tiedot muistiin