Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1645 Paul Winterus Paulus Henrici, Kiskoensis 472. Vht: Kiskon kirkkoherra Henrik Winterus (Henricus Thomæ, † 1657) ja Gertrud Jöransdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1645 Winterus Paul. Henrici Kisco _ 24. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Henr. Hornin rykm.) saarnaaja 1655–56. † ilman rintaperillisiä, luultavasti jo 1650-luvulla koska myöhempiä mainintoja ei ole löytynyt.

Veli: Kiskon kappalainen Johan Winterus 1048 (yo 1654/55, † 1671).

Lanko: Kiskon kappalainen Mikael Salcherus 172 (yo (1641), † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; KA mf. ES 1881 (ll 2) Tenholan käräjät 29.10.1636 f. 77v (Her Hindrich kappellanen uthi Kisko kärer upå sin Swermoders S: Her Jörans effterlåthne Enckia thil Jör: Påffuelson i Kawisteo för ... ett Ödes hemman dersammastedes huilket S: H: Jören hafuer i Bruukh uptaghit), Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 1.8.1643 f. 259v (Uplystes nu första gången, dätt Arffskiffte, såm S:ge Kyrckeherdens H: Jörens, Arfuingar i Kisko hollit hafuer och af någre Ehrlige Män Underskriffuit, och bythis Längden medh sitt Nambn bekräffter, hwar på i tridie Uplyssningen, skall fordras Confirmation); KA mf. ES 1720 (bb 4) Karjalohjan, Kiskon ja Pohjan käräjät 14.10.1643 f. 171v (Dhenn Twist och Oenighett, Kyrckeherden H: Hendrich i Kiskoo, och Clemet Thomassån i Kyrckebyn hafuer warit stridige om, angåendes om een Kalff Haaga, såm af Sahl: Kyrckeherden H: Jören, den då ägdhe gådzett, dätt nu Clemet besitter, sosåm och af Sahl: H: Jören Uprött ähr, och kallas Prästegårdz Ny Kalf haga), Lohjan käräjät 13.6.1645 f. 57 (Framträdde, Erich Marckussån på Kyrckebackan och Inladhe ett Kiöpe breff, på Kijwiniemj godz, han af Her Hendrich Thomæ, Kyrckeherde i Kijskoo, hustruu Regijna Mårthensdåtter, och Anders Simånssån, Regijnas Son, Kiöpt hafuer, Hwillcket godz ähr Tree stenger Jordh, Och derföre tillsackt i Enkiltt K: Myntte, Tuuhundrade och Ottåtije D:r, Hwillcke Peninger dee till fullo Nöijå bekenna hafua Upburit, såm fordom Ryttmestaren Johan Larssån, sampt Nielss Hendrichssån i Hijttis betygadhe, Af hendhe dee för den skuldh, b:te Godz Undhan sigh och sine Arfuinger, och till egnadher b:te Erich Marckussån, och hans effter kommande Arfuinger, till Werdeligh egendomb, att Niutha bruka och beholla); KA mf. ES 1746 (cc 5) Kiskon käräjät 30.9.1639 f. 4v (Kyrkeherdens Hederlighe och Wälleerde Her Hindrichz Hustru Giertrudh Jörensdåter); KA mf. ES 1747 (cc 6) Ylim. käräjät Kiskossa 3.5.1647 f. 211v–212 (Interrogationer uthj en Höghmåls saack ... Marckus Thåmasån i Aijala [jonka vaimon Cicilia Jöransdotterin isä oli Kiskon aiempi kirkkoherra Georgius Johannis] swarade medh tilboden eedh sigh aldrigh hafwa någån bodskaph eller befalningh af Biernå Kyrckieherden till sin Swåger Her Hendrich i Kisko bekåmmit), Ylim. käräjät Kiskossa 24.4.1647 f. 587v (Kyrckieherrdens Sånn Paulus een Student), (cc 7) Kiskon käräjät 5.–6.7.1652 f. 107 (Paulus wedh Prestegården); KA mf. ES 1782 (ee 6) Lammin käräjät 5.–6.11.1649 f. 32 (General Majorens, wälborne Herr Gustaf Horns ... ombudzman och Fullmechtige Paulus Henrichsson. Tämä Hollolan tuomiokunnan käräjillä muulloinkin esiintyvä Paulus Henriksson ei ollut ylioppilas vaan ratsutilallinen Tuuloksen Lakkolan kylässä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 141 (6.11.1644, scholaris Paulus Henrici Kiskoënsis), (159), 163 (19.3.1645, dieknen Paulus Henrici Kiskoënsis), 211 (mainitaan Pauluksen kaverina myös eräs Petrus Georgii, jota ei tituloida ylioppilaaksi), 228; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20 passim (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #15. — Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 193.

Päivitetty 16.8.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Winterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=472>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Winterus, Paul. Henrici Kisco. p. 24 || Trol. son af kh i Kisko Henr. Thomæ Winterus (1639–57). Enl. prot. ännu djekne 6.11.1644 o. 19.3.1645.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin