Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1644 Jakob Jurvelius Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 441. * noin 1627. Vht: oululainen kauppias Jakob Sigfridsson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Jurvelius, Jac. Jac. Ostrob _ 24. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Jacobus Iacobi Jurvelius. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1647 – kl. 1649. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1649 – kl. 1651. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1651 – sl. 1653. — Pietarsaaren pedagogi 1654, erotettu 1660. Pyhäjoen pitäjänkirjuri (1670). † 1675...1684. — Naimisissa (1659).

Veli: Oulun kirkkoherra, FM Mikael Jurvelius 55 (yo 1640, † 1670).

Lanko: Nevanlinnan lukkari Henrik Turbecchius, myöh. Turdfjäll 1322 (yo 1659, † ~1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 99b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #31; KA mf. ES 2028 (rr 6) Kemin käräjät 14.–15.7.1646 f. 109v (Till att uthmäta Sal: Jacob Sigfredsons gäld i Uhlå nämbdes af Rätten Lentzman och Hans Nilson i Kyrkie by the der hans arfwingar behielpelige wara skole att sådant bliffwer aff debitorerne dem ährlagt och betalt), Limingan käräjät 22.–23.7.1648 f. 355 (Jacobus Jurvelius käradhe till Jussilan Thomas om 40 D:rs geldh han åt hans Salige Fadher Jacob Sigfredhzsson ähr skylldigh blifuitt effter såsom Lars Simonssons i Ulå räkningh och witneskrifft uthwijsar; deremoot förebar Thomass sigh hafua ländt åt hans Salige fadher een häst till Saufwålandh och der blifuit så uthkördt at han störtnadhe när han igen fördes eftersom Sigfredh Mattzsson och Jacob Hindersson witnadhe, dy wiliandes der i afkårta); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pyhäjoen käräjät 29.7.1658 f. 465; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1670 f. 458v (Sochneskrifwaren Jacob Jurvelius), Pyhäjoen käräjät 2.–4.8.1671 f. 778; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 8.–10.2.1672 f. 80v, Pyhäjoen käräjät 26.–27.6.1672 f. 124 (Emädan Henrik Turdfiell 1322 med Edh å book Ehrhölt sigh intet bekommit af sin Swåger Jacob Jurvelio dhe Sex D:r Som Jurvelius upå Turdfiels wägnar upburit af Anders Larsson Äilola), 124 (Effter utgifwen obligation d: 10 7:bris 1670 dömdes Sochne Skrifwaren Jacob Jurvelius at betala til sin Swåger Henrik Turdfiell Tiugu Tre dal:r km:t); KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 16.–17.8.1680 f. 205v (ett skriffteligit Instrument af Dato d: 13 Decemb: 1672 ... Dem emillan sålunda passerat wara Attestere, Florentz Aahlholm, Jacobus Jurvelius, Jöns Hendersson Tirinen); KA mf. ES 2035 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 21.–22.1.1684 s. 63 (Carins Mans Jacob Jönssons qvittans, af Dato d: 11 Januarij 1675, der under Sahl: Lendzman Florens Aalholm, Sahl: H:r Henrich Hourenius och Sahl: Sochneskrifwaren Jacob Jurvelius attesterat hafwa). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 209 (15.10.1653, Opponerade iagh publice pro Stipendiarijs vnder M. Abrahamo [Thauvonio] Phys: Profess: De Materia Corporis Naturalis, såsom och M. Martinus Miltopæus och Respondens war Dn. Jacobo Jurvelius Botn.); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 240, 286, 304, 305, 307, 398, 424, 468, 470, 488, 504, 547, 561, 587, 589, 594, 599; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 60–61 (8.4.1657, Sent. D. Jacobus får veniam concionandi); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #31. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 222; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #116; G. Luther, Släkten Turdfjälls väg. Släkt och hävd 2002 s. 15.

Päivitetty 27.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Jurvelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=441>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jurvelius, Jac. Jac. Ostrob. p. 24 || Ob. 31. – Studerade medicin. Stipendiat 1647–54. Hade sak med borgm. Dan. Kröger i Uleåborg 1651–53. Hans bror i I?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26.

Tallenna tiedot muistiin