Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

16.6.1698 Simon Mutander Simon, Viburgensis 4339. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Turussa 16.6.1698 Mutander Simon Vib _ 222. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1698 d. 16. Junii] Simon Mutander. — Apulaispappi Muolaassa 1699, Valkjärven kappelissa (1703). Uudenkirkon Vl. kappalainen 1705 (ei astunut virkaan), vt. kirkkoherrana siellä. Armovuodensaarnaaja Sysmässä 1707.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #301; KA mf. ES 1728 (bb 28) Sysmän käräjät 1.6.1708 f. 69 (Beata Andersdotter, som första advent söndagen nästweckne åhr 1707 kommit drucken i Moderkyrckian ... nådåhrs predikanten Simon Mutander); KA mf. ES 1729 (bb 29) Sysmän käräjät 5.–6.2.1709 f. 30 (ett contract af d: 6 Septembr: 1708 som Ehrewyrdige Simon Mutander, och Studenten Hind: Gååsman till wittne underskrif:t); KA mf. ES 1842 (jj 40) Uudenkirkon Vl. käräjät 4.2.1701 s. 31 (Förekom Coadjutoren H:r Simon Mutander if:n Måhla Sochn och anhölt dett kunde honom blifwa af Rätten meddelt ett Laga bewijs om des Swågers Jons Jonssons Bures herkombst och förhållande, uppå dett bem:te Bure, så mycket tryggare kunde hafwa tillfälle att komma utj dett lofl:e Kopparslagare Embetet uthj Wijborgh, derest han nu för tijden bem:te Embete idkar, blef fördenskull om des Swågers Jönses härkombst och födelse undersökt, och intygade enhälleligen Nembden och tingzlaget dett han är föder af Echta sängh här i Nykyrkie Sochn, och Kandeljerfw: Håff A:o 1683 utj Martij Månadh, Fadren warit wählförståndigh Amptman på Kongl: Rådetz Gref Lichtons Godz härstädes Modren en Ährlig hustru Christina Lars dotter Råå Fadrarne haf: warit Kyrkioherden H:r Niels Nicopænsis, Cappellan H:r Jacob Osolanus, Corporalen Lorentz Magge och Mons:r Hend: Staff, Fadderskorne warit Hust: Catharina Godrooth, Catharina Hindrichz dotter Broo och Jungf: Helena Staff), Muolaan käräjät 27.–28.5.1701 s. 106 (Såssom Capelanen af dhenne Sochnen H:r Joh: Rohianus 2764 är genom döden afgången och sålunda Capellanns Tiensten utj församblingen är kommen att blifwa vacant, Altså haf:r Coadiutoren härstädes H:r Simon Mutander under Gudz behag och försyyn, sampt dhet högwyrdige Doom Capitletz Höggunstige Gott finnande warit sinnat att affectera bem:te bestellningh, der icke Enck:n effter des Nåde åhrs förlop kunde blif:a medh man och maaka försörgdh, hwilken utj Consideration der å till Successionen äfwen utaf tiensten kunde blif:a hulpen, och fördenskull anhåller af Rätten om Wittnes bördh öf:r des förhållande för den tijdh han utj dhenne Sochnens Försambling såson een Coadjutor el:r lagl: kalladh Kyrkioherdens Substituut prediko Embetet förrättat ... att bem:te Mutander icke allenast uppå tridie åhret medh sachtmodigheet, största frucht och upbyggelse sitt anförtrodde Prediko Embete till allas nöje utj dhenne Måhla försambling idkat och förwaltat), Muolaan käräjät 7.–8.10.1701 s. 119 (Altså Heemställes deras ansöckiande å begge sijdor om Successionen, det Högwyrdige Doom Capitlet, katso U467). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288 (LVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 43. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 110.

Päivitetty 27.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Mutander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4339>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mutander, Simon Vib. p. 222 || Vib. 301: 16.6.1698. Kpl i Nykyrka 1705. Sedan vicepastor der.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288.

Tallenna tiedot muistiin