Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1645 Simon Ulander, myöhemmin (1650) Carlander Simon Laurentii, Ostrobotniensis 464. Vht ilmeisesti: oululainen kauppias, raatimies Lars Simonsson Luotolainen ja Lisbeta. Ylioppilas Turussa kl. 1645 Ulander Simon Laurentii Ostrob _ 24. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1645] Simon Laurentii Ulander. Ylioppilas Uppsalassa 7.11.1646 Simon Laurentij Ulander. Respondentti Uppsalassa 18.5.1650, pr. log. ja metaf. prof. Ol. Unonius. Oraatio Uppsalassa [1650?]. † tapettu ylioppilaana Uppsalassa 1652.

Serkku: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Serkun poika: Teuvan kappalainen Simon Carlander U431 († ~1714).

Veli: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Carlander 1251 (yo 1658, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #32; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 1.11.2010 (Tietoja Luotolainen-Carlander-suvusta, lähteenä mm. Digitaaliarkisto Oulun kirkon penkkijärjestys vuodelta 1644); KA mf. ES 2028 (rr 5) Limingan käräjät 22.2.1643 f. 206 (Lars Simonss: från Uhlå, mainitaan Pohjois-Pohjanmaan käräjillä vuoteen 1654 asti); KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 17.–20.7.1665 f. 706v (Efter Johannis Hedræi på Lars Luotolainens eller Carlandri utj Uhlo anfordran att Liqvidera emellan bem:te Carlandrum och Bertil Sutinen och Jöns Tomasson i Lumijoki om någon gieldz twist dee sins emellan hafwa, förordnades Befal: Lars Peersson och Sochneskrifwaren Johan Nilsson, och efter Clar giordh Liqvidation een Doom i saaken föllia); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 8.–10.7.1668 f. 138v (Sahl: Lars Larssons Carlandri änkias Debitorer); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 20.–27.10.1673 f. 288v (Emedan såssom Nämbdeman Matz Heinu, af parterne till witnes producerat, intygade medh Eedh å book att den 1/4 dels Enges teeg som Carl Witallsson i Hirfwas niemi widh Sälka ma nännä, af Borgaren i Uhlo Sjmon Sjmonsson Luotolainen bekommit hafwer, skall wara förmedelst pantsettning undan Jacob Jacobssons skatt och hemman, Knutila benembdt, een tijdh sehn kommen, dhet han Jacob och förmedelst een A:o 1626 emellan hans farbroder Jöran Knuthsson och Borgarens Sjmons Fadher Sjmon Michelsson Componerat Contract ärhölt ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 180; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 113; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #32; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 5 (Förord ... I en förteckning (mångfaldigad maskinskrift) över Universitetets arkiv anmärkes vid A I: 8, att protokollen för tiden 1.12–9.12 1652 finnas löst inlagda i volymens slut. De där inlagda handlingarna utgöras emellertid icke av vanliga konsistorieprotokoll, utan bestå av förhörsprotokoll i samband med ett dråp och tillhöra en fristående serie »Acta criminalia», till vilken det också i slutet av ordinarie protokollet 1.12 hänvisas), 114 (1.12.1652, Här efter på fiorton dagar handlades om itt dråpamåål hwilkett af Academiæ wacht bedrefs på een student Simon Carlander benembdh, vide acta criminalia), 115 (15.12.1652, VII. Discurrerades om hwadh fångarna skole uppehållas utaf. Resolutio. Actores skulle wäl föda dem, men i medler tijdh hålles ex fisco mulctarum); Akademiska konsistoriets protokoll V 1656–1660 (Uppsala 1970) s. 99 (22.7.1657, Proponerades om Carlandri 1251 fodran på målsäganderätten af Erick Pedersons böte. Denne inkallades och tillsades att Academien haar närmeste prætension på detta hans böte, effter acta 15 Decemb. 1652 §. 7. emedan fiscus hafwer kostatt på fångarna. Här med afstod Carlander denne fodran af Erick Person). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 486; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #17; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #32; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #799 (Melander, Personskrifter #265), 4168R; K. Kemppainen, Teuvan kappalaisen Simon Carlanderin syntyperä. Eteläpohjalaiset Juuret 4/2005 s. 44.

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Carlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=464>. Luettu 31.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ulander, Simon Laurentii Ostrob. p. 24 || Ob. 32. – En Sim. Laurentii Uloens. 28.6.1645.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin