Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1644/45 Johan Wellander, myöhemmin Welinus Johannes Christierni, Lemoensis? 456. Vht: Maskun kihlakunnan kruununvouti, uusikaupunkilainen raatimies Krister Lydiksson († 1672) ja Katarina Tomasdotter (joka omisti Velluan tilan Kalannissa). Ylioppilas Turussa 1644/45 Wellander Joh. Christierni Lehm _ 24. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.6.1657. — Janakkalan kirkkoherran apulainen 1657, sittemmin ilmeisesti vapaaherra Gustaf Hornin pappi Lammin Porkkalassa (1660–63). Janakkalan vt. kirkkoherra (1664), kappalainen (1668), kirkkoherra 1670. † Janakkalassa 1681.

Pso: Anna Mattsdotter tämän 1. avioliitossa.

Veli: majuri Claes Jägerhorn, v:sta 1689 Jägerskiöld 69 (yo 1640, † 1691).

Poika: Lapin kirkkoherra Johan Welinus 3746 (yo 1691, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; KA mf. ES 1881 (ll 3) Janakkalan käräjät 15.6.1665 f. 17v (emot sin wederpart och Siellsöriare H:r Johan Christiernj); KA mf. ES 1882 (ll 4) Janakkalan käräjät 16.3.1668 f. 8v (Caplan Wällärde H:r Johann Christierni), Janakkalan käräjät 1.–2.6.1668 f. 26 (Tå föresteegh Caplan Wällärde H:r Johann Christiernij och giorde witterligit huru som han hafuer ährnadt uptaga ett Uhr manne minnes Ödhe Legat Jordh i Tarima by om 4½ öres Landh och Man:l ½ der Thomas Matzsson tilförende åbodt hafuer, Hwssen aldeles förfalne, och för dess ringa Legenheet skull ödhe stådt); KA mf. ES 1882 (ll 5) Janakkalan käräjät 19.–20.11.1669 f. 46 (Caplan här i Sochnen Wällärde H:r Johann Christierni); KA mf. ES 1883 (ll 6) Janakkalan käräjät 2.–3.3.1674 s. 22 (Förekom Kyrckie Heerden Wällärde H:r Johannes Walinus och beswäradhe sig öf:r dhe Hitis Ikalois och Rastila boar att deras Hästar och Boskap giör obotelig skada, uppå Präste Gårdz Ägor, i synnerheet upätit hans Sweedh), 31, Janakkalan käräjät 18.–19.10.1678 s. 99 (Emedan såssom Kyrckioheerdens H:r Johan Willenius Sahl: Swärmodher Agnetha Jörensd:r uthkom Een Sölf Stop, åth Agnetha Hindersd:r at settia till underpant oppå 2 T:r Sp:ll hoos Simon Simonson i Uchkoila), Janakkalan käräjät 2.11.1680 f. 72v (Alldenstund Kyrckieheerden i Janackala Sochn, wällärde H:r Johan Wellinus sigh beswärer öf:r sin Landbonde, Michell Berttillsson i Tarima, at han uthi dhe 5 åhr, som han på hemmanet suttit, icke et huus bygdt hafwer, icke heller dijkedt el:r nyt gerdet), 79v (Förekom Kyrckioheerden i Janackala wyrdige och wällärde H:r Johan Velinus och giorde Rätten witterligit huru såsom han hadhe sigh till handlat et Ryttare hemman, belägidt i Tarima by, aff hustro Barbro Ersdåtter, om 6½ öres skatt ... som Kiöpebrefwet aff d: 21 Aprilis 1675 det uthwijsar); KA mf. ES 1883 (ll 7) Janakkalan käräjät 14.–15.2.1681 s. 47 (Förekom Kyrckioheerden wähllärde H:r Johan Welinus, och gaf Rätten tillkänna huru såssom han för sin fattige hustro och barn skull ähr nödgader sigh tillhandla et Ryttare hemman uthi Tarimaby, beklagandes sigh dher till ganska ringa Ägor hafwa, och Lijkwehl måst i dhesse swåhra Krigztijdher, många Mundteringar till Chronones Tienst uthsättia, hwarigenom han beklagadhe sigh i stoor Giälldh och skulldh sänckt hafwa, begiährdte fördy om sitt hemmans beskaffenheet Lagl: ransakas); KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 29.5.1682 f. 95v (Alldenstundh Barbro Peersdotter i Tarima sigh beswärar at hon af sit hemmans werde Tarima dedh hon Sal: Kyrkioherdn H:r Johan Velin försåldt icke en halföre bekommit hafwer, utan hennes Son och sona hustro, hwilka nu eij tillstädes woro), Janakkalan käräjät 18.–19.1.1684 f. 13 (Kyrkioheerdens i Janackala Sal: Johan Welini Änkia hustro Anna Matssdotter i Tarima bekiändes på H:r Probstens Ehrewördige Gabriel Melartopæi 1800 angifwandhe, att hon skall lärdt hans Hustro widskepelsse bruka för Spänabölder, som sigh i Barn Sängh yppas pläga och bidit henne koka gröt åth hundarna så så skulle hon slippa den wärken der igenom, dedh Probstens hust:o icke giort :/ sigh då hon [Anna Matssdotter] Ungh á 6. ell:r 7 åhr warit, lärdt af andra, och sielf kokat gröt, lagdt Smör iblandh och gifwit den åth een Ungh hundh täfwa till äta, den första gångon hon hwalpa skulle, på dedh hon aldrigh skulle få i barnsängh eller elliest Spena Bålda, dedh henne och wederfarit är, att hon aldrig hafft någon bröst wärk, för än i Åhr een bålda allenast, Och såssom hon een Präst änkia är, och för widskepelsse angifwes, Altså likmätigt privilegierne kan saaken eij afhielpas uti Consistorij fullmechtiges frånwaro), 13v (Probsten Ehrewördig H:r Gabriel Melartopæus anklagade Margeta Jacobzdotter för dedh hon skall brukat Truldom widh brygningar, förgiort h:o Anna Matzdotters Brygningh, och hotat hennes Man sahl: Kyrkhern, hwilket straxt effter dödh blifwit, berättandes sigh dedh hördt af h:o Anna Mortensdotter och h:o Margeta Pålssdotter, men Margeta Jacobzdotter negeradhe); KA mf. ES 1884 (ll 8) Janakkalan käräjät 4.