Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1699/00 Anders Luscinius Andreas Johannis, Nylandus 4471. * Helsingissä 28.4.1680. Vht: helsinkiläinen porvari Hans Henriksson Lusinius ja N.N. Claesdotter. Ylioppilas Turussa 1699/00 [Lusinius] Andr. Nÿl _ 229. Respondentti 23.6.1705 pro exercitio, pr. Gabriel Juslenius 2987. Respondentti 8.5.1707 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 17.6.1707. — Helsingin triviaalikoulun alempi kollega 1707–08. Pakotettu perumaan pietistiset harhaoppinsa Viipurin tuomiokapitulin edessä v. 1707. Helsingin kappalainen 1711.

Sukulainen(?): rykmentinpastori Jakob Lusinius 1658 (yo 1663/64, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 348 (20.11.1705, suosituskirje Viipurin tuomiokapitulille); KA mf. ES 1891 (ll 25) Helsingin RO:n tutkinta 18.1.1708 s. 40–56 (inqvirera och Ransaka om det Capplan här i Staden Magist:r Magnus Auricola 4187, angifwit som skall Magist: Andreas Luscinius hafwa begådt Crimen Læsæ Majestatis, förmedelst det han skall fält een otijdig dom om wår allernådigste Konung, angående det någre Pietisters Skriffter skola blefwet Upbrände ... Professor Franck, och des Skriffter. Jatkuu 3.6.1708 s. 456–471); KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 211 (Præceptoren i huuset D:nus And: Lusinius till wittne framhafdh, intygade efter aflagd edh, det han eij wetat eller hört om detta tahl, innan Handelsmans Sundhs eldsta Sonn (vertaa 4746) i wåras kommit från Hellssing, och berättat, det ett tahl skall wara i alles mun, som skulle Helena Bock tillskyndat sin fäädeija döden); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 2.5.1685 (Aflade Anders Hindersson Lucinius sin Borgare Eedh på 6 åhrss Tijdh, och woro hans Cautionister Gabriel Forssman och Hindrich Thomasson Besökiare, niuter ett åhrs frijheet som andre nye Borgare); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 15.2.1699 s. 60 (een diecknes And: Lussinj Attest); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 19.3.1700 s. 7 (Johan Lussenius Ogifft och Borgare Sonn aflade Eedh och stälte i Caution Erich Salm, Erich Sillman, niuter frijheet ifrån Walburgi Nästkommande till samma tijdh 1701, betahlar Burpenningar 5 d:r), Helsingin RO 3.3.1702 s. 67 (Såssom Rådhm:n Wähl:t Hans Foss dhen dher A:o 1694 d: 13 Janua: försåldt, till Cantoren Wählb:de H:r Bertil Hertz framl: Tullskrif:n Erich Swänssons Gårdh, haf:r nu igen samma gårdh sig af bem: Cantor tillhandl:t effter Upprättadt kiöpe breff af d: 1 hujus för 150 d:r k:m:t; Altså bleff samma gårdh nu första gången uppbudhen, så och medan borg:n Johan Lusenius påstår Wijderboande Retten till samma Gårdh ..., 21.5. gårdh belägna Emellan Sallmack:n Hertzels Och framl: borg:n Hans Henderss:s Lussini gårdar ... hafwandes fuller Hans Henderssons Son borg:n Johan Lusenius sedan han fick förnimma dett Cantoren Gården igen försåldt till Rådhm:n emot kiöpet och förste uppbådet om d: 3 Martij protesterat), Helsingin RO 12.3.1702 s. 73, Helsingin RO 13.10.1702 s. 156; KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 22.6.1708 s. 57–71 (blef effter den högl: Kongl: Håfrättz imposition af d:n 13 sidstledne Maij undersökt och Ransakat om Magist: Luscinii förgrijpellsse, huru han utan föregången Skriftermåhl kåmmit Nästledne Pallm Söndagen att begå herrans högwärdige Nattward ... Bijsittiarnes uti öfrige Rådmännernes [Johan] Burtz och [Johan] Kårttmans ställe hwilcka haf: Jäf emot sig, handells åldermannen Clemet Södermans och handellsman Johan Spijks Närwahro ..., 30.6. Resolution ... i förmågo af åfwan Citerade 11 Cap: § 9 i Kongl. Kyrckioordningen Erkännes Luscinius wara förfallen till dedt der uti Nämbde Straffet Nembl:n till uppenbara Kyrckioplicht sampt 100:de D:r Sölf:r m:t böter till Kyrckian och dhe fattige ...); KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 13.7.1706 f. 25 (ett Pasqvil Bref, katso 3187). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 299 (LX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #268. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 248; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 184; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; E. Kansanaho, Suomalaiset yltiöpietistit Lauri Ulstadius ja Pietari Schaefer. SKHSV 41–42 (1954) s. 179; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1849R, 1853G, 2640R, 3382G; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 90; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 177; P. Schäfer (toim. M. Piispa), Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 (2000) s. 38 (11.5.1709), ..., 240 (9.6.1713, Sain tietää, että minun rakas veljeni, And. Luscinius, on päästetty fankeudesta Helsingissä, kun vihollinen 14.5. helatorstaina oli turmellut sen paikan ja kaupungin).

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Luscinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4471>. Luettu 17.8.2017.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lusinius [Luscinius], Andr. Nyl. p. 229 || Son af handl. Joh. Luscinius i Helsingfors. Respondens 23.6.1705 (med ded. till sin far) u. Gabr. Juslenius, 8.5.1707 pro gradu u. Munster. Magister 17.6.1707. Skolkollega i Helsingfors 1707–08. Kpl der 1712?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 299.

Tallenna tiedot muistiin