Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

19.7.1700 Henrik Mollerus Henricus Benjamini, Narvensis 4536. Vht: Soikkolan kirkkoherra Inkerissä Benjamin Mollerus (Benjaminus Thomæ, † 1702) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Narvan koulun oppilas (1695). Ylioppilas Turussa 19.7.1700 [Mollerus] Henr. et Abr. Narv _ 233. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 d. 19. Julii] Henricus Mollerus Narvensis. Ylioppilas Uppsalassa 5.11.1701 Henricus Mollerus Narvensis ex Acad. Aboënsi cum honesto testim. — Kenraalimajuri Karl Gustaf Skytten rykmentin eskadroonansaarnaaja Liivinmaalla 1709. Rykmentinpastori. Ruokolahden kirkkoherra 1719 (virkaan 1722). † Ruokolahdella 19.4.1731.

Pso: Brita Serlachius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Ruokolahden kirkkoherra Johan Cojander 5371 (yo 1722/23, † 1742).

Appi: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Veli: majuri Abraham Mollerus, myöh. Möller 4537 (yo 1700, † 1726).

Lanko: Narvan kappalainen Johan Nybeck 3505 (yo 1688).

Vävy: Taipalsaaren kirkkoherra Magnus Orraeus 5409 (yo 1723, † 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 133a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #340; KA valtakunnanregistratuura 22.8.1717 f. 199 (Confirmation för innanskrefne Präster och Fältskiärer ... Reg:ts prästen wid den i Finland sammansatte battaillonen Hindrich Molerus antagen d. 11 Sept. 1711 af Gref Nieroth), 26.11.1719 f. 204 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde fullmakt för H. Mollerus wid Ruokolax försambling ... medelst Mag. Gråås 3268 transporterande til Sånga Pastorat, kyrkioherde bestälningen wid Ruokolax Församl. i Wiborgs lähn är worden ledig); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Inkeren, Liissilän, Venjoen, Lopen ja Järvisaaren käräjät 8.–10.2.1687 f. 48, Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 1.–3.9.1687 f. 171v; KA mf. ES 1878 (kkk 4) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 14.–17.3.1688 f. 4v; KA mf. ES 1878 (kkk 5) Venjoen ylim. käräjät 25.11.–10.12.1690 s. 303 (Förmyndare, katso 3062); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.8.1691 f. 215; KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin yläosan käräjät 17.–22.6.1695 s. 221 (Effter förrättad Gudztienst af Kyrckioheerdens i Soikina H:r Benjamins Molleri Substitut Studioso D:no Rubellio 3388 publicerades på wahnligit sätt en Allmän Tingzfredh); KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 201 (Framledne Kyrckioheerdens utj Soikina Sahl: H:r Benjamins Molleri Enckia Hustru Catharina Juliana Bergman kom för Rätten medh sin Stiufson Studenten D:no Hendrich Mollero, såssom tahlande på sine egne som och sin Broders Lieutenantens Abrahami Molleri 4537 wägnar, sampt Probsten och Kyrckioheerden här i Caporie Ehrewyrdige och wähllärde H:r Johan Schütz sampt Cappellanen H:r Johan Melartopæo 4013 befullmechtigadh af Cappellahnen i Narven H:r Johan Nybeck 3505, såsom af Consistorio Constituerade Förmyndarer för Sahl: Kyrckioheerdens Omyndige Barn, som äro Benjamin (katso 6465) och Aron Molleri, sampt Maria och Elisabeth Mollerer, insinuerandes ett Inventarium som Sahl: Kyrckioheerden A:o 1699 utj Kyrckioheerdens Tollengreens och Fendrichens Nills Eekmans Närwaro uprättat för sitt inträde i andra Gifftermåhlet; Men sedermehra på Consistorii förordningh d: 16 Junii 1700 af Sahl: Rectoren och Notario Consistorii Biörck, Kyrckiowärden H:r Krook, och Cappellanen H:r Nybeck, blifwit öfwersedt, och utj Nämbdemännens Jochim Jacobssons och Grisca Michailoffs Närwaro wärderat, som sig in alles bestigit utj Contante Penningar, Huusgerådh, Boskap, Spanmåhl, Böcker och uthstående Giäldh till 4007 D:r 8 öre K:m:t, hwaraf doch skulle af oskiffto betahlas 125 D:r som Sahl: Kyrckioheerden skyldigh war, sampt 40 D:r för ett Stodh, som Sonen Henrich Mollero som een Faddergåfwa till hörde ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306 (LXI); K. G. Leinberg (julk.), [Turun ylioppilaiden asevelvollisuudesta v. 1700–1702]. HArk ptk 20 (1908) s. 36; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 9; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 48. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 79 (Heinrich Molerus); M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 235; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 130; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 73.

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mollerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4536>. Luettu 19.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mollerus, Henr. Narv. p. 233 || Vib. 340: 19.7.1700. En Henr. Mollerus nämd redan i XLI; sannolikare denne. En Benj. T. Mollerus kpl i Slavänka 1685, kh i Soikkina, Ingermanland, 1693–95.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306.

Tallenna tiedot muistiin