Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1644 Matias Salonius Matthias Johannis, Saloensis 438. * noin 1624. Vht: Saloisten kirkkoherra Johan Londinus (Johannes Thomæ, † 1668) ja Anna Mattsdotter Mathesius. Ylioppilas Uppsalassa (1644) ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Turussa sl. 1644. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Mathias Johannis Saloensis Upsaliæ depositus. — Saloisten pitäjänapulainen 1645, kappalainen 1648, kirkkoherra 1668. † Saloisissa 1690.

Pso: 1:o Elisabet Ficke; 2:o (jo 1681) Karin Persdotter (‡ Oulunsalossa 1722).

Veli: Rantsilan kappalainen Johan Salonius 836 (yo 1651, † ~1680).

Veli: Saloisten kappalainen Gabriel Salonius 837 (yo 1651, † 1686).

Veli: Karl Londinus 1096 (yo 1655).

Poika: Pulkkilan kappalainen Matias Salonius 3796 (yo 1691, † 1716).

Lanko: Raahen kaupunginsihteeri Zachris Ficke U111 († 1664).

Vävy: Saloisten kappalainen Samuel Antilius U348 († 1712).

Vävy: Rantsilan kappalainen Jakob Forbus 3267 (yo 1685).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #28; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 14.11.2010 (Kirkkoherran puolisoita koskeva täydennys, Saloisten henkikirjassa 1681 (mf. LT 1522) mainitaan Saloisten kylässä Dnus Pastor Mathias Salonius ja Hust: Carin Peersdåtter); KA valtakunnanregistratuura 10.10.1668 f. 554 (Tillståndh för Rijkz Drotzen Gr. Per Brahe at hafua frij disposition öfwer Kyrkioherdens och Kyrkians underhåldh uthi Sahlo Sochn under Caijana), 26.1.1684 f. 37 (Till Stats Contoiret för Pastore och Poedagogo i Brahestadh på dheras Underholldh); KA valtakunnanregistratuura 1.3.1690 f. 115 (Fullmacht för Mag. Johan Prochman 2446 at wara Pastor uti Sahlo Försambling i Österbotn ... såssom Kyrkioheerde tiensten wid Salo Försambling i Österbotn förmedelst förre Pastoris H:r Mathiæ Salonii dödel. afgång är vacant och ledig worden); KA mf. ES 2113 (tt 1) Saloisten käräjät 31.7.–1.8.1654 (Borgmästaren Henrich Corte gaf på Pastoris uthj Brahestadh Her Claudij Aalholms 301 wägna tillkänna, huru såsom Caplan uthj Salo Sokn her Matthias Johannis hafwer förbudit de Bönder, som under Brahestadh privilegierade äre, att uthgiöra till be:te Stadzkyrkieherde alla wahnliga Pastoralia, det doch H: G: N:de skriftligen resolverat och befalt hafwer, hwilken resolution å näste Ting för Almogen uthj Soknekyrkieherdens her Johannis Thomæ närwaru Publicerat och Upläsen blef); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 26.–28.8.1678 s. 167, Saloisten käräjät 17.–20.3.1679 s. 79 (Såsom den Högl: Kongl: Håfrät hafwer Remitterat Afgudadyrckaren Eliæ Pullois, Som förledne Sommars Justificerat och brändh bleef, hustru Walborgh Thomasdotter till wijdare Ransakningh af Häredz Rätten ... hon nekadhe Stadigdt medh gråtande Tårar, att hon intedt dhet ringaste weet Utaf någon elack kånst eller Tråldoom; Kyrckioheerden H:r Matthias Salonius intygade att han aldrigh förnummit henne wara någon elack menniskia, Uthan kan tämmeligh Läsa sine Christendoombz Styckie, icke heller hafwer hennes Man wedh sitt Afskeedh kunnat säja någodt ondt om henne), 95 (Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Matthias Salonius Lätt genom sin Fullmechtige S:r Johan Michelsson [Tammelander] anmoda af Rätten några gåda Män, Nämbl: sigh Sielf och twänne Tolfmän Matz Sigfredsson j Pattijåki och Matz Pekuri ib:m att besichtiga dhen twist han medh sin wederpart Matz Siniluoto om Muhle betes intagande kan hafwa att prætendera); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 6.–7.2.1679 § 10; KA mf. ES 2028 (rr 5) Saloisten käräjät 20.2.1641 f. 44 (Kärade Karin Jöns dåtter till Kyrkieheerden her Johan öfuer det hans Sån skulle hafua olåfuandes taget hennes Stodh och redet der medh wedh pass een fierdningz wägh och hämptat der medh 4 Wackar rågh ifrån hans hemman till Prestegården såm Kyrkioheerden sielf bekände, der effter Stodhet sedan hafuer stört); KA mf. ES 2028 (rr 6) Saloisten käräjät 20.3.1645 f. 12v (Effter Simån Sälles anfordran fulmechtigat af her Simåns kär hustru Marina Jacobsdåtter på 46 D:r K: Mynt som Kyrckioherden här sammastädz her Johan på des Sons D:ni Matthiæ Johannis wägnar henne eller hennes Son Simån Danielson 358 skyldigh war effter Obligations lydelse daterat den 25 Julij 1642 låfuade han godwilligen betaala), Saloisten käräjät 14.2.1646 f. 92 (Jacob Trumbel inladhe Kyrkioherdens Wällärde Her Johans obligation på 276 D:r 8 öre daterat den 5 Martij 1644 hwilken skuld han fordradhe), Saloisten käräjät 23.–24.7.1649 f. 457 (Kyrkioherdhen Her Johannes Thomæ beswäradhe det Sijka Jocki boor hafwa hafft Een Laxpatu af gammalt uthj Åån widh Patukåski samfelt och Pastor sin tijendh tå richtigt bekommit Men nu hafwa åttskillighe sådant förbrillat); KA mf. ES 2029 (rr 9) Limingan käräjät 23.–24.7.1655 f. 64v (Hwadh Knechte frachten Anbelangar Matz Larsson fordrade aff Limmingo Sochn pro A:o 1642, så Deriverade Sochnen, sådant på Salo Kyrckioherden H:r Johan Londino, Hwillcken dee sade, derföre böhra swara, Emedhan såsom peningarna, äre af Sochnen uppburne och Kyrckioherden tillstellte); KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 25.–28.6.1679 f. 121 (Emedhan Kyrckeherdhen utj Sahlo Ehrewördige H:r Mathias Salonius förmedhelst dess Skrifwelse af d: 25 Junij 1679 föregifwer sig hafwa bekommit Citation i rättan tijdh, men intet blifwit om sielfwa Tingz terminen notificerat, Och han såledhes intet kunnat Comparera Jöran Matsson Tickainen och Matz Johansson i Simo Niemj by till swars, angåendhe Månda Luotho Lax fiskie, dy differeres denne saak till nästa Tinge), 122 (Manthals Commissariens Wähl:t Lars Peerssons (katso 3129) fullmächtige Thomas Jöransson ifrån Limingå kiärdhe till Jöran Matzsson Tickainen i Simoniemj by, om Måndajaluotho Lax fiskie, seijandhes dhen lydha undher Fougdila hemman utj Limingåby); KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 2.1680 f. 12v (Brusius Brusiusson Turfiäll (katso 1322) ifrån Sahlo Sochn, Mattz Michellsson Tininen och Eskell Jacobsson Tåika i Pyhä Jocki, företrädde, gifwandes tillkänna, huru såssom dhee af Missförståndh hafwa tänckt att fatta een action emoth Kyrkioherden i Sahlo Sochn Ehrewördige H:r Matthiam Salonium, om Jylhännefwan Åija Engh ... Kuliå Hemman som Kyrkioherden possiderar), Kemin käräjät 9.–11.3.1680 f. 59v (at besichta och ransaka Måndoja Luotho Lax Fiske); KA mf. ES 2034 (rr 18) Saloisten käräjät 15.