Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1702 Karl Johan Busk, myöhemmin Buschert Carolus Johannes, Ulfsbyensis 4705. Vht: kapteeni Porin läänin jalkaväkirykmentissä Matias Busck († 1703) ja Helena Jordan. Ylioppilas Turussa sl. 1702 [Busk] Carol. Johannes [Satac _ 247]. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.10.1702 [1702] 9 Oct: Carolus Johannes Busk | Ulfsbyensis | Inspector prædiorum Generosiss. Comitis Caroli Piper. — (Läänin?)kanslian palveluksessa Turussa. Kreivi Karl Piperin kartanonvouti Ruotsissa. Kamarikollegion sotilaskonttorin kamarikirjuri 1713. Sotakollegion Roslagenin armeijan sotakonttorin palvelukseen 1714. Sotakollegion sotilaslaskukonttorin kamarikirjuri 1715. Siirto kamarikollegioon 1719, ero 1722. Tykistön kassanhoitaja Tukholmassa. Kirjanpitäjä (1731). Gästriklandin ja Hälsinglandin läänin lääninkamreeri Gävlessä (1733).

Pso: 1:o Märta Kristina Scharlin († 1720); 2:o Margareta Gahm.

Eno: kornetti Johan Jordan 557 (yo 1646/47, † ~1674).

Veli: turkulainen kirjuri Jakob Johan Busk 4706 (yo 1702, † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #439; KA valtakunnanregistratuura 10.9.1681 f. 618 (Lieutnants Fullmacht för Mathias Bosk under öfwerst Stefkens Regemente ... Fendrichen Mathias Bosk som uthi 18 åhrs tijdh oss och Chronan under Militien wähl och troligen tient), 26.1.1691 f. 38 (Till Cammar Collegium för Lieut. Matthias Bosk ... Såsom Wij i Nådigst anseende till Lieutenantens under Wårt Biörneborgz Lähns Infanterie Regemente Mathias Bosks långl:e och trogne giorde tiänst, af gunst och Nåde hafwe förundt honom uti dess lijfztijd, ett uthaf dhe hemman i Laukola by och Törfwis Sochn, hwilken han till förene under Lijfztijdz rät innehafft och besuttit, men sedermehra under Wår Nådigste disposition äre blefwe indragne, beståendes det samma af 3 öres Skatt, ½ Mantahl och 14 dahler 6 öre th:r S:rmtz ränta med extraord. tillsammans, och införes uti Jordeboken under Thomas Nurkis nampn), 26.1.1691 f. 41 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz swar ang:de Lieut. Mathias Bosk Lijfztijdz hemman); KA mf. ES 1930 (mm 32) Ulvilan käräjät 25.–27.2.1697 s. 144 (Leutnampten Edell och Manhafftigh Matthias Busk ... landbonde på dess Indeltte Boställe i Härpå); KA mf. ES 1931 (mm 34) Ulvilan käräjät 14.–15.10.1698 s. 115 (Leut: Edell och Manhafftig Matthias Busk, som ett Crono Rusthåld uti Ragwaldzby innehafwer); KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 21.–23.2.1699 s. 255 (Leutenanten Edle och Manhaftigh Mathias Bousk), Ulvilan käräjät 6.–8.3.1699 s. 159 (Leutenanten Edell och Manhafftig Mathias Bosk); KA mf. ES 1932 (mm 36) Ulvilan käräjät 14.–15.9.1700 s. 770 (Leutenantens Manhafftigh Mathias Buskz Fruus, Helena Jordans); KA mf. ES 1934 (mm 42) Kokemäen käräjät 20.–21.6.1704 s. 928 (Mons:r Carl Busch klagade på Capiteinskans Wälb: Fru Elisabeth Jordans wägnar); KA mf. ES 1935 (mm 45) Kokemäen käräjät 26.–27.6.1706 f. 406v (Saken emell:n Wählbem:te H:r Assessor [Wälborne H:r Johan Godenhielm] och dess Broders framl:e Capitein Godes Enckia Wälborne Fru Elisabeta Jordan ... här å hon föregaf sig wähl igenom sin Syster Son S:r Carl Johan Busker); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.10.–4.11.1690 s. 1654 (Lieutnantens Edel och Manhafftig Mattias Buskz i Leiuckola begäran). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 315 (LXIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #439. — J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930) s. 262; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #507D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Buschert. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4705>. Luettu 30.3.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Busk, Carol. Johannes [sic!] Satac. p. 247 || Sat. 439: 9.10, Ulfsbyensis; inspector prædiorum generos. comitis Caroli Piper.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 315.

Tallenna tiedot muistiin