Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1699 Henrik Stichaeus Henricus Johannis, Nylandus 4399. Vht: Mäntsälän kirkkoherra Johan Stichaeus 1834 (yo 1665/66, † 1705) ja Kristina Lupaeus. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691) Henricus Johannis Stichaeus. Pastor regiminis. Ylioppilas Turussa kl. 1699 [Stikæus] Henr. Nyl _ 225. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 28.2.1700. — Mäntsälän kirkkoherran (isänsä) apulainen 1700. Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Gotth. Vilh. von Budbergin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1702, rykmentinpastori 1706. Palveli rykmentin mukana Riiassa. † 21.7.1710.

Pso: Vendla Nilsdotter Saurenhoff (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1711 f. 461v (KA mf. WA 2075); KA valtakunnanregistratuura 26.9.1703 f. 298 (Battaillons Predikants fullmakt för Hindrich Sticheus ... at wara Bataillons Predikant uti Johan Molsdorffers 3737 ställe, som är blefwen befordrat til Regements Predikant under Biörneborgs läns Regementet), 2.11.1706 f. 410 (Confirmation för Regements Predikanten Hindrich Johan Stichæus på des den 10 Maij sidstledne erhållne Regements Predikants beställningen under Kongel. Maij:ts Nylands Lähns Infanterie Regemente); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 3.7.1701 s. 128 (Såsom Wällärde H:r Hinrich Stikeus, den der öfwer 2 Åhr warit der K: Faders Kyrkioherdens i Menselä H:r Johanni Stichæi Coadiutor, hafwer och äfwen undher samma tijdh då han här i Ortten besökt des Swärförälldrar, her uthi Stadz Körkan giordt åthskillige Finske och Swenske Prädikningh sampt Mässningar; Altså hafwer merbem:te H:r Henrich Stichæus nu hoos oss anhollit om wårt betygande öfwer des här förde lefwerne, på det han wedh hwarie handa förefallande Öpningh, kunde sådant till sin befordringh i wederbörigh Ortt framwijsa; Fördenskull medan mehrbem:te H:r Stichæus eij allenast Freqventerat Scholan härsammastädes åthskillige Åhr, uthan och som bemält är, giordt här i Stadz körkan sedan han A:o 1700 d: 28 Febr: blef af hans högwyrdigheet H:r Biskopen och det Ven: Consistorio ordinerat ...), Helsingin RO 22.7.1701 s. 164 (om Succession till Cappellans Embetet här sammastädes, katso 4187). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 295 (LIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46 (LIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #265; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 3. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 59; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22.

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Stichaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4399>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stichaeus, Henr... p. 231 läs 213. Båda bröderna skolares i H:fors.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46.

Stikæus [Stichæus], Henr. Nyl. p. 225 || Hans bror p. 231. Pvgd 1699. Bataljonspredikant vid öfverste Budbergs regem. (Akiander).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 295.

Tallenna tiedot muistiin