Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.3.1701 Petter Nappenius Petrus Johannis, Narvensis 4588. * Narvassa 12.5.1684. Vht: Narvan suomalais-virolaisen seurakunnan kirkkoherra Johan Nappenius (Johannes Georgii, † 1697) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 11.3.1701 Nappenius Petr. Narv _ 238. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1701] d. 11. Mart. Petrus Nappenius. Narvensis, Lector Lingg: Gr. & Ebr. in Gymnas. Borg. Ylioppilas Uppsalassa 8.8.1718 Petrus Nappenius Narvensis \ I Symbola tillagdt: 'ob paupert. nihil dedit. Vide Acta Consist. 30 Aug.'. Ylioppilas Lundissa ? ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. — Pakeni sotaa vanhempiensa kanssa Narvasta Mäntsälään ja edelleen 1713 Tukholmaan. Porvoon lukion kielten lehtori 1724, ero 1753. † Mäntsälässä 11.10.1767.

Pso: Elisabet Custer tämän 2. avioliitossa († 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #352; KA valtakunnanregistratuura 6.10.1679 f. 574 (Collation för [Regiementz Prädikanten aff Öfwerste Funcks Regemente] Johan Nappenio på Menduharie ... regal pastoratet Menduharie uthi Wijborgz Stifft, igenom den förrige Kyrkeheerdens H:r Bertills (katso 2171) dödelige afgångh, förtijdes befinnes ledigt), 8.6.1681 f. 443 (Fullmacht för H. Johan Nappenio at wara fält Predikant ... aldenstundh Fältpredikantz tiensten wedh öfwersten Rembert von Funckens regemente, förmedelst Jacobi Lucini 1658 dödelige afgångh, ähr ledigh worden), 14.6.1681 f. 457 (Till Biskoppen Bång för Mollero 2171, at han blijr widh Wenduharie Pastorat ... skall alt framgeent widh bem:te Pastorat blifwa maintinerat, oachtat at een annan Nappenius ben:d genom sin eensidige berättelse Wår Fullmacht der på erhållit, honom Mollero till prejudice), 5.12.1687 f. 671 (Collation för H:r Stephan Sylwester, at wara Regimentz Prädikant under Safwelax och Nyslotz läns Infanterie Regimente uti H:r Johan Nappelij ställe ... aldenstund Regimentz Prädikantz beställningen under Öfwerstens Ädel och Wälbördig Jochim von Chronmans Regimente uti Saffwelax och Nyslotz län förmedelst H:r Johans Nappenij befordning på annat sätt, är ledig), 15.1.1698 f. 60 (Kyrkioherde Fullmackh för Eric Buhre 3400 wid finske Församblingen i Narven ... medelst Kyrkioherdens Johan Nappenij dödelige afgång, Pastoratet wid finske Församblingen i Staden Narva är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1722 (bb 11) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 9.10.1685 s. 120 (Pastoris Regiminis H:r Johannis Nappenij intygan dat: Narfwen d: 1 Junij nestledne); KA mf. ES 1724 (bb 16) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 227 (Hakelwerkz Probsten i Narfwen H:r Johan Nappenius); KA mf. ES 2003 (oo 4) Kerimäen käräjät 20.–23.7.1664 (Förekom Cappellanen i Kerimeckj Sochn hederlige och wellerde H: Bartoldus Georgij, giffuandes tillkenna sigh besittia ett elacht och ringa Hemman i Kapoila by); KA mf. ES 2005 (oo 6) Kuopion käräjät 14.–16.1.1685 s. 37 (Fureeraren Thomas Bertilsson Nappenius), Kuopion käräjät 11.–13.6.1685 s. 188; KA mf. ES 2010 (oo 20) Kuopion käräjät 10.–13.2.1706 s. 55 (Framledne Furiers Thomas Nappenii effterlefwerska dygdesamme Catharina Savandra); KA mf. ES 1808 (hh 1) Ylim. kuulustelu Obskovan hovissa 8.4.1684 s. 110 (katso 2531); KA mf. ES 1327 (l 5b) Ivangorodin läänin käräjät 8.–11.1.1690 s. 11. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 238, 395, 494; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 121; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 49. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 501; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 206; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1692D, 2448D, 2483D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #551 (1712, Petrus Nappenius, Student), 914 (1713), 6222 (1708, Johan‹!› Nappenius, Student, fr. Livland. Etunimen pitänee olla Petter).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Nappenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4588>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nappenius, Petr. Narv. p. 238 || Vib. 352: 11.3.1701. Son af kh i Narva Joh. Nappenius († 1697). Född 12.5.1684. Flydde efter Narvas eröfring med sin mor till hennes far, kh Insulanus i Mäntsälä, samt 1713 till Stockholm. Nämd i prot. 12.6.1707 och 15.12.1708 understödd ur fiskus. Privatinformator i flera hus. Studerade ock någon tid i Lund. LL lektor i Borgå 1724. Afsked 1753. Död 1767.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306.

Tallenna tiedot muistiin