–17.3.1681 s. 299 (Pastor H:r Mathias Salonius ... i 11 åhr Pastor warit); KA mf. ES 2035 (rr 18) Saloisten käräjät 8.–10.8.1681 s. 828 (Hans Ehrewyrdigheet Kyrckioherden H:r Mathias Salonius gaf Retten tillkenna huru hans Sal: Fader Fordom Kyrckioherden H:r Johan her i Sochnen hade Kiöpt Kulliuniemi hemman om 1/3 ma:l Skatt af Sal: Kyrckioherden H:r Marcus (katso 1151) på Carlöön A:o 1648 och ehuruwel her på in till dato ingen något klander giort, uthan alt i rolig possession hefdat och haft, men lijkwel för all effter kommande osäkerheet war hans Ehrewyrdigheetz begäran, at detta hemmanet honom till större säkerheet måtte uplysas); KA mf. ES 2035 (rr 19) Saloisten käräjät 26.–28.1.1682 s. 157 (Borgaren uthi Brahestad Johan Mattsson insinuerade för sittiande Rett sin hustrus Beata Grodtz Reckning, som emellan hennes förriga Sal: Man Hieronimus Schefer och Kyrckioheerden Ehrewyrdigh och wellerde H:r Matthiam Salonium ifrån åhr 1668 till åhr 1671 passerat är); KA mf. ES 2036 (rr 22) Saloisten käräjät 26.10.1685 s. 32 (Kyrckioherdens H:r Mattz Salovius Hemman Kuliu); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kemin käräjät 19.–20.2.1686 s. 123 (Wällärde H:r Samuel Antilius fullmechtigatt af sin Swer fader Kyrckioheerden j Salo Sochn H:r Math: Salonius, och Lentzman der sammastedes Jöns Josephsson Jusola, om dess Lax och uthfiskie som Kyrckioheerden och Lentzman effter Gambla breef wore berättigat till i Måndaluåto), Saloisten käräjät 25.–28.9.1686 s. 501 (Biskopen på Magister Johannis Saloni 2443 egen ansöckningh hade behagat, giöra den förordningh, effter M:r Johan wore elste Caplan och Pastor Siukliger, dhedh Mester Johan skole för församblingen dheste betre Om warnadh begifwa sigh ifrån Frantzela Capell Neder till Moder Kyrkian), 508; KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 154 (Niemilä hemman i Sawilaxby, katso 837); KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 1.–3.9.1690 s. 140 (H:r Jacob Forbus å sin Sahl: Swerfaders Kyrckioheerdens Salonii Enckias wegnar); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 25.–26.8.1692 s. 131 (Sahl: Pastoris Mathiæ Saloni Enckia Leet igenom dess Son Studiosen Dn: Math: Salonio påminna Rätten, det hon eij kan förmå effter denne Rättz förra uthslag dess Sahl: Mans resterande pastoralier); KA mf. ES 2041 (rr 37) Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–12.9.1700 s. 908 (ytterligare berättade och H:r Kyrkioherden [Mårthen Peitzius], huru såssom een Åkertäppa, som uth wedh Kyrkiogårdz Staqvetet ligger och kallas Kirkonwainiå, af Sahl: Pastoris Londini Erfwingar, som Kulliu hemman besittia, prætenderes och innehafwes). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #28; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #28 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 167, 170; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #871D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=438>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Londinus], Matth. Johannis Saloensis. Ob. 28: Upsaliæ depositus || Son af kh i Salo Joh. Londinus († 1668). Kpl 1650 och kh 1668 i Salo. Antog namnet Salonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26.

Tallenna tiedot muistiin