–5.6.1685 f. 73v (Emedan Margeta Påhlsdotter i Tarima medh sin son Erich Eskilsson icke tillförne äro tillstädes komne och nu om sider sigh infunnit, dy framhadhes Margeta Påhlsdotter i Tarima, effter dhen Högl: Kongl: Håfrätz Resolution af d: 8 Julij 1684 och tillspordes, om icke hon hördt af sin son Erich Eskilsson, dedh, att sahl: Kyrkioherdens H:r Johan Vellini Landbo hustro Margeta Jacobzdotter skall undsacht bem:te sahl. Kyrkioheerdhen i Janackala, som några dagar dereffter dödh blifwit, såssom och att hon förgiordt sahl. Kyrkioheerdens Enkias, dygdesam h:o Anna Matzdotters, brygningar? Swardhe sigh dedh intet hördt af sin son, eller någon annan, utan uti häpenheet dedh bekändt uti förledhit åhr för Rätta, effter hon då första reesan för Rätta stodh, och i fruchtan för Kyrkioherden H:r Gabriel Melartopæo, som hennes angifware war, sadhe dedh i sin Enfaldigheet, effter hon hördhe Kyrkioheerden så willia dedh hafwa, och icke behaga hennes första bekännelsse, utan påstodh att hon skall dedh bekändt för honom, som doch aldrigh sant är, menandess dedh wara bättre, att blifwa Kyrkioheerdhens wän, när hon skulle seija sigh hördt sådant af sin Son som borta war), Janakkalan käräjät 4.9.1685 f. 122 (Kyrkioheerdens Enkia Ehreborne och dygdesamma Matrona, Anna Matzdotter uti Tarima, inladhe Wälb: H:r Landzhöfdingens resolution af d: 31 Aug: 1685, att om 1678 Åhrs ränta för Tarima Ödhesshemman, som sahl. H:r Kyrkioheerdhen Johannes Vellinus uptagih uti Tarima, att skatta före), Janakkalan käräjät 2.11.1688 f. 259 (Emedan ingen af h:o Anna Matzdotters eller sahl: Kyrkioherdens H:r Johan Wellini slächt här å orthen finnas som förmynderskapet förwalta kunde, och h:o Anna sig uti ett annat gifftermåhl begifwit; Altså förordnas Kyrkwärden Gustaf Erichsson i Turengi och Hindrich Jörensson i Karhis till dhe omyndige barnens förmyndare, som dett effter förmyndar ordning förwalta skola); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 96v (Företrädde Wällärde H:r Johannes Christierni och framlade H:s Exell: Richz Tygmestarens den wälborne herres her Gustaf Horn Ewerdtssons Bookhållares, Wäl:t Peer Larsson Ömans Häredz Rätten tillskrefne Skrift, innehållandes någre beswär emot åthshillige som Pårckala Gårdz Råår och Röör shola öfwergådt hafwa), Hauhon ym. käräjät 24.–26.10.1661 f. 179v (Förekom H:s Exell: Richz Rådetz och Tygmestarens den högwälborne Herres H:r Gustaff Horns Fullmechtige Dns: Johannes Christierni), Hauhon ym. käräjät 23.–26.11.1663 f. 425v (H:r Johannes Christierni på Pårckala), Hauhon ym. käräjät 4.–6.7.1664 f. 482v (Samma Män Uthmäta och efter Ransachan H:r Johannis Christierni Velini Uthlänte Span:ll hoos åthschilliga); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 22.–23.10.1666 f. 929 (Dominus Johannes Vellinus ... Skrifteligen den 16 Julij 1664 betyga); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 2.3.1663 (Instälte sig H:r Johan Christiernj uthj Janikala Sacellanus, och giorde klageligit in för Rätta, at hans broder Erich Christerson, är j förleden höstas oförmodeligen igenom döden omkommen på Johan Mattsons skuta wed hijtkompsten ifrån Räfuel, och Johan Mattson som alla hans quarlemnadhe saker innehafft hafuer, icke haf:r welat låta dem inventera ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 12 (XII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 58, 75, 80. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 335; J. Vallinkoski, Juhana Welin, wolffilainen filosofi, runoilija ja seikkailija. HArk 52 (1947) s. 213; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 225 (Jägerhorn-Jägerskjöld Tab. VII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 65 (Jägerskiöld Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 561 (Jägerskiöld Tab. 1); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1988.

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Welinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=456>. Luettu 6.7.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Welinus, Joh. Christierni. – Möjl. den student Joh. Christierni, som pvgd 1657 till adj. hos kh i Janakkala, ty kallas 1664 vicepastor och blef 1670 kh i samma församling, † omkr. 1680.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 12.

Wellander, Joh. Christierni Lehm. p. 24.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin