Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1644 Gabriel Ahlholm Gabriel Henrici, Pyhäjokiensis 440. * noin 1628. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra Henrik (Henricus Johannis, † 1650) ja Anna Claesdotter Groth. Ylioppilas Turussa sl. 1644. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Gabriel Henrici Pyhäjokiensis. Ylioppilas Uppsalassa 31.10.1645 Gabriel Henrici Alholm Ostrobothniensis [fratres] [Ex Academia Aboensi accesserunt.]. — Pyhäjoen kappalainen 1647, Pyhäjärven Ol. 1664. † noin 1684.

Pso: Elisabet Andersdotter Ulstadius († 1691).

Veli: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

Poika: Henrik Ahlholm 2028 (yo 1669).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #30; KA mf. ES 2113 (tt 1) Saloisten käräjät 25.–26.1.1654 (Caplanen ifrå Pyhäjoki Her Gabriel); KA mf. ES 2028 (rr 6) Pyhäjoen käräjät 17.6.1648 f. 341v (Bewiliades een Caplaan på hwardere ååhn till at fiskia tillijka medh andre lottagne Consorter); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pyhäjoen käräjät 30.7.1651 f. 321, Pyhäjoen käräjät 26.3.1652 f. 461v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Pyhäjoen käräjät 21.1.1656 f. 256v; KA mf. ES 2031 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 23.–24.7.1667 f. 54; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 17.–18.2.1670 f. 393 (Fordom Borgmestaren i Uhlo Wäll:t Daniell Kröger kärde till Cappellanen här i Sochnen Wällärde H:r Gabriell Ahlholm om 256 D:r K: M:t som hans Sahl: Fader H:r Henrich Kyrckioherden här sammastädes utaf handelsmannen i Stockholm Sahl: Hans Nyman A:o 1638 den 15 Febru: skall opå tiera bekommit hafua), 393v, Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1670 f. 457 (Caplan H:r Hendrich Allholm, tarkoittanee Gabrielia), 457v (Caplans H:r Gab: Allholms Citation), 458v, Pyhäjoen käräjät 2.–4.8.1671 f. 777 (Sahl: H:r Hindrich Alholms [Kyseessä on Gabrielin veli, Brahean pormestari Henrik Henriksson Ahlholm († 1666), jonka leski oli Anna Andersdotter Uhlstadius, katso Genos 75 (2004) s. 38] Änk: hust: Anna Anderssd:r förmedelst sin Fullmähtigh Hindrich Turdfiell fordrade af H:r Gabriel Ahlholm 329 D:r K:m:tt H:r Gabriel exiperade der emot säiandess sig intet henne wara skyldig, och om detta skulle herflyta af h:s Sahl: Faders Geld, så sade han sig icke eensammer sådant wara plichtig att betahla, dy och som Fullmechtigen icke rätt underrättat war, huar uthaf samma herflöth eller huem egentl: der till swara borde, påladess honom näste ting med bättre beskedh framkomma), 777v; KA mf. ES 2034 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 1.–3.8.1678 f. 205v (Bårg Mäst:s i Uhlo Sahl: Daniel Krögers Enckias h: Maria Daniels dotters fullmächtige Swen Nillsson Uddhäll, fordradhe af Cappellanen i Pyhä Jerfwj Wähl:de H:r Gabriel Aalholm förmedelst inlagd Rächning 85 D:r 22 ö: Kopp:r m:t. H:r Gabriel war nu intet sielf tillstädhes, uthan hans fullmächtige [Cronones Länssman] S:r Petter Tijdher, swaradhe); KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 2.1680 f. 2v (Vuotila Hemmanet); KA mf. ES 2035 (rr 20) Pyhäjoen käräjät 28.8.1683 s. 425 (Capellanen H:r Gabriel Ahlholm, hwilken Första Böndagen då han gått i Kyrckian att hålla Gudztiensten, haf:r igenom en hefftigh wådeld förlorat all sin egendoom, så han är helt och hållen uthblåttat och hustrus kleder opbrunnit, så hon ei kan komma att gå till Kyrckian, och werderades hans Skada öf:r 300 D:r K:m:t, derföre effter 37 Cap: i B: B: L: L: och Kongl: renoverade huusesyns ordningen tilldömbdes H:r Gabriel 2 öre S:m:t af Pyhejoki, Calajoki, Lochto, GCarleby, Kelfwio och Cronoby Sochnar, dem Cronans Befallningzman bör uthfordra och H:r Gabriel tillstella); KA mf. ES 2036 (rr 22) Pyhäjoen käräjät 5.10.1685 s. 45 (Sahl: Caplan H:r Gabriels hustru hafft denna Margeta [Barna Mörderskan Margeta Thomass d:r] der opp wedh Pyhä Järfwj Capell till Prestegårdh och henne hårdeligen förehållit, hwarföre hon uthlåtit sigh emellan ächta fålk, så dhem emellan stoor osemia och illwillia wore opkommen); KA mf. ES 2037 (rr 27) Pyhäjoen ylim. käräjät 7.3.1690 s. 238 (dhen effter honom [Caplan Sahl: H:r Johan Sigfridi] kommande Sahl: H:r Gabriel Alholm hafwa dhe slätt inttet achtat, druckit och snufwat under Gudztiänsten sin Emellan i Kyrckiebencken snuf Toback, Och nähr han dem derföre warnat, hafwa dhe undsagt honom der han eij skulle låta som dhe wille, skulle dhe fåå snart rådh för honom). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 158–159, 161; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 108; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #30. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 160; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 804 (Lithovius Taulu 7).

Päivitetty 5.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Ahlholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=440>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Alholm], Gabr. Henrici Pyhäjokiensis. Ob. 30 || Hans far och bror i III. Depositus i Upsala 31.10.1645. Kpl i Pyhäjoki. Död 1691.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25.

Tallenna tiedot muistiin