Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1644 Lars Haraker, myöhemmin (1649) Forlundius Laurentius Andreæ, Vestmannus 435. Kotoisin Västmanlandista, ilmeisesti Harakerin pitäjästä. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Haraker Laur. Andr. Vestman _ 23. Respondentti 18.5.1649, pr. Eskil Petraeus U1. Stipendianomus 24.12.1649. Respondentti 5.10.1650, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1652 – sl. 1653. Respondentti 1653(?, Marklin), pr. Johan Gartzius 374. Respondentti 21.6.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. — Pirkkalan Harjun kappalainen 1659. Valtiopäivämies 1664. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1672. † 1677.

Pso: (jo 1657) Margareta Jakobsdotter Birkman (jäi leskeksi).

Lanko: Pirkkalan kappalainen Jöran Birkman 1513 (yo 1661/62, † 1688).

Vävy: Kurikan kappalainen Matias Soraeus 2711 (yo 1679, † 1702).

Vävy: Kurikan kappalainen Sigfrid Saringius 4386 (yo 1698/99, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.12.1649); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 8.–9.2.1658 f. 297v (Frågades altså Sochnemän till, hwadt dhe der till swara wille, att om dhe wela hafwa hans [Probstens] Måg Wällärde her Lars till deeres Caplan, der till endeeles doch mehradeles af Sochnemän, som och Adelen medh des Fougder som tilstädes wore, swaradhe och sadhe, att dhe ähre Content medh hans Person, Så frampt det Högwyrdige Consistorium denne deeres Ahnhållan behagade gunsteligest att Uptaga och medhgifwa; Så aldthenstundh Probsten här å edt Laga bewijs begiäret, att sökia Högwälb:te Consistorium, det honom icke kunde förwägras Uthan blef Saningen till styrckie bewilliat och meddeelt), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 14.–16.6.1660 f. 494v (Effter Cappellans i Birkala H: Laurentij Forlundij begäran, förordnades af Rätten ... dela skogen emellan honom, och hans samptl: grannar i Käijerfui by), Pirkkala ja Messukylän käräjät 28.2.–2.3.1663 f. 700 (aff Probsten Wyrdigh och Wällärde H:r Jacobo Pauli ... som Probstens Mågh H:r Lars i Capitlet berättat hafwer); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–7.10.1669 f. 116 (Företrädde Wällärdhe H:r Lars Forlundius tillijka medh sina grannar dhe Keij Järffwi boor), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 26.–28.2.1670 f. 178, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 13.–14.10.1671 f. 376v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–7.10.1675 f. 133v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–8.6.1678 f. 278v (att uthmäta hoos een deel mootwillige under Moder Kyrkian och Hariu Cappel, Cappellans Sahl: H:r Lars Forlundij återstående rättigheeter och sådant hans Enkia dygdesamma hustro Margareta Jacobzdotter tillstella); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.1.1680 f. 787; KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1683 s. 1117 (Till Clemet Bengtzsons i Hyllylä begäran förordnades Johan Pedersson i Nurmis att uthfordra den Rijkz D:r Christiern Hindrichson wäfware gaf till hust: Margreta Jacobzdotter Birkman, och hon till befall:n Johan Birkman öfwerlefwererat); KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 5.–6.11.1688 s. 827; KA mf. ES 1976 (nn 27) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–19.2.1708 s. 155 (Ang:de dhe Änckie Tunnor som H:r Sigfredz [Sarringii] Swärmoder Sahl: Lars Forlundii Enckia Margareta Jacobzdotter Birckman är Assignerat af Kyrckioherden och Cappellanen att undfå), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 1.–2.6.1708 s. 308 (Häradz Nämbdemannen Johan Opas ifrån Illmola Sochn, i Österbåttns Lähn opwijste des Swärmoders hustru Margeta Jacobzdotter Birkmans honom den 24 passato gifne Fullmacht, wid detta Ting å hennes wägnar att uthfordra af Coadjutoren H:r Mårthen Stenio och Cappellanens Sahl: H:r Anders Wialenij Enckia hustru Beata Ollioman de än återstående Enckie Tunnor som bem:te des Swärmoder är Assignerad af Sahl: Kyrckioherden Stenius och Cappellanen Wialenius att undfå ... förmälandes sig till Sahl: Kyrckioherden Stenius wara Assignerad att undfå ifrån Åhr 1688 och till 1701 inclusive 1 T:a Spanmåhl Åhrl:n, hwarpå hon eij mera bekommit än 1 Koo, hennes Sahl: dotter Chirstin 1 T:a, dottren Lisken 1 T:a, Mågen Johan Opas 1 T:a och Jacob Sarringius 1 T:a Spanmåhl giör tillsamman 5 T:r så att 9 T:r än skohla återstå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V), 44 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 437, 537, 550–551; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 46; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 115, 117; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 267, 313, 379, 397, 404. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 46 V#1314; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 258; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1314R, 2777R, 2868D, 2880R, 4379R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1360, 1368R, 1530, 1642R, 2362, 2883R, 2945R, 4248.

Päivitetty 18.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Forlundius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=435>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forlundius, Laur... Erhöll stipendium redan 24.12.1649.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10.

Haraker, Laur. Andr. Vestman. p. 23 || Från liknämd socken i Vestmanland?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26.

Forlundius, Laur. Andreæ Vestm. – Stipendiat 1652–55. Respondens 1649 o. 21.6.1653 u. Petræus, 5.10.1650 u. Vexionius, 1652 u. J. Gartzius. Kpl i Harju o. Ylöjärvi 1659. Död 1677.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 44.

Tallenna tiedot muistiin