Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1702 Henrik Johan Scharpf Henricus Johannes Sigfridi, Aboensis 4678. * noin 1686. Vht: Nousiaisten Kaitaraisten kylän Sipilässä asunut Turun läänin jalkaväkirykmentin luutnantti Sigvard Kristersson Scharp († 1699) ja Elisabet Magne (joka henkikirjoitettiin leskenä Turun Pohjoiskorttelissa 1701). Turun katedraalikoulun oppilas 27.6.1698 (in cl. rect. circ. infer., Henricus Sigfridi Scharph Aboënsis) – 23.6.1702 (Soc. Acad. ded., Henricus Sigfridi Scharph). Ylioppilas Turussa kl. 1702 Scharff Henr. Sigfridi Ab _ 244. Respondentti 19.11.1704, pr. Johan Munster 2581. Ylioppilas Uppsalassa 18.4.1710 Henrich Johan Scharpf ab Acad. Aboënsi accessit. ‹Samana päivänä kirjoittautuivat tämän yksityisoppilaat Paul, Thomas Georgius & Isaac Jean Rudebeck [Nobiles]›. — Voluntaari Uplannin jalkaväkirykmentissä 1710, adjutantti 1711, 2-luutnantti s.v., 1-luutnantti 1712, 2-kapteeni 1713, joutui sotavangiksi 1714, palasi 1722. Kapteeni Länsi-Götan-Taalain rykmentissä s.v., ero 1733. † Tunhemissa 26.2.1750.

Pso: 1737 Anna Metta Ahlefelt (jäi leskeksi).

Serkku(?): Karunan kappalainen, FM Jakob Forsterus 3570 (yo 1689, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; KA valtakunnanregistratuura 20.4.1680 f. 218 (Confirmation uppå effterskrefne Personers Chargers undfångne Fullmachter Nembl. Capit. Lieutenanten Jacob Johan Lambert, Regementz qwartermest. Johan Jockim Möller, Fendrichen Paul Thomson Pyhl, Lieutenanten Julius Bock, Fendrich Sigfrid Christersson Skarp och Lieut. Andreas Scharfenberg), 9.10.1680 f. 477 (Lieutnants fullmacht för Sigfred Scharp under Öfwerste Rebenders Regemente), 13.8.1686 f. 412 (Till Krigz Rådet Johan Hoghusen om underhåldh för Lieut:n Sigfrid Scharff ... Efftersom Öfwersten Hans Henrich Rebinder underdånigst berättar att Lieutenanten Sigfridh Scharff har en rum tijd bort åth warit rörd af slag, och ähr nu till Wår Krigztiänst alldeles oförmögen; Dy hafwe Wij så i nådigt anseende där till, som och för hans långlige och flijtige giorde tiänster i hugkommit honom med underhåld af Krigsmanshuset så länge han lefwer), 28.5.1689 f. 633 (Till Öfwerst Hans Hinrich Rebinder swar ang:de Lieut. Sigfred Skarp), 16.6.1689 f. 713 (Till Cammar Collegium om Lieutnanten Scharp ... Såsom Wij i nådigt anseende af Lieutnanten Sigfrid Scharps trägne giorde tiänster, sampt nu för tijdhen slätte Wilkohr och Fattigdom, hafwe benådat honom, med det beneficie hemmanet under Åbo läns Infanterie Regemente i Wehmo häradh, Letala Sockn och Undamataby, som Gunnar Michelsson åbor om 1 H. 1 M. 8 öres 10 Pg:r Skatt räntandes 26 D:r 31 öre S:mtt), 16.6.1689 f. 714 (Swar till Öfwerste Hans Hindrick Rebinder för Lieut. Scharp), 19.5.1696 f. 275 (Till Öfwersten Hans Hindrich Rebinder att Lieutnanten Scharf intet kan få någon widare hielp), 22.12.1699 f. 379 (Till Landzhöfdingen Bure swar, ang:de framl. Lieutn. Sigfred Scharps lijfztijdhz förlähning ... Wij see uthur Eder underd:e skrifwellsse, dat. d. 30 Novemb. sidstl. huru som för detta Lieutn. Sigfred Scharp nyligen är med döden afgången, kommandes således dhet hemmanet uthi Koitarasby som han uthi Lijfztijden har innehafft, till Oss och Wår Crono åther att indragas; Och som I för dess efterlembnade Enkia underdånigst intercedere, dhet hon i anseende till dess stoora fattigdom, måtte få betålla innewarande åhrs ränta där af till begrafningz hiälp; Så länder Eder där på till nådigt swar, att Wij där till i Nåder wehle hafwa samtyckt och bewilliat, hafwandes I at låta henne den samma till godo åthniuta); KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 24.–28.1.1688 f. 15 (Lieutenanten Edell och Manhafftig Sigwardt Scharp beswärade sigh öfwer een Bonde uthi Kaitarais by Mattz Tasainen ben:dh hwilken hans Fru Elisabeth Magne skolat medh Oqwädens ord angripit som äre fölliande Nembl:n Landzlöperska, Lögnerska och Tatterska), 18; Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 15.–18.6.1689 f. 31v, 32; KA mf. ES 1849 (kk 14) Nousiaisten ja Maskun käräjät 3.–4.6.1697 f. 303v (Aldenstundh Leutenanten Manhaftig Siggert Scharph ähr skriftel: Citerat att swara Studiosus Nicolaus Bruzelius 4034 angående ett åhrs löhn som Bruzelius fordrar, derföre att han informerat och läsit för des Soon Henrich Johan Scharph i Ett åhrs tijdh); KA mf. ES 1850 (kk 16) Nousiaisten ja Maskun käräjät 28.–30.1.1699 f. 188v (För detta Leutenanten Sigfred Skarp, gaf tillkenna, huruledes dess hustro Lijsbeta Magne, kiöpt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 312 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 350, 375; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 68; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 49, 59; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 210 (1698:II), 211 (1699:I), 213 (1700:I), 215 (1701:I), 217 (1702:I). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 306 (Henricus Johannis Scharph, BoreaFennus; male in Aboa mea Literata pag. 154 vocatur Westrogothus); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 592; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2633R, 2635G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 176.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Johan Scharpf. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4678>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Scharff [l. Scharph], Henr. Sigfridi [läs Johannis] Ab. p. 244 || Kallas äfv. Boreal och (säkert origtigt) Vestgöt. Expektant 5.3.1704. Respondens 10.11.1704 u. Munster. Bodde 1705 i Saltvik. Student i Upsala 22.4.1710: Henrich Johan [sic!] Scharpf ab acad. Aboensi accessit. Kapten vid Uplands regem. Hemkom från fångenskapen 1722, då han tog afsked.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 312.

Tallenna tiedot muistiin